Hoe hypocriet zijn we als we met sportvliegtuigen over en met racewagens door Rotterdam gaan racen? En wel de mond vol hebben van het bestrijden van luchtvervuiling. Ieder zijn eigen sport – alhoewel je je kunt afvragen of het in deze tijd verantwoord is – maar hoe hypocriet en tweeslachtig is de overheid als ze toestemming geven voor dit soort evenementen. Tevens gepaard gaand met verspilling aan gemeenschapsgeld door benodigde extra inzet van politieagenten enz. Hoeveel burgers waren toeschouwers, die vervolgens de buren verwijten nog geen spaarlampen te gebruiken? Hoe hypocriet zijn we? En hoe hypocriet is het als we op het Journaal horen dat ze zelfs een beetje “groen” gaan racen! Wanneer gaan we spreken over “groen” terrorisme en “groen” vandalisme? Continue reading Hypocriete overheid, ambtenaren, politici en burgers?

Read more

Er is op dit moment een internationale actie gaande, begonnen bij de Dalai Lama, om elkaar online de hand te geven. Het doel is om de Chinese leiders te bewegen een nieuwe weg van openheid en samenwerking in te slaan. De handdruk bevat een belofte: om rekenschap te vragen aan alle regeringen wanneer ze tekortschieten, in Tibet, Irak, Birma of elders. Voor de slotceremonies van de Olympische Spelen wil men via de Chinese en internationale media die boodschap overbrengen. Het gaat mij hier nu niet om een standpunt ten aanzien van Tibet en China. Dat vergt een genuanceerde dialoog op basis van kennis van zaken. Ik vind het op zich bijzonder dat we nu in staat zijn om wereldwijd honderdduizenden mensen via internet te mobiliseren en daardoor signalen kunnen afgeven aan leiders. Het is begrijpelijk en goed dat we de Olympische Spelen gebruiken om elkaar te wijzen op de grondgedachte daarvan van vreedzame onderlinge verbondenheid. Maar ik plaats een kanttekening en wil attenderen op het belang van de eerste handdruk, zodat acties als deze het gewenste effect hebben. Continue reading Een handdruk

Read more

De oorlog tussen Rusland en Georgië is het zoveelste voorbeeld van eeuwenlang voortkomend toebrengen van veel nodeloos leed door het schijngedrag van machthebbers. Het is een ingewikkeld internationaal schijnspel van nationale en internationale, tegengestelde, politieke en economische belangen, waar onschuldige burgers de dupe van worden. De Verenigde Staten, Europa en de landen daarbinnen maken hun keuzes, kiezen partij en spreken of zwijgen, indachtig het veiligstellen van hun economische belangen. Gaat het daarom? Continue reading Naar een nieuwe internationale politiek

Read more

Het doet mij deugd dat mijn artikel “One world, one dream”(Zie “Het goede nieuws”), met een bijna paginagrote kop, in het geheel is gepubliceerd in de rubriek Optiek, op bladzijde 23 van het Financieele Dagblad van 16 augustus. Hierdoor wordt de aandacht gevestigd op de Stichting Globaliseringscentrum. Zie http://www.ikverbind.nl. Met dank aan de redactie van Optiek.

Dit weblog heeft als doel een informatiebron en uitwisselingsmogelijkheid te zijn voor particulieren en de zeven maatschappelijke disciplines. We staan pas aan het prille begin daarvan en diverse disciplines zijn nog niet of nauwelijks aan bod gekomen. Daar wordt aan gewerkt. Vanaf de start op 30 mei zijn er op dit moment ruim 3100 bezoekers geweest, die kennis hebben genomen van een of meerdere van de 84 artikelen. Ook de ca. tachtig reacties die zijn binnengekomen in deze vakantieperiode zijn natuurlijk pas een begin. Maar er is een basis gelegd waarop we met jouw hulp kunnen doorbouwen aan meer onderlinge verbinding.

Als je het doel van dit weblog ondersteunt, stuur dan bijvoorbeeld (liefst dagelijks) een mailtje aan tien of meer personen uit je netwerk. Attendeer ze op de populaire rubrieken “Het weblichtje” en “In Het Zonnetje” en op de verscheidenheid aan artikelen. Meer bekendheid genereert meer reacties en meer uitwisseling.

Schroom ook niet om vragen te stellen naar aanleiding van de artikelen. Belangwekkende informatie is uiteraard ook van harte welkom en kun je sturen naar b.j.p.vandermieden@ikverbind.nl. Die verwerk ik dan weer in een artikel. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen aan “One world, one dream” en zeker door multidisciplinaire verbinding.

Met dank voor je aandacht voor dit weblog en hartelijke groeten van,

Bert-Jan.

Read more

Organisaties worstelen met een te hoog ziekteverzuim. Een bepaald minimaal ziekteverzuimpercentage is onvermijdelijk. Het kan altijd een keer voorkomen en er kan sprake zijn van zwangerschapsverlof, enz. Maar waar ondernemers en managers grip op willen krijgen is het teveel aan ziekteverzuim en op het ongrijpbare ziekteverzuim. Daaronder valt o.a. het verzuim door psychische, relationele en sociale oorzaken. Benader ziekte nu eens van een andere kant en merk het resultaat! Continue reading De gezonde en duurzame organisatie: ziekte als kans

Read more

Zowel individueel als collectief maken wij allemaal onze eigen ontwikkeling door en bevinden wij ons in een verschillende fase van onze levensloop of cultureel ontwikkelings- en ontplooiingsproces. Geen enkele cultuur is superieur aan de ander en we kunnen innerlijk rijker worden als we oprecht openstaan voor de rijkdom die de ander en de andere cultuur ons kan bieden. Wij kunnen veel van elkaar leren. Wij zijn elkaars leraar en leerling. In mijn boek “De mens in de 21e eeuw” heb ik het o.a. over relaties en schreef ik het verhaal van de meester. Continue reading Wij zijn individueel en collectief elkaars leraar en leerling

Read more

Deze week zagen we de film “Sunshine” van István Szabó. Een epische familiekroniek over drie generaties van de Hongaars-joodse familie Sonnenschein, van eind negentiende eeuw tot de jaren zestig van de twintigste eeuw. De centrale figuur is Ignatz Sonnenschein die rechter wordt in het Oostenrijk-Hongaarse keizerrijk. En later zijn zoon en kleinzoon. Continue reading Het opheffen van geweld, terreur, angst en machteloosheid

Read more

Op 27-07 schreef ik een kritisch artikel over het verdwijnen van ziekenhuizen en de opkomst van ZVC’s. Laat ik de dialoog stimuleren door een schets te geven van een ideale gezondheidszorgsituatie. De lijst is niet volledig en is voor verbetering en verandering vatbaar uiteraard. Zij is bedoeld om de dialoog in de gezondheidszorg in de publieke, private en particuliere sector op gang te krijgen en tot een plan van aanpak te komen. Ik stel me daarbij voor dat er gekozen wordt voor een doorbraak, waardoor er aan de evolutionaire ontwikkeling die impuls wordt gegeven, waardoor we tot een gezonde en optimale gezondheidszorg komen. Continue reading De ideale gezondheidszorg

Read more

Er zijn vele schitterende bouwwerken door de eeuwen heen door mensen gebouwd, waar vele tientallen jaren aan is gewerkt. Er zijn manifestaties opgevoerd waar maanden en jaren aan is gewerkt. Er zijn landen ontdekt en wetenschappelijke ontdekkingen gedaan. Dit alles met ongelooflijk veel menselijke inspanning en creativiteit en niet zonder veel menselijk leed tot stand gekomen. Dat is ook het geval bij de voorbereidingen op de Olympische Spelen in China. Het is goed en onze plicht om stil te staan bij de offers die door velen gebracht zijn. Maar het is goed, en ook een eerbetoon en dank aan hen, om stil te staan bij het positieve en prachtige dat wij mensen tot stand kunnen brengen. Een voorbeeld daarvan is de opening van de Olympische Spelen op 08-08-2008. Met een prachtig thema: “One world, one dream.” dat schitterend werd weergegeven. Continue reading “One world, one dream”

Read more