De ideale gezondheidszorg

Op 27-07 schreef ik een kritisch artikel over het verdwijnen van ziekenhuizen en de opkomst van ZVC’s. Laat ik de dialoog stimuleren door een schets te geven van een ideale gezondheidszorgsituatie. De lijst is niet volledig en is voor verbetering en verandering vatbaar uiteraard. Zij is bedoeld om de dialoog in de gezondheidszorg in de publieke, private en particuliere sector op gang te krijgen en tot een plan van aanpak te komen. Ik stel me daarbij voor dat er gekozen wordt voor een doorbraak, waardoor er aan de evolutionaire ontwikkeling die impuls wordt gegeven, waardoor we tot een gezonde en optimale gezondheidszorg komen.

Ik kom vooralsnog in aanvulling op wat ik eerder schreef tot de volgende aandachtspunten:

01. Goede kwaliteit en herkenbare service met een redelijke en billijke prijs-prestatieverhouding
02. Een evenwicht in vraag- en aanbodgestuurde zorg. Alsmede in gereguleerde zorg en ondernemerschap in de zorg. Het belang van de patiënt staat in alle afwegingen centraal
03. Specialisatie kan leiden tot minder nabijheid, maar het verkrijgen en de continuïteit van de gevraagde zorg dient wel voor eenieder mogelijk en toegankelijk te zijn
04. Klantgerichte zorg met een gedeelde verantwoordelijkheid van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordigers, de overheid en eventuele aandeelhouders. Uitgaande van win-win-situaties en het maken van omzet en winst die niet ten koste gaat van het individuele en collectieve welzijn
05. De medische kwaliteit van de zorg is inzichtelijk voor alle betrokkenen
06. De contactuele, communicatieve, professionele zorg vanaf huisarts en opname tot afscheid en nazorg is ervaarbaar en wordt geëvalueerd
07. Men kan kiezen tussen een eenpersoonskamer of een kamer met meerdere personen, waarbij respectvol wordt omgegaan met de individuele privacy en verschil in sekse, geloof en achtergrond
08. De snelheid van zorgverlening is optimaal, zonder gezondheidverstorende wachttijden
09. Er zijn goede voorzieningen voor familie en vrienden en bezoekers, ook bij de directe omgeving van de patiënt zelf
10. De sfeer en de fysieke omgeving in de zorginstelling is gezondheidsbevorderend
11. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van technologische (internet)mogelijkheden waar de patiënt zelf al informatie kan halen. Dit bespaart wellicht huisartsenconsulten, maar de uiteindelijke diagnose dient door een medicus gesteld te worden en de behandeling door een of meerdere professionals
12. Medicatie dient zo goed en zo goedkoop mogelijk beschikbaar te zijn voor eenieder
13. Het waarborgen en borgen van de financiële gezondheid van alle vormen van lichamelijke en geestelijk gezondheidszorg is uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid van de overheid, met als uitgangspunt dat alle en kwalitatief goede zorg optimaal voor iedere burger mogelijk en bereikbaar is
14. De zorgvragers hebben vertrouwen in de zorgaanbieders en in het nakomen van hun verantwoordelijkheden en de zorgaanbieders hebben vertrouwen in het nemen van de eigen verantwoordelijkheid door de zorgvragers
15. Zorginnovatie is een gezamenlijk, door de overheid gesteund, project van zorgaanbieders en zorgvragers. Multidisciplinaire uitwisseling van kennis, inzichten en ervaring en tussen alle belanghebbenden wordt optimaal gestimuleerd en van overheidswege desnoods gereguleerd
16. De huidige situatie en de gewenste situatie, en alle consequenties daarvan, worden door alle belanghebbende partijen in kaart gebracht en er wordt een gemeenschappelijk plan gemaakt. De overheid zorgt ervoor dat het financieel uitvoerbaar is. Dat impliceert eenmalig schoon schip maken en de zaak grondig regelen.

Ik verneem graag de reacties van alle betrokken partijen. Optimale zorg zijn we verplicht aan onszelf, aan elkaar en aan ons nageslacht.

2 Comments, RSS

 1. Guido de Valk 12 August, 2008 @ 11:35

  Als voormalig huisarts, en voormalig overheidmanager inzake gezondheidszorg wil ik graag reageren op je artikel.
  Jouw artikel impliceert dat er nogal wat kan verbeteren in de gezondheidszorg. Daar wil ik mij graag bij aansluiten. Echter wat ik erg mis in dit artikel is het feit dat de voorgestelde verbeteringen allemaal binnen het huidige systeem plaats vinden. Mijn grootste bezwaar is ons huidige systeem!

  Daarom volgen nu een aantal algemene opmerkingen die meer het systeem aan gaan
  1. Er moet heel veel aandacht besteed worden aan de preventieve gezondheidszorg. In je artikel spreek je louter over de curatieve setting. Veel van onze ziektes zijn welvaartziektes: overgewicht, weinig bewegen, onze voedinggewoontes. Ik zeg wel eens gekscherend dat de voedingsmiddelenindustrie en de geneesmiddelenindustrie elkaar in balans houden. De voedingsmiddelenindustrie zorgt ervoor dat wij niet meer gezond eten, daardoor moeten wij gebruik maken van de gezondheidszorg, die op zijn beurt weer afhankelijk is van de geneesmiddelenindustrie.
  2. De rol van de farmaceutische industrie is groot. Het doel van deze industrie is winst maken. De meeste farmaceutische bedrijven zijn beursgenoteerde bedrijven. Betekent dat het doel niet altijd het beste voor de patiënt is. Dit wordt apert zichtbaar voor zeldzame ziektes en aandoeningen. Daarbij komt dat de farmaceutische industrie louter vanuit het medische paradigma denkt.
  3. Onze huidige gezondheidszorg wordt door het medisch paradigma gedicteerd. Dat is mijn grootste bezwaar van de huidige zorg. Het medisch paradigma gaat uit van een klassiek natuurkundig wereldbeeld. Dokters bekijken ons als machines en behandelen ons als machines. Maar vergeten het allerbelangrijkst en dat is ons bewustzijn, de grondslag van al het zijnde. In de complementaire gezondheidszorg wordt hier af en toe nog wel gebruik van gemaakt. Mijn grootste verlangen zou zijn geneeskunde waarin integraal naar de mens gekeken wordt. Integraal betekent: lichaam, energie en bewustzijn. Hierdoor zou ook het doel van de gezondheidszorg veranderen: in plaats van primair levensverlengend zal er veel meer aandacht bestaan voor kwaliteit van leven en wellness.

  Ik hoop dat mijn bijdrage een contributie kan zijn voor de gewenste dialoog.

 2. Bert-Jan van der Mieden 12 August, 2008 @ 22:41

  Beste Guido,

  Heel hartelijk dank voor deze zeer belangrijke en welkome reactie. Ik reageer per punt:

  ad 1: Je hebt helemaal gelijk. Ik ben een zeer groot voorstander van de preventieve gezondheidszorg. In mijn boek “De mens in de 21e eeuw” geef ik daartoe de inzichten en handvatten. In mijn contacten, lezingen, colleges en lessen probeer ik het zoveel mogelijk aan te geven. Er is nog een hele weg te gaan. Een terechte en goede aanvulling is de rol die je aangeeft van de voedingsmiddelenindustrie. Hier ligt mijns inziens een rol voor de overheid, het onderwijs en zeker ook bij de ouders/opvoeders zelf.
  ad 2: Ik krijg een deel van de wereld over mij heen, maar in mijn boek pleit ik rechtstreeks voor de farmaceutische industrie gereguleerd door de overheid.
  ad 3: Je hebt volledig gelijk. Ik pleit er ook in mijn boek voor dat de gezondheidszorg uitgaat van een ander mensbeeld en wereldbeeld. Het gaat om de kwaliteit van leven op zowel fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel niveau. Hetgeen tevens betekent dat men professioneel een rol inruimt voor de psychosomatiek en de paranormale ervaringen en inzichten. Ten aanzien van alle vormen van reguliere en alternatieve gezondheidszorg dient men een positief-kritische houding te hebben en het kaf van het koren te scheiden.

  Je bewijst de dialoog een grote dienst als je je netwerk op de hoogte wilt stellen van dit weblog en uitnodigt om aan deze dialoog hun bijdrage te leveren. Ik ben je zeer erkentelijk als je dat wilt doen en wilt aangeven hoe we op andere wijze deze dialoog kunnen uitbreiden en verdiepen. Nogmaals heel veel dank voor deze reactie. Ik hoop dat andere lezers ook hun reactie willen geven. Eenieder kan bijdragen aan een gelukkiger, bewustere, betere wereld met welzijn voor eenieder.

  Met hartelijke groeten,

  Bert-Jan.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.