Leiderschap & Management

Dit weblog heeft niet als primaire doelstelling om mijn werk te promoten, maar in de media verschijnen de laatste tijd berichten, die aanleiding genoeg zijn om te reageren. Er zijn tegenwoordig op een paar plaatsen in het land luxe centra waar executives, managers en (zelfstandig gevestigde) professionals met hun problemen terecht kunnen. Dat kan een relatieprobleem zijn met partner, kinderen of collegae, een (naderende) burn-out, een (dreigende) verslaving, depressiviteit, enz. Daarvoor hoef je echter niet naar het buitenland of naar een duur onderkomen. Continue reading Executives hoeven niet naar een duur herstellingsoord

Read more

Het Janusziekenhuis biedt verpleegkundigen een prettige werksfeer. Ons ziekenhuis streeft naar gestandaardiseerde processen, optimale controle en gespecificeerde prestatie-indicatoren, waardoor u optimaal kunt functioneren. Wij werken continu aan kwaliteitsverbetering, zodat in kleine teams gewerkt kan worden. De goed opgeleide medici en andere professionals zorgen ervoor dat u qua kennis niet overbelast wordt en gewoon uw taken kunt uitvoeren. Leiding en management zorgen zodoende niet alleen voor een goed geoliede, efficiënte organisatie, maar ook voor een goed rendement, waardoor u zeker bent van uw baan. De werkdruk is zodanig dat u voldoende uitdaging in uw werk ervaart, maar er genoeg ruimte is voor het leveren van uw bijdrage aan het continu verbeteren van onze beleidsplannen en budgetten. Mede in het belang van uw eigen afdeling. U participeert in ons meerjarenplan “Inspraak loont”. Het ziekenhuis beschikt over voldoende ICT-toepassingen. Continue reading Gevraagd: Verpleegkundige

Read more

Sint Nicolaas, de bisschop van Myra(in Turkije gelegen) overleed op 6 december 343 na Christus. Wellicht goed om 1665 jaar na diens overlijden mij eens aan jullie voor te stellen. Ik ben St. Nicoline, de vriendin van St. Nicolaas. Zoals zovele vrouwen, de grote, stille en onbekend gehouden en gebleven kracht achter de man. Dat is al eeuwen lang zo. Koningen en keizers, bestuurders, presidenten, politici, ondernemers, die naar buiten toe de macht en het heft in handen hadden, maar dat alleen konden dankzij de hulp, inzichten, wijsheid en toewijding van hun of een vrouw achter de schermen. En dat is nog steeds zo. Menig politicus, ondernemer, zzp’er, redt het niet zonder haar. De man treedt naar buiten, gesteund door de vrouw die zorgt dat het van binnen loopt en geregeld is en zijn werk steunt en beïnvloedt met haar wijsheid en levenservaring. Dat wordt vaak niet erkend, maar dat doet aan het gegeven niets af. Continue reading Mag ik je even voorstellen: St. Nicoline!

Read more

Sluimerende conflicten en boosheid op de werkvloer zijn belangrijke veroorzakers van verzuim en verminderde arbeidsproductiviteit. Ongemerkt kosten ze organisaties, waaronder ook verenigingen en besturen, handen vol geld. Helaas worden de signalen vaak genegeerd. Betrekkelijk onschuldige verschillen van mening kunnen zo uitgroeien tot zeer ongewenst gedrag, waaronder pesten. Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden zijn gepeste werknemers “oververtegenwoordigd” in de categorie langdurig verzuim. Reden waarom de nieuwe Arbowet werkgevers verplicht om pesten op het werk aan te pakken. Continue reading De externe vertrouwenspersoon levert geld op

Read more

We hebben in de voorgaande zeven artikelen van 04-10 / 10-10 / 17-10 / 24-10 / 31-10 / 07-11 en 14-11 ons heel goed voorbereid op het gesprek met de ander. Dat kan met een opdrachtgever, leverancier, klant, collega, medewerkers, superieur of onderhandelaar zijn, maar veel ervan geldt eveneens voor gesprekken in de privé-sfeer. Een goede voorbereiding is vijftig procent van het succes. We hebben ons in de ander verdiept en het is zaak om dat continu te blijven doen. Het uur voorafgaande aan het gesprek kan je gesprekspartner iets hebben meegemaakt dat zijn gevoelens en gedachten geheel verandert en/of diens prioriteiten anders doet stellen. Zelfs een gesprek dat, bijvoorbeeld telefonisch, onderbroken wordt door een ander – en waarbij de inhoud van dat gesprek je gesprekspartner boos maakt – kan ter plekke de kansen op succes verkleinen, maar ook vergroten. Continue reading Het alerte gesprek

Read more

In het artikel “Bewustwordingsmanagement als basis voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van 23-09(zie o.a. bij “Globalisering”) gaf ik de uitgangspunten en voorwaarden aan om duurzame globalisering en duurzaam, maatschappelijk verantwoord ondernemen te realiseren. Ten behoeve van het denken over, het realiseren en/of optimaliseren van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen en duurzame, waarachtige globalisering kan ik van dienst zijn door:

1. Het bevorderen van de bewustwording omtrent duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen en waarachtige globalisering. Dat kan o.a. door het verzorgen van maatwerkworkshops, trainingen, cursussen en (interactieve) lezingen.
2. Adviseren en begeleiden van de integrale implementatie en uitvoering van duurzaam MVO en waarachtige globalisering
3. Coachen in het omgaan met waarden en normen, ethiek, integriteit en pluriformiteit
4. Counselen van aanwezige menselijke belemmeringen en weerstanden en het mobiliseren en optimaliseren van aanwezige motivatie en mogelijkheden

Daar waar organisaties beginnen met het denken over MVO en globalisering kan het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon zeer zinvol zijn. Iedereen kan dan vrijelijk diens visie, gedachten en gevoelens omtrent kansen en bedreigingen, mogelijkheden en beperkingen en mogelijke individuele en collectieve consequenties ventileren. Als externe vertrouwenspersoon kan ik vervolgens geanonimiseerd adviseren ten aanzien van visie, missie, strategie, beleid en uitvoering ervan. Het bovenstaande kan uiteraard ook zeer zinvol zijn voor organisaties die al veel langer bezig zijn met MVO en globalisering. Resulterend in krachtig, renderend en duurzaam beleid en een integere en gewaardeerde profilering. En zeker ook in optimale individuele en collectieve motivatie van alle betrokkenen.

Is het iets voor jouw organisatie of van een uit je netwerk, laat het me dan weten. Een gesprek erover is altijd zinvol voor alle gesprekspartners.

Read more

In de filosofie gaat het om wie en wat we zijn, mogen, willen, kunnen en doen. Om ethisch zijn en ethisch handelen. Om de realiteit van ons zielsverlangen en om bewust worden, bewust zijn en bewust doen. Ik ga uit van de en-en-filosofie, die ik – als opvolger van het (post)modernisme – “Het Ennisme” noem; de filosofie van de Verbinding. Het Ennisme / de filosofie van de Verbinding is een filosofische, psychologische, levensbeschouwelijke, integrale benadering van de werkelijkheden waarin wij leven, gericht op het verleden, het heden en de toekomst. Met de volgende uitgangspunten:

01. Er is sprake van een logische aaneenschakeling, in volgorde en tijd en naast elkaar
02. Er is een onderling verband tussen al het geschapene en hetgeen plaatsvindt
03. Alles is, in specifieke onderlinge relaties, met elkaar verbonden
04. Er is continu sprake van verdieping en intensivering
05. Er is sprake van voortzetting en progressie in ontwikkeling en ontplooiing
06. Er is onderscheid en verscheidenheid en eenheid
07. Er is de wet van oorzaak en gevolg
08. Realisme en idealisme gaan in wezen samen en vullen elkaar aan
09. Ratio en emotie zijn in wezen in evenwicht en vullen elkaar aan
10. Er Zijn en de dialoog, uitnodigend tot vragen en antwoorden, is de basis van samenwerken
11. Korte termijn doelstellingen staan in dienst van de lange termijn doelstellingen en komen daaruit voort
12. Er is legitiem eigenbelang en collectief belang. Waarachtig eigenbelang gaat niet ten koste van het collectief belang en het collectief belang respecteert het eigenbelang
13. Geen filosofie en theorie zonder praktische toepassing en resultaten ervan.

Resultaten van het Ennisme

In mijn boek “De mens in de 21e eeuw” licht ik deze uitgangspunten toe en bied ik concrete inzichten en handvatten ter realisatie daarvan. Deze uitgangspunten zijn van belang, omdat het de individuele en collectieve ontwikkelingen in deze wereld, van lokaal tot en met mondiaal niveau, in een ander per perspectief plaatst. Het is een uitdaging om alle huidige aan de gang zijnde processen eens vanuit het Ennisme onder de loep te nemen. En te onderzoeken wat de positieve consequenties daarvan zijn en welke concrete mogelijkheden en kansen het Ennisme biedt.

Uitnodiging en uitwisseling

Intussen roep ik de wetenschappelijke wereld op om zorg te dragen voor een integrale wetenschappelijke onderbouwing van bovengenoemde uitgangspunten en onderzoek te doen naar de toepassingsmogelijkheden van de filosofie van de Verbinding. Mocht je zelf daarover met mij in gesprek willen gaan en/of anderen weten die daarover met mij van gedachten willen wisselen, met als doel te komen tot concretisering en acties op basis van het Ennisme, dan verneem ik dat graag. Er zijn ook mogelijkheden voor workshops en (interactieve) lezingen hierover.

Read more

Als we nu eens alle criminaliteit legaliseren en niets meer een misdaad noemen, dan scheelt dat wellicht een hoop ambtenaren. Krijgen we dan de ideale, waarachtige samenleving met christelijke waarden en normen? Ik denk het niet. Jarenlang zijn softdrugs gedoogd en gelegaliseerd. Met alle schadelijke gevolgen van dien. Zogenaamd om controle te krijgen op en erger te voorkomen. Burgemeesters willen nu hetzelfde met wietkwekerijen. Ik ben ooit de psychiatrie uitgestapt o.a. vanwege het feit dat ik nog net geen softdrugs hoefde te gebruiken, maar wel met de cliënt een wandelingetje moest maken, terwijl die een jointje mocht roken. Wij lieten ze op de gesloten afdeling afkicken en probeerden ervoor te zorgen, dat ze clean weer in de maatschappij konden functioneren. Moeizaam genoeg, maar beter dan slappe heelmeesters die ze van de regen in de drup hielpen/helpen! Continue reading Overheidsdienaren, krijtstreepcriminaliteit, wietkwekerijen en andere creamiliteit

Read more

We kiezen continu bewust en veelal onbewust hoe wij leven en hoe wij reageren op alle informatie die, bewust en onbewust, op ons afkomt. Hoe meer wij ons bewust zijn van alles dat op ons afkomt, des te beter kunnen wij daar grip op krijgen en bewust kiezen. Omdat het ondoenlijk is alle informatie tot ons te nemen, maken wij daar, bewust en onbewust, een selectie uit. Wij maken die selectie op alle zes de kwaliteitsniveaus van leven: fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel. De keuzes die wij maken op bijvoorbeeld fysiek niveau heeft invloed op de andere niveaus. Besluit je te gaan sporten in groepsverband dan ontmoet je andere mensen. Enz. Wij beginnen met kiezen vanaf onze geboorte. En als je uitgaat van de reïncarnatietheorie dan kiezen we al voor de geboorte om op deze aarde in te dalen. Hier is al sprake van een keuze, op spiritueel niveau, ten aanzien van je levensvisie. Continue reading Persoonlijk leiderschap en management is bewust kiezen

Read more

Na vijftig jaar emancipatie breekt de vrouw ook in Zweden niet door het glazen plafond en is er ook geen sprake van gelijke beloning op alle fronten. Gelijkwaardigheid tussen man en vrouw ligt dieper constateert men na vijftig jaar, waarin overigens wel verbeteringen tot stand zijn gebracht. In mijn boek gaf ik al aan dat het van wezenlijk en maatschappelijk belang is dat men vanaf de vroegste jeugd in het onderwijs de bewustwordingspsychologie toepast. Maar net zo min als het zin heeft als opvoeders kinderen voorhouden niet te roken, terwijl ze het zelf wel doen, begint ook de emancipatie bij de opvoeders zelf. Vandaar dat ik graag als externe vertrouwenspersoon en als (team)coach werkzaam ben in het onderwijs en hoop dat mijn boek haar weg vindt in pedagogische opleidingen. Continue reading Gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen blijft een illusie, tenzij……………

Read more