Globalisering

In het eerste deel van deze reeks artikelen over de mensenrechten en de millenniumdoelen heb ik aangegeven dat er een verband is tussen de menselijke eigenschappen, de acht P’s, de acht maatschappelijke disciplines en de acht millenniumdoelen. In dit artikel zal ik een en ander aangeven over wat de P’s inhouden en waarom deze gekoppeld worden aan de andere aspecten.  Ik geef een voorbeeld van hoe ze met elkaar verbonden kunnen worden.  Dat kan uiteraard ook op andere wijze. Er zijn meer verbindingen mogelijk. Denk je mee? Continue reading Realisatie mensenrechten door multidisciplinaire verbinding en samenwerking. Deel 2: De acht P’s.

Read more

Ik beschouw het als mijn levensdoel om een bijdrage te leveren aan het wereldwijd realiseren van de mensenrechten in de 21e eeuw. Deze zijn onlosmakelijk verbonden aan het realiseren van de acht Millenniumdoelen. Ik ben ervan overtuigd dat dit het meest effectief en efficiënt kan gebeuren door middel van multidisciplinaire verbinding en samenwerking. Er zijn door de VN acht Millenniumdoelen onderscheiden. Ik verbind deze met de acht maatschappelijke disciplines en de acht menselijke eigenschappen die ieder mens in diens persoonlijkheid aanwezig heeft. De bekende drie P’s; People, Planet en Profit heb ik uitgebreid met de volgende vijf P’s: Peace, Perspective, Power, Proud en Priority. U zult terecht vragen: Waarom? Continue reading Realisatie mensenrechten door multidisciplinaire verbinding en samenwerking. Deel 1: Inleiding.

Read more

New perspectives and a plan of approach

So now I will get to the third part of my argument. In the first part I provided my starting-point, which is that in this world of increasing globalisation, as cosmopolitans, we have new opportunities and challenges to realise human rights and millenium targets. And that our society in essence is a unity which manifests itself in an enormous variety. I stipulated that the purpose of my lecture is that I wish to make a contribution to the awareness that our influence on our living environment is only limited, but that both individually and jointly we are responsible for the way that we are dealing with the earth. Both in life, living and working we can make our individual and collective contribution to the whole. The purpose of this lecture is to stimulate you to give it content and to provide you insights and concrete opportunities for that. In the second part of my lecture I gave you a number of results of the climate summit and I drew three harsh conclusions. Not exactly to be happy about, but in the third part I promised you a number of new perspectives and a plan of approach. In this third part I will provide you an answer to the following question: How can we individually and jointly reduce the harmful role of man and expand our constructive role? To be able to provide an answer to that question I must tell you first what is the role of man in the climate problems. Continue reading The climate, our business too! How do we go from here after the climate summit in Copenhagen? Part three.

Read more

The results of the climate summit:

In the second part of his lecture I will give you, as I mentioned before, a summary of the results of the climate summit in Copenhagen and the conclusions that we can draw from them. The climate summit did not result in a new and ambitious climate treaty, as the original intention was, but in an agreement. This agreement is the follower of the Kyoto protocol that has applied since 1997. In the Kyoto protocol it was agreed that in the period of 2008 – 2012 the emission of CO2 would be lowered by 5 percent as regards to 1990. The treaty was signed in 2002 by the EU and was not implemented until February 2005, when 55 countries had ratified it. Negotiations are still going on about the reductions of emissions after 2012. China and the US, who between the two of them account for 40% of the emission of greenhouse gases, are not joining however. After a conference that went with difficulty, long discussions and extremely difficult negotiations the 193 participating countries officially took cognizance of the agreement of Copenhagen. With it the UN have a document by which countries are free to accept and execute the agreement or not. Continue reading The climate, our business too! How do we go from here after the climate summit in Copenhagen? Part two.

Read more

Introduction

Thank you very much for inviting me to give a lecture to this international party about how to proceed after the climate summit in Copenhagen. I have divided this lecture into three parts. In the first part I will tell you what the starting point and the purpose of this lecture is and I will give you an outline of the climate problems. In the second part I will give you a summary of the results of the climate summit and the conclusions that we can draw from them. In the third part I will offer you a number of new perspectives and a plan of approach. Continue reading The climate, our business too! How do we go from here after the climate summit in Copenhagen? Part one.

Read more

Bijgaand treft u het derde deel aan van de lezing die ik op 4 maart heb gehouden op de scholengemeenschap Broklede te Breukelen in het kader van een meerjarig internationaal uitwisselingsproject inzake de klimaatproblematiek.

Nieuwe perspectieven en een plan van aanpak

Dan kom ik nu toe aan het derde deel van mijn betoog. In het eerste deel gaf ik mijn uitgangspunt aan, dat we in deze wereld van toenemende globalisering nieuwe kansen en uitdagingen hebben om als wereldburgers de mensenrechten en de millenniumdoelen te realiseren. En dat onze samenleving in wezen een eenheid is, die zich in een enorme verscheidenheid manifesteert. Als doel van deze lezing gaf ik aan dat ik hiermee een bijdrage wil leveren aan het bewustzijn, dat onze invloed op onze leefomgeving slechts beperkt is, maar dat we zowel individueel als gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de manier waarop wij met de aarde omgaan. Zowel in leven, wonen als werken kunnen wij onze individuele en collectieve bijdrage leveren aan het Geheel. Het doel van deze lezing is u te stimuleren daar inhoud aan te geven en u daar inzichten en concrete handvatten voor te geven. In het tweede deel van deze lezing gaf ik u een aantal resultaten van de klimaattop en trok ik drie harde conclusies. Bepaald niet om vrolijk van te worden, maar in het derde deel beloofde ik u een aantal nieuwe perspectieven en een plan van aanpak. In dit derde deel ga ik u antwoord geven op de volgende vraag: Hoe kunnen wij individueel en gezamenlijk de schadelijke rol van de mens reduceren en onze constructieve rol vergroten? Om antwoord te kunnen geven op die vraag moet ik u eerst vertellen wat de rol van de mens is in de klimaatproblematiek. Continue reading Het klimaat, ook onze zaak! Hoe nu verder na de klimaattop in Kopenhagen? Deel 3.

Read more

Bijgaand treft u de lezing aan die ik op 4 maart heb gehouden op de scholengemeenschap Broklede te Breukelen in het kader van een meerjarig internationaal uitwisselingsproject inzake de klimaatproblematiek.

Inleiding

Hartelijk dank voor deze uitnodiging om voor dit internationale gezelschap een lezing te houden over hoe nu verder na de klimaattop in Kopenhagen. Ik heb deze lezing ingedeeld in drie delen. In het eerste deel geef ik u aan wat het uitgangspunt en het doel is van deze lezing en geef ik een schets van de klimaatproblematiek. In het tweede deel geef ik u een overzicht van de resultaten van de klimaattop en de conclusies die we hieruit kunnen trekken. In het derde deel bied ik u een aantal nieuwe perspectieven en een plan van aanpak. Continue reading Het klimaat, ook onze zaak! Hoe nu verder na de klimaattop in Kopenhagen? Deel 1.

Read more

Sinds 1992 plaats ik als zelfstandig ondernemer de bedrijfsethiek, welke term ik liever verbreed naar organisatie-ethiek, in een levensbeschouwelijk en psychologisch perspectief. Als uitgangspunt hanteer ik daarbij de visie dat een organisatie een samenwerkingsverband is van unieke individuen, die op enigerlei wijze aan de organisatie verbonden zijn en met hun waarden, normen, denken, voelen en gedrag, invloed uitoefenen op het reilen en zeilen van de onderneming. De bedrijfsethiek, die ik verder aanduid als organisatie-ethiek, en haar toepassingen, worden daardoor bepaald. Continue reading Organisatie-ethiek in dieper en breder perspectief

Read more

Naar aanleiding van de klimaattop in Kopenhagen schreef ik op 15-12-2009 het artikel “De Klimaattop in Kopenhagen: Een Akkoord over 25 afspraken. Wat vind jij daarvan?”. Hierin schetste ik de achtergronden op de problematiek en deed ik een voorstel tot 25 afspraken. In het artikel op 20-12 ”De klimaattop in Kopenhagen: een burger evalueert” gaf ik de resultaten van de klimaattop weer en mijn visie daarop. Tevens gaf ik aan dat ik de voorgestelde afspraken zou aanvullen en aanscherpen. Zie hier het resultaat.

Ieder mens heeft een ware persoonlijkheid en een schijnpersoonlijkheid en fouten maken we allemaal. Onderstaand geef ik een aantal schijneigenschappen op die mensen o.a. in hun functie als politicus, leider, bestuurder en ondernemer over anderen – en sommigen ook over zichzelf – aangeven. Ze hebben last van een of meerdere van die eigenschappen. Ik heb ze gelezen en gehoord in de media en in gesprekken met. Maar bij de eerste afspraak geef ik een aantal eigenschappen op die mensen ook hebben en waarvan men aangeeft dat die gewenst zijn. Ik geloof in het goede in de mens en dat de schijn het Zijn overschaduwt. Door onze in-wikkeling in de schijn te erkennen kunnen we die oplossen en door ont-wikkeling kunnen we komen tot waarachtige en duurzame ontplooiing. Daarom is het goed de vinger op de zere plek te leggen en elkaar te helpen bij ons ieder ontwikkelings- en ontplooiingsproces. Laten we samen de dialoog aangaan over de afspraken die we met elkaar kunnen maken!

Continue reading Wat kunnen wij doen na de klimaattop? Drie-en-dertig afspraken!

Read more