Het Cadeau: Innerlijke vrijheid

Vrijheid betekent onbelemmerdheid; je vrij kunnen bewegen en vrij zijn in je doen en laten. Het betekent ook het niet-onderworpen of afhankelijk zijn. De ander heeft geen macht over jou. Je bent vrij in denken en voelen en mag je ongedwongen uiten. Ieder mens heeft recht op vrijheid. En vrijheid, respect, liefde en geluk gaan samen. Onze waarden, normen, behoeften, verwachtingen en prioriteiten kunnen verschillen. Maar waarachtige vrijheid houdt rekening met de ander en diens belangen, respecteert diens vrijheid en gaat niet ten koste van de ander. Vrijheid houdt niet in dat we geen plichten hebben, maar verplichtingen zijn in vrijheid gemaakte keuzes tot het nakomen daarvan. Daardoor kunnen we optimaal functioneren in een groep, organisatie en in de samenleving. In hoeverre zijn wij vrij en hoe kunnen wij komen tot individuele en collectieve vrijheid?

In het leven is het van belang dat je niet, vanuit afhankelijkheid, een gevangene wordt van de buitenkant door woorden, overtuigingen en oneigenlijke machtswil. Levend binnen de wetten en beperkingen van deze driedimensionale wereld hebben we hier een relatieve vrijheid, maar realiseer je je absolute, innerlijke en wezenlijke vrijheid. De mens is ook hier vrij in denken, voelen, ervaren en beleven. Kortom in “Zijn wie je in wezen Bent”. Ik geloof in de absolute, individuele vrijheid van het individu, de filosofie van de vrijheid. De mens heeft een vrije wil, vrijheid van keuze en Zelfbeschikkingsrecht. Deze te ontkennen en die een ander (trachten) te ontnemen is een misdaad en een schending van de mensenrechten.

We kunnen hier pas innerlijk vrij zijn, als we weten wat de oorzaken ervan zijn dat we in onze vrijheid beperkt worden – of we onszelf daarin beperken – of dat we ons in onze vrijheid beperkt voelen. Het is van belang om op alle zes niveaus van leven; fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel, beperkingen in keuzevrijheid zoveel als mogelijk op te heffen.

Tijdens onze levensloop worden we ons bewust door onze ervaring met en door anderen. Maar ook door het individueel, innerlijk verwerken van onze ervaringen. Dat laatste betekent dat we tot innerlijke bevrijding kunnen komen, onafhankelijk van de ander. Als we psychisch en innerlijk vrij zijn, dan zijn we ons Zelf en vrij van angst en onzekerheid. Als we onze innerlijke, geestelijke vrijheid herinneren, weten we dat we ook tijdens onze levenswegen hier vrij en onkwetsbaar zijn. In welke onvrije plaatselijke omstandigheid ook.

De eerste bevrijding kunnen we ervaren als we tot het inzicht komen dat we niet ons lichaam en onze schijnpersoonlijkheid zijn, maar dat we die hebben en dat we ons Zelf Zijn. We komen tot innerlijke vrijheid door realisatie van ons Zelf en opnieuw bewust “Ja” te zeggen op onze zelfgekozen levensopdracht, onze levensmissie. Bevrijding houdt tevens in dat we onze angsten, schijn en lijden doorzien en we verleden, heden en toekomst volledig integreren. Elke stap die we daartoe zetten is een stuk bevrijding en kan een vreugdevol, bevrijdend gevoel geven. Vrijheid en vreugde horen ook bij elkaar.

We hebben mijns inziens eeuwige keuzevrijheid en vrije wilsbeschikking. De mens is in wezen vrij. Ook om wel of niet de begoocheling in te gaan, maar dat is een kwestie van levensbeschouwing. De mens heeft de vrije wil gekregen om, in een samenspel van eigen initiatief en persoonlijke kwaliteiten en de hulp die het leven biedt, gelukkig te worden. We hebben dus greep op en zijn verantwoordelijk voor ons gedrag. We hebben de keuzevrijheid in hoe we reageren op gebeurtenissen, omstandigheden en anderen. Door onze keuzevrijheid te realiseren worden we doelgerichter, nemen we de verantwoordelijkheid voor en accepteren we de consequenties van ons doen en laten. Bepaal wat je wilt en gaat doen en wat nodig is om te veranderen. Laat het bezinken en maak een plan. Voer het plan uit en evalueer, stel eventueel bij en evalueer opnieuw. Houd daarbij altijd je doelstellingen nog eens tegen het licht en blijf doelgericht bezig.

Ik nodig je graag uit het bovenstaande ter overweging te nemen. Als lezers dan in vrijheid tot waarden en normen komen, die een gemeenschappelijke basis hebben, gericht op en ten behoeve van een betere wereld, dan is een van de doelen van dit weblog bereikt. Een bewustere, gelukkiger wereld op basis van innerlijke vrijheid is toch het mooiste cadeau dat we elkaar en al het geschapene kunnen geven!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.