Innerlijke diversiteit: Noodzaak én kans voor ondernemers, leiders en managers

In leven, wonen en werken heb ik kennis en ervaring opgedaan met diverse vormen van diversiteit. Daardoor plaats ik diversiteit in een filosofische, psychologische, sociale en relationele context. Diversiteit betekent verscheidenheid, een verschil binnen een geheel. Onder innerlijke diversiteit versta ik het verschil tussen schijn en Zijn. Dat is het verschil tussen onze ware en onze schijnpersoonlijkheid, onze eigenwaarde en minderwaarde, ons gedrag vanuit ons schijn-ik en vanuit ons Zelf. We hebben een schijnpersoonlijkheid en zijn ons Zelf. In het Zelf liggen onze verlangens, kwaliteiten en ervaringen omtrent wie we Zijn. In dit artikel leg ik uit wat de betekenis is van innerlijke diversiteit voor ondernemers, leiders en managers. Door daar effectief mee om te gaan hebben we privé en zakelijk meer plezier en succes.

Door ons bij onze geboorte te identificeren met ons lichaam vergeten en verdringen wij min of meer wie wij Zijn. Onze eigenwaarde wordt overschaduwd door minderwaardigheidsgedachten en -gevoelens, angst, machteloosheid en verdriet. Die ontstaan door deels verloren gewaande kracht, liefde, schoonheid, vertrouwen, waarheid, wijsheid en zuiverheid. We zijn als kind niet alleen eerst fysiek afhankelijk, maar worden ook psychisch, sociaal, relationeel en spiritueel afhankelijk. Als kind en later als volwassene willen we gehoord, gezien en gewaardeerd worden en ergens bij horen. We nemen waarden, normen en mens-, wereld- en zelfbeelden over van anderen. We maken daarin keuzes en worden ons bewust van onze onafhankelijkheid en afhankelijkheid, eigenwaarde en minderwaarde. Meer grip daarop maakt ons, als mens en als functionaris, krachtiger en effectiever.

Er ontstaat innerlijke diversiteit in schijn en zijn, door ons inwikkelingsproces in schijn en lijden. Vanuit schijn ontstaat ongewenst gedrag, misbruik en oneigenlijk gebruik van macht, oneigenlijke man-vrouwpatronen, manipulatie, tirannie en discriminatie. Vanuit minderwaarde en compensaties daarvan zoeken we houvast en schijnzekerheid buiten onszelf in bezit, functies, sociale posities en status. Verstrikt geraakt in angst, schijn en lijden ontstaat er weerstand tegen verandering en zijn we de weg naar ons Zelf en in onszelf kwijt geraakt. Dat gaat ten koste van ons ondernemerschap, en goed leiderschap en management kunnen erdoor vertroebelen en zelfs blokkeren!

Toch willen we ons ont-wikkelen en ons ontplooien. Effectieve en diepgaande zelfreflectie bestrijkt de fysieke, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele levenskwaliteiten en onderzoekt hoe wij omgaan met levensbeschouwingen, het onbewuste en met verleden, heden en toekomst. We kunnen een ander nooit verder helpen dan we zelf zijn. Daarom is zelfreflectie noodzakelijk voor de coach, de ondernemer, de coachende leider en de manager. Luisteren naar de ander kan alleen als je inzicht hebt in je eigen innerlijke diversiteit, want die heeft de grootste invloed op ons gedrag. Communiceren vanuit schijn of zijn heeft altijd impact op onze omgeving. We zijn aanspreekbaar op de directe en indirecte effecten daarvan. Ondernemers, leiders en managers hebben daarin een voorbeeldfunctie!

De psychologische processen op de genoemde kwaliteitsniveaus en levenslijnen zijn bijzonder boeiend. Vanuit eigenwaarde kunnen we optimaal presteren. We zijn bereid tot verandering, verbetering en vernieuwing en nemen daartoe, indien nodig, ook het initiatief. Door opheffen van onze minderwaarde en de compensaties daarvan, voorkomen we ineffectieve communicatie. Voor coaching, samenwerking, zelfsturing en aansturing is vertrouwen essentieel. Onze schijn is niet te vertrouwen, ons Zelf wel. Als we effectief omgaan met innerlijke diversiteit ,leidt dat tot succesvolle veranderings- en verbeteringsprocessen en succesvol (persoonlijk) leiderschap en management.

Daarom is waarachtige en duurzame maatschappelijke diversiteit alleen mogelijk op basis van grip op onze innerlijke diversiteit. Dan pas komen we tot optimale ontplooiing en realisatie van individuele en collectieve doelstellingen. Ondernemers, leiders en managers kunnen dat leren en ontplooien.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.