Mens en natuur: Niet zonder zuiver water!

De mens had eerbied voor water en wellicht zijn er nog een paar volkeren / volksstammen die dicht bij de natuur leven en het nog hebben. Zonder water kan de mens immers niet leven. Water is het symbool van zuiverheid, wijsheid, vruchtbaarheid en de bron van het leven. In de psychologie staat het voor (de energie van) het onbewuste. Watervervuiling is een collectieve menselijke misdaad en getuigt van respectloosheid voor het leven, het milieu en de natuur. Symbolisch staat watervervuiling voor de onzuiverheid, de krankzinnigheid en de onvruchtbaarheid van het denken en het doen en laten van de mens. Het staat voor de volstrekte vertroebeling van het individuele en collectieve onbewuste. En daar houdt de symboliek ook meteen op. Het individuele en collectieve onbewuste van de mens is volledig vervuild en soms zelfs dicht geslibd door de schijn. Watervervuiling ontstaat door hebzucht en allerhande andere schijnmotieven van mensen. Hoe ligt de relatie tussen het opheffen van de schijn en het oplossen van de waterproblematiek?

Het is uiteraard van het grootste belang dat men alle mogelijke maatregelen neemt om zowel het zoete als het zoute water zuiver te houden en verontreiniging te voorkomen en op te heffen. Vanaf individueel tot en met wereldwijd niveau.

De oorzaak van de waterproblematiek ligt bij de mens, dus daar ligt ook de oplossing. De oorzaak ligt bij de waarden en normen van mensen, bij hun socialiteit en hun denken en voelen. Daardoor wordt hun gedrag mede bepaald. Veelal probeert men naast materiële maatregelen het gedrag van mensen te beïnvloeden. Dat lukt niet, nauwelijks of zeer moeizaam. Doordat het te fragmentarisch en te beperkt gebeurt en men blijft steken in een beloning-, controle- en strafstructuur. Hoe lovenswaardig en zinvol vele pogingen ook zijn, ze zetten geen, of onvoldoende, zoden aan de dijk, omdat ze teveel aan de oppervlakte blijven. De oorzaak van het menselijk gedrag ligt op een dieper en veelal onbewust niveau. Door die niet op te heffen zijn de goedbedoelde inspanningen veelal tevergeefs, of helpen zij slechts zeer kortstondig. Om moedeloos van te worden en frustraties ten gevolge hebbende. Maar het is van belang om de moed erin te houden en niet te verzaken.

De bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement biedt daartoe een methodiek, die de dieper liggende oorzaken van het menselijk gedrag inventariseert en analyseert. Daarbij tevens handvatten gevend om de schijn op te heffen. Mensen komen daardoor tot (dieper) bewustzijn van hun waarden en normen, de sociale kwaliteit van leven en van hun denken en voelen. Dit bevordert het zelfvertrouwen en het vertrouwen. Hiermee verschaft zij aan al diegenen die zich met de waterproblematiek bezighouden een stevig fundament en een duurzame voedingsbodem, waarop de noodzakelijke materiële maatregelen wél gedijen en leiden tot de gewenste realisatie van doelstellingen!

Ik hoop dan ook dat (politieke) partijen en instanties die zich bezighouden met waterbeheer en waterproblematiek kennis zullen nemen van deze methodiek. Door middel van maatwerkworkshops worden de inzichten rechtstreeks gekoppeld aan de praktijk. Daardoor zal het rendement van de inspanningen beslist in een stroomversnelling komen! In wezen is de mens van het zuiverste water. Laten we ons daar allemaal weer bewust van worden en het onbewuste zuiveren door het te ontdoen van de schijn. Dan is de weg optimaal vrijgemaakt voor het vrijelijk doen stromen van ieders wijsheid. Door toepassing van de bewustwordingspsychologie komt de Mens weer boven water!

9 Comments, RSS

 1. Lies Visscher-Endeveld 17 October, 2008 @ 16:45

  Mens boven water (reactie van lies visscher, 16-10-2008)
  Zo eindigt “Mens en natuur: Niet zonder zuiver water!”, artikel van Bert Jan van der Mieden. Hij schreef het bij mijn kandidaatstelling voor de Algemene WaterschapsPartij. Dit is een vereniging van mensen die heel speciaal om willen gaan met water, die het mensen makkelijker wil maken om zuiver om te gaan met water. Een Vereniging namens welke kandidaten zich beschikbaar stellen om in de Waterschapsbesturen van Nederland zitting te nemen. Zij doen dit in feite, zoals BertJan het beschrijft, met eerbied voor water en de plek die water van nature heeft. Zuiver water dus. Mens en natuur kunnen niet zonder zuiver water. Zij doen dat ook met respect voor alle leden, door inzet voor optimale communicatie en diversiteit. Veertig procent van de kandidaten is vrouw, barend of niet barend.
  Het water brengt het stof der aarde op bij elkaar, op zo’n manier dat het tot leven kan worden gebracht, dat leven kan toenemen. Door het water kan de eigenheid van elke soort, elk individu ontstaan, omdat het “Zijn” tot expressie wordt geroepen. Door water is alles bondgenoot in een schepping. Wanneer die complexe chemische situatie, die van nature door miljoenen jaren van natuurlijke “ervaring” is ontstaan, wordt verstoord door oneigenlijke elementen, komen er levensgrote problemen. Feit is dat door de onoverzichtelijk grote mogelijkheden die de mens heeft ontwikkeld door toename van kennis en technisch-economische toepassing, heel zorgvuldig bekend moet zijn wat de gevolgen van die toepassing precies zijn, wil het werkelijk haalbaar zijn: het Mens boven Water. We noemen dat het voorzorgprincipe. Wanneer je niet weet wat de gevolgen zijn, ga je het nog niet toepassen. Wanneer je wel weet wat er gebeurt en wat de gevolgen zijn, ben je verplicht om dat bekend te maken. Dat staat in het verdrag van Aarhus (1998) zie http://www.aarhus.nl/ Iedereen heeft recht op de juiste informatie. Die kennis is essentieel voor een werkelijk democratisch systeem. Elk individu moet autonoom kunnen bepalen en kiezen wat hij goed acht. Elk individu heeft de plicht daartoe de goede kennis tot zich te nemen.
  Bert Jan noemt watervervuiling een collectieve menselijke misdaad, die getuigt van respectloosheid voor het leven, het milieu en de natuur. Hij noemt bij watervervuiling ook onvruchtbaarheid. Deze onvolkomenheid van mensen komt door een schijnleven, zo merkt hij op. Het opheffen en verhelpen van die schijn zou een oplossing kunnen bieden. Mensen zouden gaan voorkomen dat water wordt vervuild, omdat wijsheid dan vrijelijk kan stromen. Bert Jan verwoord dit mooi. Inderdaad is gebrek aan kennis en besef van relaties een deel van de oorzaak van ons onverantwoord gedrag. Bovendien worden wij niet snel gecorrigeerd, de nadelen van dit gedrag zijn en waren niet direct merkbaar. Er stroomde immers toch weer en nog schoon water op ons af?
  Meadows heeft in “Limits to growth”, in 1972 al gesuggereerd dat de beste manier om ons mensen te dwingen zuiver om te gaan met water is het in te nemen in de downstream en het uit te laten in de upstream. Pas dan zouden we ons gedragen als onderdeel van die natuur.
  Bert Jan wil door bewustwordingspsychologie gedragsverandering bewerken, ook bij politieke partijen en instanties. Dan ontstaat de mens van het zuiverste water. Ik denk dat dat kan helpen, maar daarnaast hebben we hulpmiddelen nodig om ons te dwingen verantwoordelijkheid te willen en kunnen dragen.
  Een belangrijk hulpmiddel is het toepassen van kennis en het besef deel te zijn van een geheel. Hetzelfde water dat nu in mij zit, zat eerder in een gletsjer en misschien heeft het wel in het bloed van een vis gefunctioneerd, of is het uitgeademd door een olifant, dreef het in een wolk boven Sjanhai. Wonderlijk hoe alles met elkaar verbonden is door zuiver water.
  In 1972 zag ik een poster, waarop een zwangere vrouw. We konden in haar baarmoeder de baby zien. Eronder stond: wanneer we om de economie ons vruchtwater zouden moeten bevuilen, zouden we het niet laten! We laten dat nog steeds niet. Eén van de richtlijnen voor de Waterschappen is “voorkomen”. Daarom is een actief stoffen beleid nodig. Dat is vastgesteld o.a in REACH. Het komt nu aan op een adequate handhaving in samenwerking met alle betrokkenen, maar ook op het blijven bewaken van het vormen en toepassen van nieuwe stoffen in de daartoe geëigende departementen. Het komt aan op maatschappelijk verantwoord ondernemen, het vervangen van schadelijke stoffen door niet schadelijke alternatieven Homo economicus is tevens Homo spiritualis, zo zei Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO Raad, kort geleden. Dit weten we nog niet zo goed. Daarbij kunnen die lessen van Bert Jan vast helpen.

  • Marc Appels 10 January, 2011 @ 19:58

   Dag Lies Visscher-Endeveld,

   Vanochtend heb ik een column geschreven waarin ik dezelfde poster uit 1972 aanhaal. ( Die overigens volgens mij een iets andere tekst had, maar goed). Weet jij waar de daadwerkelijke poster eventueel nog te krijgen is? Overigens heb ik een tijd geleden een column over water geschreven en ben met een boek bezig over water. Deze ‘doodnormale’ stof is eigenlijk de meest bijzondere van de gehele kosmos. Helaas is de vervuiling van ons water – echt waar – maar een miniem probleem aangaande deze vloeistof.

   Met vriendelijke groeten,

   Marc Appels
   Columnist, fotojournalist.

 2. Bert-Jan van der Mieden 17 October, 2008 @ 17:07

  Bedankt voor deze uitvoerige reactie. Van belang om kennis van te nemen. Wat bedoelde Meadows precies met het innemen in the downstream en uitlaten in the downstream? Kun je dat toelichten?

  Met hartelijke groet,

  Bert-Jan.

 3. Lies Visscher-Endeveld 17 October, 2008 @ 17:38

  Hallo Bert-Jan,
  Wat Meadows precies bedoelt kan ik niet weten, ik kan alleen mijn interpretatie geven over dat idee.
  De upstream is het water dat naar ons toekomt. De downstream is het water dat van ons afvloeit. Je woont in een bergdorp en de smeltende sneeuw vormt jouw watervoeding. Het water is van nature drinkbaar.
  Je woont in een dorp en het beekje dat het dorp verlaat is van nature niet drinkbaar. De afvalresten zijn erin opgenomen. Het is een open riool.
  Upstream en downstream moeten – in een gezond susteem, van nature drinkbaar blijven. Dus het water dat jouw huis verlaat zal van die kwaliteit moeten zijn dat het drinkbaar is, niet ziek makend.
  Meadows stelt voor zo om te gaan met water, dat het water dat je huis verlaat
  van die kwaliteit is dat het bruikbaar is voor leven. Wanneer alle industrie en alle huishoudens dat doen heb je kleinschalige waterzuivering op maat, maar ook zo min mogelijk vervuiling. We zouden het wel laten om de downstream te vervuilen als we er ons drinkwater uit moeten halen.
  Het is dus een manier om ons mensen te dwingen niet te vervuilen.

  Ik hoop dat ik zo voldoende toelichting heb gegeven.
  Hartelijke groet
  lies

 4. Bert-Jan van der Mieden 17 October, 2008 @ 18:01

  Bedankt Lies. Ik denk dat dit ook voor andere lezers verduidelijkend werkt.
  Groetjes, Bert-Jan.

 5. Lies Visscher-Endeveld 20 October, 2008 @ 22:52

  Bert-Jan,

  In feite is ook jouw onderwerp de houdbare , noem het duurzame, ontwikkeling.
  Nu zag ik dat je mensen uitnodigt om met jou te eten en daarbij tijdens het eten, met jou in gesprek, kunnen deze mensen tot inzicht komen en oplossingen vinden.
  Het lijkt mij nu zo geweldig mooi als deze diner’s of lunches waarbij je nader tot elkaar komt en oplossingen biedt, zo worden samengesteld, dat
  1. bekend is waar het voedsel vandaan komt, en wie het heeft verbouwd
  2 wie het heeft bereid
  3 hoeveel energie het heeft gekost om dit voesel te produceren, vervoeren en
  te bereiden?
  4 hoeveel water het heeft gekost om het voedsel te laten groeien en te bereiden.

  Daarmee geef je een extra dimensie aan je werk. Het zou bijvoorbeeld leuk zijn als je standaard samen een zogenaamde wereldmaaltijd gebruikt.
  Ik kom hierop omdat we vorige week wereldvoedselweek vierden.
  Daarbj komt dat onze aarde wel genoeg voedsel kan leveren, maar dat mensen niet zo goed kunnen delen.
  Ook is het zo dat 50 % van het verbouwde niet wordt benut waar het voor is bestemd. Een deel wordt onbruikbaar vóór of dóór het bereiden, en als het eten klaar is gemaakt, blijkt het vaak te veel. Na lang bewaren in koelkast wordt het alsnog weggegooid. Dit gebeurt in restaurants, maar ook thuis.
  Tevens is het zo dt in winkels te veel in voorraad is. Als het over datum is… gaat het ook weg, zonder hongerige monden te voeden.
  Bewuster omgaan met het voedsel kan ee nmooie combinatie zijn als je gasten ontvangt.

  Dank voor je aandacht ook voor de waterfootprint bij voedsel.
  Ik hoop dat je iets doet met deze tips.
  Hartelijke groet
  Lies Visscher-Endeveld
  kandidaat waterschapsbestuur Rijn en IJssel
  voor vragen tel 0315-341052

 6. Bert-Jan van der Mieden 21 October, 2008 @ 08:20

  Lies Visscher staat niet voor niets “In het zonnetje”! Altijd actief, op allerlei fronten, opkomend voor het milieu. Ik laat de mensen vrij hoe en waar ze willen eten, maar als jij en andere lezers mij – via mijn mailadres b.j.p.vandermieden@ikverbind.nl – tips willen geven voor gelegenheden waar ik wereldmaaltijden kan gebruiken, dan zal ik dat wel promoten.

  En Lies, je maakt mij en ongetwijfeld ook anderen, wel weer bewuster hoe met eten om te gaan! Bedankt! Voor meer informatie zie bij Lies Visscher “In het zonnetje”.

 7. Tineke Kleij-van den Boomen 25 October, 2008 @ 11:35

  Hallo Bert-Jan,

  Prachtig artikel met betrekking tot water. Ook de antwoorden van Lies. Ik ben heel erg geïnteresseerd in milieu. In alles wat er mee te maken heeft. Er zijn steeds meer mensen die zich bewust zijn/worden van milieu. Maar nog steeds te weinig mensen. Milieu, water, energie, allemaal heel erg belangrijk.

  Het upstream en downstream verhaal is ook heel interessant. Ik ga de link “Mens en Natuur. Niet zonder zuiver water!” doorsturen naar mijn hele e-mailbestand. Van daar uit kunnen we misschien een soort van piramide creëren. Waardoor meer mensen kennis en inzicht, meer bewustwording van en meer liefde voor henzelf en daardoor voor hun (leef)omgeving kunnen krijgen.

  Dank je wel Bert-Jan en dank je wel Lies voor deze pagina’s.

  Lieve groet ……….. Tineke

 8. Bert-Jan van der Mieden 25 October, 2008 @ 18:39

  Pracht reactie Tineke en mooi dat je je netwerk informeert. Bedankt! Ik hoop dat velen volgen, ook met hun reacties.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.