Goed leiderschap begint bij het individu

Goed leiderschap – en daarmee goede organisaties – kenmerken zich door een lange termijnvisie en lange termijn gerichtheid. Door kwaliteit, openheid, vernieuwing en bereidheid tot het delen van kennis. Voorwaarde is dat er binnen het managementteam duidelijkheid en een eenheid is in missie, visie, strategie, beleid en uitvoering en over wat men wil. Wat is daarvoor nodig? En waar ligt het begin?

Een team is een optelsom – en als het goed is meer dan dat – van een aantal unieke individuen. Bovengenoemde duidelijkheid en keuzes die gemaakt worden, beginnen dus bij de individuele leden van het team.

Individuele keuzes worden bewust en/of onbewust gemaakt op basis van persoonlijke resultaatgerichtheid, doelstellingen en ambities, waarden en normen en zin- en betekenisgeving. En dat kan alleen op basis van zelfinzicht omtrent de eigen persoonlijkheid.

De bewustwordingspsychologie biedt een mensmodel, waardoor men de eigen persoonlijkheid in al haar facetten kan leren kennen. Als we weten wie we zijn en wat de consequenties zijn van onze schijnpersoonlijkheid en onze hoofd- bij-, en schijnmotieven, ten aanzien van ons gedrag en de communicatie in de organisatie, dan kunnen we komen tot bewuste, duidelijke, gemeenschappelijk keuzes als team. Bewuste individuele authenticiteit kan zich verbinden tot een bewust authentiek team. Naar buiten toe kan het managementteam daardoor de authenticiteit van de organisatie uitdragen.

Goed leiderschap begint dus altijd bij persoonlijk leiderschap. Ons persoonlijk gedrag en onze individuele motivatie komt voort uit onze inwikkeling in de schijn. Alsmede door onze ontwikkeling daaruit, door verworven kennis, vaardigheden, kwaliteiten, inzichten en waarden en normen. Op basis daarvan komen we tot een overtuiging omtrent wat goed is voor de organisatie en voor de samenleving. Bewustwordingsmanagement biedt een methodiek van zelfinzicht, mensenkennis en omgevingskennis in de meest brede en diepe zin. Op basis daarvan kunnen individuen, teams en organisaties komen tot een positiebepaling en actiegerichtheid in een multiculturele en globaliserende samenleving.

Wat zijn jouw ervaringen? Welke vragen roept het bovenstaande op?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.