Wat zijn onze plichten en verantwoordelijkheden en wat kunnen wij doen?

In een serie van acht artikelen behandel ik de acht mensenrechtenthema’s http://www.ikverbind.nl/pages/a-8mensenrechten.html. Telkens beginnend met de daarbij behorende mensenrechtenartikelen. Daarna geef ik een visie weer op dit thema, bedoeld als aanzet voor een dialoog. Ik hoop dan ook dat velen op de artikelen zullen reageren en hun visie zullen weergeven.

Takeo Fukuda leefde van 1905 tot 1995, bekleedde tussen 1959 en 1976 diverse ministersposten en was de 42e premier van Japan van 1976 tot eind 1978. Dat was het begin van een nieuwe politiek met betrekking tot Zuidoost-Azië. Hij oogste daarin veel waardering. Fukuda was een van de oprichters van de Japan Foundation, die zich inspande om de internationale culturele uitwisseling te bevorderen. In 1983 richtte hij de InterActionCouncil op, een onafhankelijke en internationale organisatie van meer dan dertig gepensioneerde staatshoofden. Takeo Fukuda wilde op informele wijze de kennis, ervaring, energie en internationale contacten van deze staatshoofden mobiliseren, om de politieke, economische en sociale problemen te helpen oplossen. De IAC houdt zich bezig met vraagstukken rond vrede en veiligheid, de wereldeconomie en universele ethische standaards. Tussen 1983 en 1987 kwam het Council vijf maal volledig bijeen. In 1987 ontmoette de InterAction Council de leiders van de vijf wereldgodsdiensten in Rome en bereikte een grote mate van overeenstemming over de visie op en de aanpak van wereldproblemen. In 1997 bood de IAC aan de VN de Verklaring van de Plichten van de Mens aan. Die geef ik hierbij onderstaand weer:

Preambule

Overwegende dat de erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de menselijke familie de grondslag is van vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld en plichten of verantwoordelijkheden insluit,

Overwegende dat het exclusieve vasthouden aan rechten kan leiden tot conflict, scheiding en eindeloze discussie en de veronachtzaming van de plichten van de mens kan leiden tot wetteloosheid en chaos,

Overwegende dat de suprematie van het recht en de bevordering van de rechten van de mens afhankelijk zijn van de bereidheid van mannen en vrouwen om rechtvaardig te handelen,

Overwegende dat wereldomvattende problemen wereldomvattende oplossingen verlangen die alleen bereikt kunnen worden door ideeën, waarden en normen die door alle culturen en gemeenschappen gerespecteerd worden,

Overwegende dat alle mensen, naar beste weten en kunnen, een verantwoordelijkheid hebben om zowel ter plaatse als ook wereldwijd een betere ordening van de samenleving te bevorderen – een doel dat niet bereikt kan worden met wetten, voorschriften en verdragen alleen,

Overwegende dat menselijke strevingen naar vooruitgang en verbetering alleen verwerkelijkt kunnen worden door aanvaardde waarden en maatstaven die altijd voor alle mensen en alle instituties gelden,

Daarom verkondigt De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Deze Universele Verklaring van de Menselijke Verantwoordelijkheden en van de Mensenplichten als een gemeenschappelijke standaard voor alle volken en voor alle naties, met als doel dat ieder individu en iedere maatschappelijke instelling, met deze Verklaring voortdurend voor de geest, een bijdrage zal leveren aan de vooruitgang van de gemeenschappen en aan de verlichting van al haar leden.Wij, de volken van de aarde, vernieuwen en versterken de verplichtingen die reeds in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn geproclameerd, namelijk: de volledige aanvaarding van de waardigheid van alle mensen; hun onvervreemdbare vrijheid en gelijkheid, en hun solidariteit met elkaar. Besef en aanvaarding van deze plichten en verantwoordelijkheden zullen in de hele wereld onderwezen en bevorderd worden.

Fundamentele Principes voor Menselijkheid

Artikel 1: Iedere persoon, zonder enig onderscheid naar geslacht, ethische herkomst, sociale status, politieke overtuiging, taal, leeftijd, nationaliteit of religie, heeft de verantwoordelijkheid en de plicht om alle mensen op menselijke wijze te behandelen. 

Artikel 2: Geen persoon zal onmenselijk gedrag, van welke aard ook maar, ondersteunen, veeleer hebben alle mensen de verantwoordelijkheid en de plicht zich in te zetten voor de waardigheid en het zelfrespect van alle andere mensen. 

Artikel 3: Geen persoon, geen groep of organisatie, geen staat, geen leger of politie, staat boven goed en kwaad; zij allen zijn onderworpen aan morele maarstaven. Iedere mens heeft de verantwoordelijkheid en de plicht om onder alle omstandigheden het goede te bevorderen en het kwaad te vermijden. 

Artikel 4: Alle mensen, begiftigd met verstand en geweten moeten in een geest van solidariteit verantwoordelijkheid op zich nemen voor een ieder en voor iedereen, voor families en gemeenschappen, voor rassen, naties en religies: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat dan ook een ander niet. 

Geweldloosheid en Eerbied voor het Leven

Artikel 5: Iedere persoon heeft de verantwoordelijkheid en de plicht leven te respecteren. Niemand heeft het recht een andere menselijke persoon letsel toe te brengen, te folteren of te doden. Dit sluit het recht op gerechtvaardigde zelfverdediging door individuen of gemeenschappen niet uit.

Artikel 6: Twistpunten tussen staten, groepen of individuen moeten zonder geweld tot een oplossing gebracht worden. Geen regering mag handelingen van volkerenmoord of van terrorisme tolereren of daaraan deelnemen, noch mag zij vrouwen, kinderen of welke andere burgers dan ook als middel voor oorlogsvoering misbruiken. Iedere burger en drager van openbare verantwoordelijkheid heeft de verantwoordelijkheid en de plicht om op vreedzame en niet gewelddadige wijze te handelen. 

Artikel 7: Iedere persoon is oneindig kostbaar en moet onvoorwaardelijk beschermd worden. Bescherming verlangen ook de dieren en de natuurlijke omgeving. Alle mensen hebben de verantwoordelijkheid en de plicht om lucht, water en bodem te beschermen omwille van de huidige bewoners en van de toekomstige generaties. 

Gerechtigheid en Solidariteit

Artikel 8: Iedere persoon heeft de verantwoordelijkheid en de plicht om zich integer, eerlijk en fair te gedragen. Geen persoon of groep mag een andere persoon of groep haar bezit ontroven of op een willekeurige manier ontnemen.

Artikel 9: Alle mensen, gegeven de noodzakelijke middelen, hebben de verantwoordelijkheid en de plicht om serieuze inspanningen te ondernemen om armoede, ondervoeding, onwetendheid en ongelijkheid te overwinnen. Zij moeten overal op de wereld een duurzame ontwikkeling bevorderen om aan alle mensen waardigheid, vrijheid, zekerheid en gerechtigheid te garanderen. 

Artikel 10: Alle mensen hebben de verantwoordelijkheid en de plicht om hun talenten door vlijt en inspanning te ontwikkelen; Zij moeten gelijke toegang tot onderwijs en tot zinvolle arbeid hebben. Iedereen moet de noodlijdenden, de benadeelden, de gehandicapten en de slachtoffers van discriminatie ondersteuning doen toekomen. 

Artikel 11: Alle eigendom en alle rijkdom moeten verantwoordelijk gebruikt worden in overeenstemming met de rechtvaardigheid en voor de vooruitgang van de mensheid. Economische en politieke macht moeten niet gehanteerd worden als middel tot overheersing maar ten dienste van economische rechtvaardigheid en sociale orde. 

Waarheidlievendheid en Tolerantie

Artikel 12: Iedere mens heeft de verantwoordelijkheid en de plicht om waarachtig te spreken en te handelen. Niemand, hoe hoog en machtig ook, mag liegen. Het recht op privacy en op persoonlijke of beroepsmatige vertrouwelijkheid, moet gerespecteerd worden. Niemand is verplicht, te allen tijde, tegenover iedereen, de volle waarheid te zeggen.

Artikel 13: Geen politici, ambtenaren, ondernemers, wetenschappers, schrijvers of kunstenaars zijn van de algemene ethische maatstaven vrijgesteld, evenmin ook artsen, juristen en andere beroepsgroepen die bijzondere verplichtingen hebben tegenover hun cliënten. Beroepscodes en andere ethisch codes moeten de voorrang van algemene maatstaven zoals waarheidlievendheid en fairness weerspiegelen.

Artikel 14: De vrijheid van de media om het grote publiek te informeren en om maatschappelijke instellingen en maatregelen die de regering neemt te kritiseren, – hetgeen voor een rechtvaardige samenleving noodzakelijk is – moet met verantwoordelijkheid en omzichtigheid gebruikt worden. De vrijheid van de media brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee voor een accurate en waarheidsgetrouwe berichtgeving. Sensationele berichtgeving die de menselijke persoon of de menselijke waardigheid neerhalen moet te allen tijde vermeden worden. 

Artikel 15: Terwijl religieuze vrijheid gegarandeerd moet zijn, hebben de representanten van de religies een bijzondere verantwoordelijkheid en plicht om uitingen van vooroordelen en discriminerende handelingen tegenover anders-gelovigen te vermijden. Zij moeten haat, fanatisme en godsdienstoorlogen, noch aanstichten, noch legitimeren, veeleer zullen zij tolerantie en wederzijds respect tussen alle mensen bevorderen.

Wederzijdse Achting en Partnerschap

Artikel 16: Alle mannen en vrouwen hebben de verantwoordelijkheid en de plicht om elkaar respect en begrip in hun partnerschap te tonen. Niemand mag

een andere persoon aan seksuele uitbuiting of afhankelijkheid onderwerpen. Veeleer zullen partners de verantwoordelijkheid voor de zorg en het welbevinden van de ander op zich nemen.

Artikel 17: Het huwelijk vraagt, in alle culturele en religieuze variaties, liefde, trouw en vergeving, en zij zal als doel hebben veiligheid en wederzijdse ondersteuning te garanderen. 

Artikel 18: Verstandige gezinsplanning is de verantwoordelijkheid van ieder echtpaar. De relatie tussen ouders en kinderen zal wederzijdse liefde, hoogachting, waardering en zorg uitstralen. Noch ouders, noch andere volwassenen zullen kinderen uitbuiten, misbruiken of mishandelen. 

Slot

Artikel 19: Niets in deze verklaring mag zo uitgelegd worden, dat daaruit aan de Staat, een groep of een persoon, een recht ontstaat om ook maar iets te doen dat gericht is op de vernietiging van de verantwoordelijkheden en de plichten, van de rechten en de vrijheden, die in deze Verklaring en in de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948 zijn opgenomen.

Ik heb de kern van de diverse artikelen schijn en vet gedrukt weergegeven. De eerste zes artikelen en artikel acht gaan over wederzijds respect en eerbied voor het leven. Het is onze plicht om goed en waardig te leven. De artikelen 7, 9 en 10 hebben een rechtstreeks relatie met de Millenniumdoelen.  De artikelen 11 en 14 zijn actueel gezien de huidige economische en politieke crisis en de manier waarop de media hun berichtgeving doen. Denk bijvoorbeeld ook aan de eenzijdige en onware berichtgeving die de Telegraaf gaf over een ongevaarlijke actie van GreenPeace inzake kernafval. Artikel 15 is lezenswaardig voor religieuze leiders en ieder die bij godsdiensten betrokken is.  Artikel 18 is actueel gezien de kindermishandeling die ook in Nederland plaatsvindt.  Maar haal voor jezelf eens de belangrijkste zaken uit deze artikelen.

Vragen die je kunt beantwoorden zijn:

 1. Welke plichten en verantwoordelijkheden vind jij van belang in jouw leef-, woon- en werkomgeving?
 2. Welke plichten en verantwoordelijkheden vervul jij zelf en welke zouden anderen moeten vervullen?
 3. Wat heb je nodig om jouw plichten en verantwoordelijkheden te kunnen vervullen?
 4. Welke acties / projecten zouden we multidisciplinair in gang kunnen zetten ten aanzien van het vervullen van onze plichten en verantwoordelijkheden?

Deel s.v.p. met ons jouw ervaringen met het omgaan met plichten en verantwoordelijkheden en praat erover met je leef- en werkomgeving.

Dit is het laatste artikel in een serie van acht artikelen over de acht mensenrechtenthema’s http://www.ikverbind.nl/pages/a-8mensenrechten.html. Telkens beginnend met de bijbehorende mensenrechtenartikelen. Daarna geef ik een visie weer op dit thema, bedoeld als aanzet voor een dialoog. Ik hoop dan ook dat velen op de artikelen zullen reageren en hun visie zullen weergeven. De eerste zeven artikelen gingen over gelijkwaardigheid(31-10), respect(04-11), veiligheid(05-11), keuzevrijheid(0911), privacy(1211), ontwikkeling en ontplooiing(1411) en welvaart en welzijn(1911).

One Comment, RSS

 1. Camiel 28 October, 2014 @ 16:39

  Hoi
  Ik heb je artikel met aandacht gelezen, en ik vond het erg interessant. Met name de fundamentele rechten intrigeren mij. Waarom zijn juist deze rechten verkozen, boven andere? Ik weet het antwoord wel – om een zo humaan mogelijke samenleving te krijgen, maar de vraag blijft dan toch: wat is humaan? Bovendien moet je, naast deze vier rechten, ook nog eens de rechten van anderen respecteren – dus ook nog een verplichting erbij.

  Enfin, ik heb de rechten van de mens eens voor het gemak omgezet naar plichten. Dus in plaats van dat je recht hebt op alles, behalve waar een ander een recht kan doen gelden, ben je verplicht om je humaan te gedragen. De twee plichten waar ik toe kom zijn:

  – Een mens heeft de plicht om zijn medemens in zijn waarde te laten
  – Een mens heeft de plicht om zijn behoeftige medemens te helpen

  Dis zijn dus eigenlijk fundamentele plichten. Hier kun je volgens mij alle bestaande en beschreven rechten en plichten van de mens uit afleiden. Deze afgeleide rechten en plichten zijn een meer gedetailleerde specificatie – eigenlijk overbodig, maar wel handig om te benoemen in voorkomende gevallen.

  Interessant?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.