Handleiding duurzaamheid voor organisaties, deel 3.

In deze serie van vijf artikelen wil ik een aanzet geven tot een handleiding voor het realiseren van duurzaamheid in organisaties. In het eerste artikel schetste ik de situatie waarin wij ons nu bevinden. In het tweede een aantal uitgangspunten en de richting naar een gemeenschappelijke visie. In dit derde artikel geef ik aan wat het genoemde Ennisme inhoudt. Ook nu plaats ik daarbij een en ander weer in een zeer breed perspectief en zult u zich wellicht weer afvragen wat je daar als organisatie mee kunt. Diverse zaken uit dit artikel zijn rechtstreeks vertaalbaar naar de eigen organisatie. Omdat te vergemakkelijken stel ik een aantal vragen aan het eind van elk artikel, die u kunt beantwoorden.

Het Ennisme: De Filosofie van de Verbinding

Waarachtige, respectvolle globalisering met behoud van diversiteit en pluriformiteit is niet alleen mogelijk, maar biedt ongekende perspectieven. Globalisering in die zin versterkt het bewustzijn omtrent onze wederzijdse afhankelijkheid tussen individuen en groepen en landen, op internationaal en mondiaal niveau. Maar dan wel met behoud van de eigen onafhankelijkheid en gericht op de enorme mogelijkheden die dat biedt voor wederzijdse ontwikkeling en ontplooiing voor eenieder. In de afgelopen eeuwen is en wordt de wereld geconfronteerd met de macht van de kerk, de staat, de wetenschap, de media en de markt. Het heeft goeds gebracht maar, mede door de eenzijdige en uitsluitende benadering, ook veel kwaad. En het heeft niet geleid tot een wereldwijde, duurzame samenleving. Na het modernisme en het postmodernisme is het tijd voor het Ennisme die daar – door optimaal gebruik te maken van een integrale en multidisciplinaire ethiek en aanpak – wel toe leidt. Het Ennisme gaat uit van de perspectieven die de veelzijdigheid van de mens en de samenleving biedt en het optimaal benutten daarvan. We laten het of-of-denken en handelen achter ons en denken en handelen vanuit de en-en-filosofie.

Het Ennisme geeft d.m.v. de bewustwordingspsychologie inzicht in de diepst liggende oorzaken en in de aanwezige patronen en problemen, alsmede een oplossingsrichting en handvatten voor een concreet plan van aanpak. Met respect voor alle verschillen kunnen we komen tot een gemeenschappelijke aanpak van de problemen en realisatie van een duurzame samenleving. Waarachtig, integer, dienend en krachtig leiderschap zorgt voor daadkracht binnen een democratische context. Er is grote behoefte aan meer zelfkennis en zelfinzicht. Aan gelijkwaardigheid, wederzijds leren, elkaar aanvullen, stimuleren en inspireren. Het Ennisme verbindt tegenstellingen met elkaar en doet die elkaar aanvullen. Realisme en idealisme, collectief en individueel, uniformiteit en diversiteit, stof en geest, Oostelijke en Westerse levensbeschouwingen, voelen en denken, hebben en zijn, geven en nemen, binnen- en buitenwereld, ecologie en economie, wetenschap en spiritualiteit, persoonlijke en collectieve doelstellingen, een top-down en bottom-up-benadering, enz., enz.  kunnen samengaan en elkaar in wederzijds respect, vertrouwen, openheid en begrip, aanvullen.

Het Ennisme richt zich op de onderlinge samenhang en verbinding. Het is de voorwaarde voor continue individuele en collectieve bewustwording, ontwikkeling en ontplooiing. Doordat we niet meer uitgaan van een van buitenaf opgelegde waarheid, maar elkaar verbinden in het gemeenschappelijke van ons innerlijk inzicht in de waarheid. Het individuele gewetene verbindt zich met het collectieve gewetene. Het Ennisme is de bruggenbouwer die tegenstellingen waar nodig en gewenst overwint en zich richt op realisatie van de synthese.

Vragen die u, in aansluiting op de vragen in de eerste twee artikelen, naar aanleiding van het bovenstaande kunt beantwoorden:
07. Wat vindt u van het Ennisme en wat betekent het voor uw organisatie?
08. Wat is de invloed van globalisering op uw organisatie?
09.  Welke rol speelt zelfkennis in het leiderschap in uw organisatie?
10. Van welke tegenstellingen wilt u af in uw organisatie? Hoe wilt u dat bereiken?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.