Wat kunnen wij doen na de klimaattop? Drie-en-dertig afspraken!

Naar aanleiding van de klimaattop in Kopenhagen schreef ik op 15-12-2009 het artikel “De Klimaattop in Kopenhagen: Een Akkoord over 25 afspraken. Wat vind jij daarvan?”. Hierin schetste ik de achtergronden op de problematiek en deed ik een voorstel tot 25 afspraken. In het artikel op 20-12 ”De klimaattop in Kopenhagen: een burger evalueert” gaf ik de resultaten van de klimaattop weer en mijn visie daarop. Tevens gaf ik aan dat ik de voorgestelde afspraken zou aanvullen en aanscherpen. Zie hier het resultaat.

Ieder mens heeft een ware persoonlijkheid en een schijnpersoonlijkheid en fouten maken we allemaal. Onderstaand geef ik een aantal schijneigenschappen op die mensen o.a. in hun functie als politicus, leider, bestuurder en ondernemer over anderen – en sommigen ook over zichzelf – aangeven. Ze hebben last van een of meerdere van die eigenschappen. Ik heb ze gelezen en gehoord in de media en in gesprekken met. Maar bij de eerste afspraak geef ik een aantal eigenschappen op die mensen ook hebben en waarvan men aangeeft dat die gewenst zijn. Ik geloof in het goede in de mens en dat de schijn het Zijn overschaduwt. Door onze in-wikkeling in de schijn te erkennen kunnen we die oplossen en door ont-wikkeling kunnen we komen tot waarachtige en duurzame ontplooiing. Daarom is het goed de vinger op de zere plek te leggen en elkaar te helpen bij ons ieder ontwikkelings- en ontplooiingsproces. Laten we samen de dialoog aangaan over de afspraken die we met elkaar kunnen maken!

De probleemanalyse: De schijnpersoonlijkheid van de mens

Politieke leiders van diverse landen sloegen zichzelf op de borst over het ambitieniveau van hun nationale klimaatbeleid. Door onderlinge machtsspelletjes kwam het niet tot een akkoord. In het algemeen mislukken onderhandelingen door: Wantrouwen, vooropstellen van eigenbelang, de schuld in de schoenen van de ander te schuiven, op eigen strepen gaan staan en het niet nakomen van beloften en afspraken. Vele politici en leiders nemen kennelijk niet hun verantwoordelijkheid. Men maakt zich schuldig aan narcisme, egotripperij, windowdressing, statusgevoeligheid en oneigenlijke machtswil. Men maskeert het gebrek aan visie, moed en karakter en is slechts gericht op het voorkomen van gezichtsverlies. Er is onderlinge verdeeldheid door het najagen van eigenbelang. Een gebrek aan leiderschap. Politieke manoeuvres, zelfgenoegzaamheid, angst voor gezichts- en stemmenverlies en onderling wantrouwen voeren de boventoon. Dat zijn allemaal aspecten van slecht leiderschap die leiden tot besluiteloosheid, verlies aan geloofwaardigheid en wantrouwen in de politiek en in politici. Door Zelfverloochening zijn politici en de burgers en hun kiezers de grote verliezers.

De mens is in staat om bedreigingen volledig te ontkennen of te verdringen. We willen niet geconfronteerd worden met ons geweten, onze verantwoordelijkheid, nalatigheid, onmacht, schuldgevoelens en tekortkomingen van welk aard dan ook. Laat staan met de gevolgen daarvan. Het menselijke aandeel in de klimaatproblematiek wordt in diepste zin veroorzaakt door de psychologie en de levensbeschouwing van de mens.

Een oplossingsrichting:

Op basis van studie, praktijk- en levenservaring ontwikkelde ik een mensmodel en een methodiek, waarin ik de oorzaken en oplossingen op het gebied van levensbeschouwing en de psychologie van de mens aangeef. Ik introduceerde de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement en legde dat o.a. vast in het lees-, studie- en werkboek “De mens in de 21e eeuw”. Door kennis te nemen daarvan worden individuele en collectieve, zowel nationale als internationale, doelstellingen beter, eerder, goedkoper en effectiever gerealiseerd. Ten voordele van ons allen.

Drie-en-dertig afspraken:

Zowel overheden als het bedrijfsleven dienen maatregelen te nemen en ook de burger heeft een individuele verantwoordelijkheid. Ik stel de volgende drie-endertig afspraken voor:

01. De wereld behoeft visionair, moedig, krachtig, ondernemend, besluitvaardig, integer en vooruitstrevend leiderschap. Op basis van geanalyseerde en erkende, bewust te nemen of te vermijden risico’s. Zij stellen luisteren en waarheidsbevinding voorop. Politici zijn uit het goede hout is gesneden, niet bang voor kritiek en gaan inhoudelijk een dialoog, discussie en/of een debat aan. Zij denken niet in eigen gelijk en staan open voor verbetering, vernieuwing en andersdenkenden. Politici investeren in zelfkennis, zelfreflectie en zelfinzicht en in effectief luisteren naar de ander. Zij luisteren respectvol naar de burgers / kiezers. Politici verkrijgen macht door het algemeen belang voorop, en dus boven het individuele en het partijbelang, te stellen

02. Men neemt kennis van de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement. Er worden multidisciplinaire projecten opgestart ter realisatie van de mensenrechten en de millenniumdoelen, waarvan de klimaatdoelstellingen als onderdeel worden beschouwd

03. Vertrouwensmanagement wordt ingezet voor coaching en training van o.a. politici, bestuurders en leiders

04. Nationaal en internationaal worden er projecten gestart ter toepassing van de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement. Hierdoor wordt de onthechting, respectloosheid en corruptie, het verbale en non-verbale geweld, terrorisme en het regeren van de leugen opgeheven. Voorwaarden om te komen tot een duurzame, waarachtige, democratische samenleving

05. Alle aansprakelijke landen en partijen erkennen hun aansprakelijkheid ten aanzien van het omgaan met het klimaat en het milieu en aanvaarden de consequenties daarvan

06. Er wordt eventueel als tussenstap een nieuw samenwerkingsverband opgericht van progressieve landen. Op basis van luisteren naar elkaar, het analyseren en bespreken van bedreigingen, kansen en mogelijkheden komen zij tot concrete actieplannen en de uitvoering daarvan. Zij vervullen een voortrekkersrol

07. Internationale instituties en conferenties worden anders georganiseerd

08. Er wordt vanuit de VN een onderzoeksproject gestart hoe te komen tot een wereldwijde duurzame economie, leidend tot een Mondiaal Duurzaamheids Verdrag

09. Er worden wereldwijd, door alle landen en zonder voorwaarden vooraf, harde toezeggingen gedaan om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De inspanningen zijn er, voor zover de mens daar invloed op heeft, op gericht dat aarde zo min mogelijk, maar in ieder geval niet meer dan 1,5 graden Celcius opwarmt

10. Er worden ambitieuze en juridisch bindende doelstellingen geformuleerd en consequenties gesteld, indien men de gemaakte afspraken niet nakomt. Ieder land staat controle door VN-controleurs toe op naleving van de gemaakte afspraken en toezeggingen

11. De oneigenlijke effecten van de handel in CO2-rechten worden in kaart gebracht en er worden wereldwijd afspraken gemaakt over het opheffen daarvan. Overschotten aan emissierechten worden niet misbruikt om de inspanningen om wereldwijd tot een duurzame samenleving te komen te verminderen

12. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt geminimaliseerd en er wordt niet geïnvesteerd in kolencentrales

13. Er worden goede en concrete afspraken gemaakt omtrent het stopzetten van de ontbossing

14. Het opslaan van CO2 onder de grond kost veel energie en de veiligheid ervan is discutabel. Er worden geen experimenten in een bewoonde omgeving uitgevoerd. De opslag van CO2 is geen adequate oplossing van de klimaatproblematiek

15. De gevolgen voor de uitstoot van broeikasgassen die producten, diensten, sporten en handelingen van mensen hebben, worden zichtbaar gemaakt en vastgelegd

16. Er worden wereldwijd projecten opgestart voor investeringen in duurzaamheid, zoals windturbines en zonnepanelen. Het bedrijfsleven investeert in projecten, leidend tot verminderen en minimaliseren van de uitstoot van CO2

17. Er worden wetenschappelijke onderzoeksprojecten opgezet waar wetenschappers van diverse disciplines in een gezamenlijke dialoog diepgaand multidisciplinair onderzoek doen naar oorzaken en oplossingen van de klimaatproblematiek

18. Nieuwe technologie wordt ontwikkeld en er wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige duurzame energie; Hiertoe wordt internationaal samengewerkt

19. Op aarde zijn er vier grote CO2 reservoirs: De zee, de atmosfeer, de vegetatie en het land. De klimaatmodellen houden met alle vier rekening. Op meerdere plaatsen worden metingen verricht. De invloed van de zonnestraling, kosmische straling, de vegetatie en gesteenten worden meegenomen in de klimaatmodellen

20. Energiewinning en energiebevoorrading is van dusdanig mondiaal belang dat die niet geprivatiseerd dient te zijn. Gebleken is dat geprivatiseerde ondernemingen in de eerste plaats en voornamelijk aan hun aandeelhouders denken. Het gevolg daarvan is dat consumenten teveel betalen voor energie en dat levering van energie niet altijd gegarandeerd is. Energieopwekking en energiebevoorrading wordt genationaliseerd en liefst zoveel mogelijk geïnternationaliseerd

21. In het kader van “de vervuiler betaalt” wordt wereldwijd een forse milieubelasting geheven op vuurwerk en sporten en andere activiteiten die het milieu veel schade toebrengen. Dat geld wordt gebruikt voor energiebesparende projecten

22. Jongeren worden meer bij de verdere besluitvorming en uitvoering van projecten betrokken. Zij zijn immers de klimaatgeneratie die de consequenties van beslissingen die nu worden genomen zullen ervaren

23. Het sinds 1997 geldende Kyoto-protocol wordt alsnog uitgevoerd. China en de VS verbinden zich alsnog aan het Kyoto-protocol. De verdere afspraken voor na 2012 maken onderdeel uit van hetgeen na Kopenhagen dient te gebeuren

24. Rijke landen stoten jaarlijks minder broeikasgassen uit en komen tot een reductie in 2020 van minstens 40% en van 80% in 2050. Groot-Brittannië heeft dat al bij wet vastgelegd. Voor de ontwikkelingslanden is dit 30 procent in 2020

25. Ontwikkelingslanden leveren naar draagkracht een bijdrage aan de reductie van broeikasgassen

26. De cruciale rol van de opkomende economieën India, Brazilie en China wordt onderkend en erkend. Er is sprake van solidariteit tussen arm en rijk

27. De klimaattop levert 7 miljard euro aan startfinanciering op. Tussen 2013 en 2020 krijgen ontwikkelingslanden nog meer geld, oplopend tot 100 miljard euro in 2020. De Eurotop zegt voor de komende drie jaar 7,2 miljard euro klimaatsteun toe aan ontwikkelingslanden. Dit is nieuw geld en niet afkomstig uit bestaande budgetten voor ontwikkelingssamenwerking

28. Nederland biedt ontwikkelingslanden vanaf 2010 gedurende drie achtereenvolgende jaren 100 miljoen euro aan nieuw geld om zich voor te bereiden op veranderingen door de klimaatverandering, zoals studies naar ophoging van dijken. Alle Europese landen geven een bijdrage. Elk naar draagkracht

29. De overheid stimuleert en ondersteunt maatregelen om energie te besparen in woningen en bedrijfspanden en optimaliseert de energiebesparing in alle overheidsgebouwen

30. Nederland bouwt windparken in de Noordzee. Er worden projecten opgestart om van Nederland een duurzame kennis-, inzicht- en toepassingseconomie te maken

31. Duurzaamheid wordt een integraal onderdeel van de (lange termijn)strategie, het beleid en de doelstellingen van organisaties. Duurzaamheid kan een concurrentievoordeel opleveren. Organisaties kunnen zich ermee onderscheiden en het kan zeker op de langere termijn een positieve invloed hebben op de economische waarde van het bedrijf

32. Er worden mondiaal en nationaal voorlichtingscampagnes georganiseerd, waarin de wetenschappelijke conclusies duidelijk worden uitgelegd. Er worden projecten opgestart ter bevordering van de bewustwording omtrent de schaarste aan middelen en onze plicht die duurzaam en zo doelmatig, effectief en efficiënt te gebruiken

33. Door voorlichtingscampagnes worden consumenten bewust gemaakt van hun aandeel in de uitstoot van broeikasgassen. Het eten van minder vlees en minder groenten uit de kas wordt bevorderd, het vliegen wordt ontmoedigd, het kopen van zuiniger auto’s en het isoleren van woningen wordt gestimuleerd. Het verspillen van water wordt tegen gegaan en verminderen van het gebruik van elektriciteit en het toepassen van duurzame energie wordt bevorderd.

Het is niet moeilijk om bovengenoemde afspraken als naïef, utopisch, of niet-realistisch te beschouwen. Wij mensen hebben echter bewezen als schepsels gezamenlijk tot zeer veel in staat te zijn. Kom s.v.p. met aanvullingen en verbeteringen op bovenstaande lijst. Reageer s.v.p. op dit artikel, verwijs ernaar en ga er dialogen en groepsgesprekken over aan. In verbondenheid komen we tot realisatie van doelstellingen. Wat vind jij van de drieëndertig afspraken en welke persoonlijke acties ga jij ondernemen?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.