Naar verbinding van levensovertuigingen en een dialoog

Ik ben en word in mijn eigen levens-, woon- en werkervaring indringend geconfronteerd met zowel de positieve als de negatieve effecten van diverse levensovertuigingen, waaronder die van diverse godsdiensten. Het is de reden geweest om de bewustwordingspsychologie te introduceren, waarin ik de levensbeschouwelijke en psychologische aspecten van het mens-zijn met elkaar verbind. Geloofsovertuiging is een zeer gevoelig onderwerp. Ik ben me daarvan bewust. Respect, vrijheid en nuancering zijn altijd mijn uitgangspunten bij het spreken en schrijven daarover. We leven hier in een gemeenschappelijke zoektocht naar wijsheid en waarheid en ieder medeschepsel heeft mijns inziens facetten daarvan in zich. Daarom ga ik op dit weblog graag de dialoog hierover aan en met jullie op zoek naar verbinding, de eenheid in verscheidenheid en de verscheidenheid in eenheid. Laten we eens kijken hoe we een begin kunnen maken.

Onderstaand plaats ik een aantal persoonlijke kritische kanttekeningen bij opvattingen die eeuwenlang gangbaar zijn geweest en dat bij velen nog steeds zijn. Het is de tragiek van het Christendom dat kerkelijke leiders de mens afschilder(d)en als een nederig schepsel en slaafse volgeling, die gehoorzaamheid aan een strenge God verschuldigd is. Mensen indoctrinerend en manipulerend met angst, schuld, boetedoening, moeten, beloning, straf en dwang. Een beschamende karikatuur van de boodschap van Christus, ten behoeve van oneigenlijke machtswil. Die tracht(t)en zij zelfs te legitimeren door te beweren van Godswege als gezagsdragers te zijn aangesteld. Wie zijn wij Gods wil daarin te kennen en te veronderstellen dat God diens eigen personeel niet kan aannemen? Ik geloof niet dat Christus, zoals beweerd, de paus tot plaatsvervanger van God heeft aangesteld, noch enige andere kerkelijke ambtsdrager. Tevens is geen enkel mens op aarde onfeilbaar. De Christelijke kerk is ook niet de gemeenschap van Christus, zoals beweerd. Geen enkele levensovertuiging is de enige hoedster van de goddelijke waarheid op aarde. De risico’s en gevolgen van dat soort sektarische opvattingen zijn bekend en tot op de dag van vandaag ervaarbaar. Van menselijke opvattingen en beslissingen een goddelijke te maken is hovaardig, arrogantie en blasfemie. Geen slaafse nederigheid, maar wel Zelfbewuste bescheidenheid lijkt mij op zijn plaats.

Elke godsdienststrijd is mijns inziens per definitie niet in Gods dienst, verstoken zoals zij zijn van liefde en gevoed door schijnmotieven, waaronder oneigenlijke machtswil. Verstoken tevens van liefdevolle, waarachtige, vertrouwenwekkende en zuivere macht. Want macht is een onmisbaar aspect in de Schepping en heeft haar eigen schoonheid en wijsheid. Godsdienst in waarachtige zin is de verering van God met respect voor diens Schepping en al het geschapene. Mensen keren zich terecht af van die godsdiensten en kerkgenootschappen die respectloos voorbij gaan en omgaan met het Zijn, het Zelf, het Vreugdekind in de mens en diens Zelfonthullende zelfreflectie. In de vorige eeuw is de dialoog binnen de diverse kerkgemeenschappen gelukkig stevig op gang gekomen. Bemoedigend is bijvoorbeeld de oprichting van de Stichting Wereldethos door de Zwitserse theoloog Hans Küng. (zie bij Google: Stichting Wereldethos). Oosterse en westerse godsdiensten gaan steeds meer met elkaar in dialoog, hetgeen in de praktijk al leidt tot meer onderling begrip en samenwerking.

We kunnen, welke levensovertuiging we ook hebben, met elkaar de dialoog aangaan over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

01. Waarheidsliefde
02. Rechtvaardigheid
03. Respect en begrip hebben voor elkaar
04. Vrede en geweldloosheid
05. Beschermen van de natuur en eerbied voor al het leven
06. “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”
07. Solidariteit
08. Gelijke rechten voor man en vrouw en man-vrouwpatronen

De stichters van de godsdiensten hebben de mensen nieuwe inzichten gegeven en bijgedragen aan hun ontwikkeling en ontplooiing. Wij mensen kunnen denken, willen, handelen, voelen, verlangen, beleven en ervaren. We kunnen elkaar helpen te ontwaken uit de droom van de begoocheling en in verscheidenheid komen tot gemeenschappelijk geluk en welzijn. Bovenstaande lijst is niet volledig. Ik hoop dat je wilt reageren en met voorstellen komt voor het aangaan en bevorderen van de onderlinge dialoog.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.