Innerlijke diversiteit als oorzaak, gevolg én kans voor ondernemers, leiders en managers

In leven, wonen en werken heb ik kennis en ervaring opgedaan met diverse vormen van diversiteit.
Ik plaats diversiteit in een zeer ruime context en belicht graag de filosofische, psychologische, sociale en relationele aspecten daarvan. Diversiteit betekent verscheidenheid, een verschil binnen een geheel. Onder innerlijke diversiteit versta ik het verschil tussen schijn en Zijn,. Dat is het verschil tussen onze ware en onze schijnpersoonlijkheid, onze eigenwaarde en minderwaarde, ons gedrag vanuit ons schijn-ik en vanuit ons Zelf. We hebben een schijnpersoonlijkheid en zijn ons Zelf. In onze ware persoonlijkheid, het Zelf, liggen onze verlangens, kwaliteiten en ervaringen omtrent wie we Zijn.
In dit artikel leg ik u uit wat de betekenis is van innerlijke diversiteit voor ondernemers, leiders en managers. Door daar effectief mee om te gaan heeft u privé en zakelijk meer plezier en succes.

Door ons bij onze geboorte te identificeren met ons lichaam vergeten en verdringen wij min of meer wie wij Zijn. Onze eigenwaarde wordt overschaduwd door minderwaardigheidsgedachten en -gevoelens, angst, machteloosheid en verdriet. Die ontstaan door verloren gewaande kracht, liefde, schoonheid, vertrouwen, waarheid, wijsheid en zuiverheid. We zijn als kind niet alleen eerst fysiek afhankelijk, maar worden ook psychisch, sociaal, relationeel en spiritueel afhankelijk. We willen, ook later als volwassene, gehoord, gezien en gewaardeerd worden en ergens bij horen. We nemen waarden, normen en mens-, wereld- en zelfbeelden over van anderen. We maken daarin keuzes en worden ons bewust van onze onafhankelijkheid en afhankelijkheid, eigenwaarde en minderwaarde. Meer grip daarop maakt ons krachtiger en effectiever, als mens en als functionaris.

Er ontstaat innerlijke diversiteit in schijn en zijn door ons inwikkelingsproces in schijn en lijden. Vanuit schijn ontstaat ongewenst gedrag, misbruik en oneigenlijk gebruik van macht, oneigenlijke man-vrouwpatronen, manipulatie, tirannie en discriminatie. Vanuit minderwaarde en compensaties daarvan zoeken we houvast en schijnzekerheid buiten onszelf in bezit, functies, sociale posities en status. Verstrikt geraakt in angst, schijn en lijden ontstaat er weerstand tegen verandering en zijn we de weg naar ons Zelf en in onszelf kwijt geraakt. Dit gaat ten koste van ons ondernemerschap en hierdoor wordt goed leiderschap en management vertroebeld en zelfs geblokkeerd!

En toch willen we ons zo graag ont-wikkelen uit schijn en lijden en ons ontplooien. Zo wel in vraag als in aanbod denken we dan graag in mogelijkheden, kansen en oplossingen. Als we erkennen dat we ons verschansen achter wegredeneren, in plaats van doordenken en overdenken, betrekken we het gevoel erbij. Maar diepgaande zelfreflectie bestrijkt niet alleen ons denken en voelen en niet alleen onze competenties en passie. Effectieve zelfreflectie bestrijkt de fysieke, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele levenskwaliteiten en vraagt bereidheid te onderzoeken hoe wij omgaan met levensbeschouwingen, het onbewuste en met verleden, heden en toekomst. Omdat we de ander nooit verder kunnen helpen dan we zelf zijn, vergt coaching – waarbij al deze zes kwaliteitsniveaus van leven aan bod kunnen komen – zelfreflectie van de coach en dus ook van de ondernemer, de coachende leider en manager.

Wat te doen als je als coach of coachende manager geconfronteerd wordt met innerlijke diversiteit? Als de ondernemer/de medewerker vertelt over de engelen die haar bijstaan, of de natuurgeesten die hij ziet. Als iemand spreekt over de Vrouwe die hem/haar begeleidt. De interim-manager/collega verhaalt over meditatie. De directeur eenzaamheid met je deelt. De succesvolle vertelt alleen liefde te willen. De ene manager is afgebrand door het projecteren van het meegekregen dogmatisme op zijn team en de ander door conflictvermijding, vanwege een slechte relatie. Als de coachee ziek geworden is van het loyaal zijn ten koste van integriteit? De ander niet effectief kan omgaan met zijn/haar frustraties, boosheid en de wijze van communiceren door de ander? Privé en werk uit balans zijn?

Dan kun je alleen professioneel zijn als je luistert naar de innerlijke diversiteit in jezelf op alle zes genoemde kwaliteitsniveaus en hoe je eigen context daardoor wordt bepaald. Luisteren naar de ander kan alleen als jezelf kent: je eigen innerlijke diversiteit vanuit je verleden, in je visie, houding en gedrag van nu, en in je toekomstverwachtingen verstaat.

Niet de buitenwereld, maar onze innerlijke diversiteit heeft de grootste invloed op ons gedrag.
Als we die brug slaan dan kunnen we onszelf en de ander begeleiden naar diens oorspronkelijke Zijn, verdieping en verbreding. Ons Zelf worden en zijn is ieders eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid naar onze omgeving. Communiceren vanuit schijn of zijn heeft altijd impact op onze omgeving. We zijn aanspreekbaar op de directe en indirecte effecten daarvan. Ondernemers, leiders en managers hebben daarin een voorbeeldfunctie!

Psychologische processen op de genoemde kwaliteitsniveaus en levenslijnen zijn moeilijk te door-gronden en vragen om zelfonderzoek, maar zijn bijzonder boeiend. Leidend tot integratie, herstel van evenwicht en nieuwe perspectieven. Vanuit eigenwaarde kunnen we optimaal presteren en zijn we niet alleen bereid tot verandering, verbetering en vernieuwing, maar nemen we daartoe initiatief. Door onze minderwaarde en de compensaties daarvan op te heffen kunnen we ineffectieve communicatie voorkomen. Voor coaching, samenwerking, zelfsturing en aansturing is vertrouwen essentieel. Onze schijn is niet te vertrouwen, ons Zelf wel. Effectief omgaan met innerlijke diversiteit leidt tot succes-volle veranderings- en verbeteringsprocessen en succesvol (persoonlijk) leiderschap en management.

Daarom is waarachtige en duurzame maatschappelijke diversiteit alleen mogelijk op basis van grip op onze innerlijke diversiteit. Door niet alleen te focussen op oplossingen en kwaliteiten, maar ook belemmeringen door schijn en lijden te analyseren en op te heffen, komen we tot optimale ontplooiing en realisatie van individuele en collectieve doelstellingen. De bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement biedt inzichten en handvatten tot diepgaande zelf- en mensenkennis. Resulterend in echte verbinding, synergie, diepgaand wederzijds begrip en respect.

Dan spreken we elkaar rechtstreeks aan en uiten we onze waardering over en weer. We kunnen de ander niet veranderen, maar wel onze schijn afleggen en vanuit ons Zelf de ander tegemoet gaan. Door bewust te worden, te zijn en te doen geven we samen inhoud en vorm aan en ontdekken steeds meer van de diversiteit van de Schepping. Er is, vanuit ons in-gewikkeld zijn, moed nodig om de eerste stap te zetten en onze ont-wikkeling vol te houden. Maar door ons Zelf te ontplooien wordt de schijnwereld een droom en worden dromen (de) werkelijkheid. Men zegt wel: ”Verscheidenheid in de eenheid en eenheid in de verscheidenheid is de grondslag van het schone.” Door erkenning van onze innerlijke diversiteit wordt de schoonheid van de maatschappelijke diversiteit in deze wereld pas goed zichtbaar.

Is dat van belang voor effectief en succesvol ondernemerschap, leiderschap en management? Jazeker, want welke positie, functie of plaats wij ook innemen in leven en werken, we zijn allemaal mensen met innerlijke motivaties, verlangens en wensen en belangen op alle zes genoemde kwaliteitsniveaus van leven. Het gemeenschappelijke daarin is ons verlangen naar kracht, liefde, schoonheid, vertrouwen, waarheid, wijsheid en zuiverheid. Ieder van ons heeft deze competenties en manifesteert zich daarmee in leven, wonen en werken. We kleuren ze gelukkig ieder op onze eigen unieke wijze in.
Om die unieke, individuele doelstellingen en de gemeenschappelijke, collectieve doelstellingen met elkaar te verbinden is het van cruciaal belang de diversiteit, de verschillen binnen het geheel, te herkennen en te erkennen. Ondernemers, leiders en managers kunnen dat leren en zich daarin ontplooien door te luisteren naar hun eigen innerlijke diversiteit, waardoor ze beter kunnen luisteren naar de ander. Leidend tot een vruchtbare dialoog met zichzelf en de ander. Dat is het effect van het toepassen van bewustwordingsmanagement. Met als gevolg betere resultaten op korte en langere termijn. Op basis van bewust omgaan met innerlijke diversiteit kunnen we komen tot effectieve zelfsturing en aansturing en komt passie tot duurzame ontplooiing.

Voor meer informatie zie: www.bewustwordingsmanagement.nl

One Comment, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.