Duurzaamheid in een globaliserende wereld, deel 7: Het Ennisme

In dit artikel, in de voorgaande zes artikelen en in het volgende artikel schets ik een analyse van de huidige situatie in de wereld en geef ik een nieuwe, duurzame oplossingsrichting aan. Ik stel daarbij een aantal vragen waarop ik graag je reactie verneem. Wat is jouw antwoord op een of meerdere van de gestelde vragen? Niemand van ons heeft de wijsheid en waarheid in pacht, maar ieder van ons is wel wijs en kent een deel van de waarheid. Door die met elkaar te delen komen we tot mogelijke oplossingen. Het eerste artikel ging over globalisering en verbindingen. Het tweede over de huidige crisissituatie. Het derde over de noodzaak tot herbezinning en een nieuwe oplossingsrichting. In het vierde artikel schets ik het belang van multidisciplinaire samenwerking. In het vijfde artikel gaf ik mijn visie weer op duurzaam ondernemerschap en in het zesde mijn visie op ontwikkelingssamenwerking. In dit zevende artikel introduceer ik het Ennisme. Wij, de andere lezers en ik, zien je reactie en antwoorden graag tegemoet.

Het Ennisme: De filosofie van de Verbinding

In de filosofie gaat het om wie en wat we zijn, mogen, willen, kunnen en doen. Om ethisch zijn en ethisch handelen. Om de realiteit van ons zielsverlangen en om bewust worden, bewust zijn en bewust doen. Ik ga uit van de en-en-filosofie, die ik – als opvolger van het (post)modernisme – “Het Ennisme” noem; de filosofie van de Verbinding. Het Ennisme / de filosofie van de Verbinding is een filosofische, psychologische, levensbeschouwelijke, integrale benadering van de werkelijkheden waarin wij leven, gericht op het verleden, het heden en de toekomst. Met de volgende uitgangspunten:

Er is in de Schepping sprake van een logische aaneenschakeling, in volgorde en tijd en naast elkaar. Niets gebeurt voor niets en uiteindelijk heeft alles een Bedoeling, ook al begrijpen wij die Bedoeling niet altijd. Er is continu sprake van ontwikkeling en ontplooiing en van verdieping en intensivering daarvan. Er is eenheid in verscheidenheid. Er is een onderling verband tussen al het geschapene en hetgeen plaatsvindt en alles is daarbij in specifieke onderlinge relaties, met elkaar verbonden. Geen filosofie en theorie zonder praktische toepassing en resultaten ervan. Er is daarbij de wet van oorzaak en gevolg, die het verloop der gebeurtenissen en de omstandigheden mede bepaalt.

Het Ennisme verbindt realisme en idealisme met elkaar. Het Ennisme gaat ervan uit dat het Er Zijn en de dialoog, uitnodigend tot vragen en antwoorden, de basis is van samenwerken. Rekening houdend met de invloed daarbij van de schijnpersoonlijkheid. Strevend naar evenwicht en zich bewust zijnde van de onderlinge invloed van de zes kwaliteitsniveaus van leven: fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel. In de praktische toepassing van de Filosofie van de Verbinding staan de korte termijn doelstellingen in dienst van de lange termijn doelstellingen en komen de laatste uit de eerste voort. Er is legitiem eigenbelang en collectief belang. Waarachtig eigenbelang gaat niet ten koste van het collectief belang en het collectief belang respecteert het eigenbelang.

In mijn boek “De mens in de 21e eeuw” licht ik deze uitgangspunten toe en bied ik concrete inzichten en handvatten ter realisatie daarvan. Intussen roep ik de wetenschappelijke wereld op om zorg te dragen voor een integrale wetenschappelijke onderbouwing van bovengenoemde uitgangspunten en onderzoek te doen naar de toepassingsmogelijkheden van de filosofie van de Verbinding.

Levensbeschouwing en psychologie aan elkaar koppelend, introduceerde ik in mijn boek de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement. De bewustwordingspsychologie analyseert o.a. de dualiteit tussen ons niet-ethisch denken en doen enerzijds en de innerlijke drang en wil tot ethiek anderzijds. Het geeft respectievelijk de diepst liggende oorzaken daarvan aan en legt de oorsprong ervan bloot. Bewustwordingsmanagement is het theoretische fundament van het door mij geïntroduceerde vertrouwensmanagement, waarmee dit in organisaties wordt geconcretiseerd en gepraktiseerd. Het resultaat is dat o.a. de oorzaken van niet-ethisch handelen worden geanalyseerd, de verlangens ten aanzien van ethisch handelen aan de oppervlakte komen en men tot individuele en collectieve standpuntbepaling en duurzaam, optimaal draagvlak komt.

Naar een nieuwe visie op de mens en onze onderlinge relaties

Ons gedrag, onze levenshouding worden bepaald door ons mens zijn. We hebben een bepaalde levensovertuiging en we hebben keuzevrijheid. Inventariseren en analyseren wat er goed en fout is gegaan en gaat is zinvol, omdat we ervan leren en daardoor tot een betere aanpak kunnen komen. Als we het verleden, het heden en de toekomst transparant maken en onze fouten en kwetsbaarheid erkennen, leidt dat tot een krachtige, hernieuwde aanpak. De bewustwordingspsychologie biedt daartoe inzichten en handvatten.

De diepst liggende oorzaak van de wereldproblemen is het onverantwoordelijke, egoïstische en egocentrische schijngedrag van de mens vanuit diens schijnpersoonlijkheid. Waarbij men op basis van het compenseren van een innerlijke leegte, angst, wantrouwen, agressie en oneigenlijke machtswil komt tot overconsumptie en oneigenlijk gebruik van de beschikbare middelen en mogelijkheden. We zijn nu toe aan een nieuw tijdperk waarin de mens zich bewust is van diens structuur, zich Zelf realiseert en zich ontwikkelt uit schijn en lijden en zich Zelf ontplooit. Leeft vanuit Zijn en waarbij men heeft wat men nodig en wenselijk acht, zonder compensatie en zich bewust zijnde van aanwezige hoofd-, bij- en schijnmotieven.

Wereldwijd herstellen en vergroten van vertrouwen

Alles dient in het werk gesteld te worden om het vertrouwen te herstellen en te vergroten. De wereld in de 21e eeuw is na het postmodernisme toe aan een nieuwe filosofische fundering met een nieuwe structuur en cultuur en een heldere, duidelijke toekomstvisie. Met een andere, bewustere wijze van denken en doen en organiseren. De bewustwordingspsychologie, het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement en het Ennisme vormen de filosofische uitgangspunten en basis voor toepassing daarvan in vertrouwensmanagement. Nieuwe inzichten en handvatten biedend om effectief te communiceren en samen te werken. Het Ennisme luidt het einde in van het tijdperk waarin alle doen en laten vrijwel uitsluitend op basis van economische criteria werd gebaseerd en het begin van een nieuwe, duurzame samenleving.

De 21e eeuw zal zich hierdoor kenmerken door diepgaande, voor eenieder perspectiefvolle veranderingen, waarbij de mens individueel en collectief weer teruggaat naar diens oorsprong en de oorspronkelijk bedoeling van de Schepping bewust ter hand neemt. Onder het motto:”Onderzoekt alles en behoud het goede” wordt individuele ontwikkeling en ontplooiing gerealiseerd op basis van het bewustzijn dat we allemaal samen een onderlinge relatie en verantwoordelijkheid hebben binnen een Geheel. Het individu, de gemeenschap en de diverse groepen versterken elkaar en staan ten dienste van elkaar en het Geheel.

Het Ennisme gaat bijvoorbeeld voor een wereld die zich o.a. kenmerkt door acht paren van eigenschappen: vrede en veiligheid, vrijheid en vreugde, verdieping en verbreding, voedsel en voorzieningen, vertrouwen en verantwoordelijkheid, vooruitgang en verbetering, vriendschap en verbinding, verzorging en verspreiding. Deze eigenschappen zijn een van de voorbeelden van zaken die per maatschappelijke discipline en multidisciplinair kunnen worden uitgewerkt.

Het bovenstaande roept, in vervolg op de achttien vragen in de eerste zes artikelen, de volgende vragen op:

19. Welke vragen heb jij over het Ennisme? En wat vind je van deze Filosofie van de Verbinding?
20. Hoe denk jij dat we kunnen komen tot herstel en vergroten van het vertrouwen?
21. Welke voorbeelden van een multidisciplinaire uitwerking van de genoemde acht paren van eigenschappen kun jij geven?

Je reactie en antwoorden zien wij, de andere lezers en ik, graag tegemoet.

9 Comments, RSS

 1. Jacky Bruins 14 November, 2010 @ 08:37

  19.Ik ben helemaal voor deze filosofie, een mens onderzoekt wat af en de tijd is nu om zichzelf te ‘onderzoeken’, je kunt pas wat betekenen voor een ander als je jezelf begrijpt!!!!

  20. Door te delen met anderen, bijv. een avond in de maand organiseren en met een groepje gezamelijk te delen, inspireren en motiveren… belangrijk is dat men iedereen als gelijke ziet en behandeld. Door kwetsbaar op te stellen, veel angsten kunnen benoemen kan men het draaien… en meer en meer op zichzelf vertrouwen en handelen en ook weer het ‘geleerde’ doorgeven aan anderen. (Gezin, relaties, familie, werk etc.)

  21. Mijn kwaliteiten zijn begeleiden van mensen om in hun eigen kracht te staan en verantwoordelijkheid te nemen voor hunzelf. Eerlijkheid en mensen in hun waarde laten. Kritiek ontvangen, in dit proces werkt men ook met blokkades en emoties, deze moeten eruit en worden niet altijd gewaardeerd. Belangrijk gegeven om mensen te begeleiden!!! Mijn in en aanvoelings talent is hierbij mijn grootste eigenschap.

 2. Arnold van Loon 30 June, 2011 @ 14:41

  Door de invloeden van alle tijden, blijft het moeilijk om de waarheid in jezelf te vinden. Niet vooraleer je deze invloeden een plaats kunt geven, leer je ook jezelf kennen. Zelfkennis is de basis voor wijsheid, welke je vindt door je erkenning van je eigen afhankelijkheid.
  Erkennen dat wij sociale wezens zijn in onze mensengemeenschap, en ons daar ook aan houden. Ons mensenleven is een proces, dat voor iedereen verschillend verloopt. Maar als wij ons afhankelijk maken van de bron waaruit we zijn, zullen wij ook geluk vinden.

  • Bert-Jan van der Mieden 30 June, 2011 @ 14:55

   Dank voor je reactie. Zeker waar, maar mijns inziens ligt de waarheid ook in ons Zelf. Per incarnatie zal de invloed van onze omgeving anders zijn, ook m.b.t. waarden en normen en levensovertuiging, maar ik denk wel dat er een Waarheid is die dieper gaat dan dat en dat die ook in ons ligt. In al onze verscheidenheid kunnen we elkaar vinden in die gemeenschappelijkheid.

 3. Arnold van Loon 1 July, 2011 @ 20:57

  Bedakt Bert-Jan voor je antwoord.

  Het zijn vaak de bijzondere momenten in ons leven welke ons een inkijk geven in ons eigen leven.
  Deze momenten hebben we naar toegeleefd, en kunnen wij beschouwen als bijzondere gaven.
  Deze gaven zijn het perspectief voor ons leven.

 4. Arnold van Loon 6 July, 2011 @ 21:36

  BEWUSTWORDINGSPSYCHOLOGIE

  Als uitgangspunt van een nieuw tijdperk, waarin wij weten dat wij de handvatten om te komen tot deze algemeenheid, krijgen aangereikt vanuit de bron waaruit wij zijn. Ieder mens die zichzelf herkent vanuit de bron, zal uw wijsheid van harte onderschrijven. De tijd lijkt nu gekomen, dat de mens zich bewust moet zijn van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, om te komen tot een betere samenleving. Er zullen heel wat heilige huisjes moeten vallen, opdat de filesofie van de verbinding een kans krijgt. En dat staat te gebeuren in deze nieuwe tijd.

 5. Arnold van Loon 18 September, 2011 @ 10:05

  Wat betekent globalisering nog, als mensen zich niet bewust zijn van deze urgentie? In ons bewustzijn ligt de erkenning voor de mens centraal. Ons eigen ik kan daarbij niet op de voorgrond staan. Als wij in onze economische systemen het woord nivelleren willen schrappen, dan kunnen wij de globalisering ook wel vergeten. Het woord is aan de lezer.

  Arnold van Loon.

 6. Anonymous 27 May, 2013 @ 22:52

  Lees het boek ” een vorm van beschaving” ( Egmond v, 2010 ) een aanrader!

  • Bert-Jan van der Mieden 28 May, 2013 @ 07:46

   Normaal gesproken plaats ik geen reacties van mensen die anoniem wensen te blijven, maar dit boek is inderdaad een aanrader en staat ook op de website van de Stichting Globaliseringscentrum op de lijst van aanbevolen literatuur.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.