De mensenrechten en Millenniumdoel 2: Het bereiken van een universele basiseducatie

Doelstelling is dat in 2015 alle kinderen, zowel meisjes als jongens, in de hele wereld naar de basisschool gaan en deze ook afmaken. Op dit moment zijn er ongeveer 115 miljoen kinderen die in de leeftijdsgroep zitten om basisonderwijs te volgen, maar dit niet doen. In de ontwikkelingslanden gaat 1 op de 5 kinderen, merendeels meisjes, nog niet naar school. Op dit millenniumdoel is sinds 1990 wel vooruitgang geboekt, maar er zijn nog vele gebieden waar de situatie heel zorgwekkend is. Oorzaken zijn o.a. geldgebrek en Aids, waardoor leraren uitvallen of kinderen hun zieke ouder(s) moeten verzorgen. Het volgen van basisonderwijs is sterk gerelateerd aan het inkomen van de ouders. Een belangrijke oorzaak is de kinderarbeid. Geschat wordt dat er wereldwijd ongeveer 250 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar werken. Verplicht en toegankelijk basisonderwijs is een belangrijk middel in de strijd tegen kinderarbeid. Het is beschamend dat de rijke landen niet de verantwoordelijkheid hebben genomen en nemen dit Millenniumdoel zo spoedig mogelijk te realiseren. Voor ons is dat een mensenplicht! Onderstaand geef ik een aantal artikelen weer uit de UVRM die een directe relatie hebben met dit Millenniumdoel. Vervolgens geef ik een aantal mogelijke acties aan die we kunnen ondernemen. Haak s.v.p. niet af vanwege het feit dat deze acties wellicht te ver van je bed zijn! Diverse acties worden al ondersteund door (actief) lid te worden van een organisatie, die zich inspant op het desbetreffende gebied. Laten we samen komen tot een vertaling van deze problematiek en acties naar hetgeen wij – als individu en in multidisciplinair verband – kunnen doen! Daartoe ontwikkel en organiseer ik de multidisciplinaire werkconferentiecyclus. In de diverse op te richten globaliseringcentra is informatie verkrijgbaar over de mensenrechten en dit Millenniumdoel en worden projecten geïnitieerd en ondersteund.

Op basis van de inleiding zijn de volgende acties te definiëren:

Actie 02.01. Zorg voor flexibele schooltijden, zodat kinderen hun bijdrage thuis kunnen leveren.

Actie 02.02. Bouw scholen binnen een acceptabele afstand van huis.

Actie 02.03. Stel het onderwijs en de boeken en materialen gratis ter beschikking.

Actie 02.04. Zorg voor onderwijs van optimale kwaliteit. Leidt mensen daartoe op.

Actie 02.05. Zorg wereldwijd voor een plan die de kinderarbeid opheft en voorkomt dat kinderen als kindsoldaten misbruikt worden.

Artikel 18 van de UVRM geeft aan dat ieder recht heeft op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en hierin te veranderen. Tevens heeft de mens de vrijheid zijn godsdienst of overtuiging te belijden, o.a. door het onderwijzen ervan. Artikel 19 geeft aan dat ieder recht heeft op vrijheid van mening en meningsuiting.

Actie 02.06. Binnen de grote wereldgodsdiensten vergt dit een enorme omwenteling in het denken. De enorme psychische, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele druk, de tirannie – en zelfs terrorisme, bij vele godsdiensten voorkomend – op basis van vermeend eigen gelijk en het de waarheid in pacht menen te hebben, dient opgeheven te worden.

Actie 02.07. In vele landen is nog geen algehele persvrijheid en vrijheid van mening en meningsuiting. Vanuit de VN de acties ter realisatie van deze vrijheid uitbreiden en intensiveren. Het werk van organisaties als Amnesty International optimaal ondersteunen.

Artikel 26 van de UVRM geeft aan dat ieder recht heeft recht op kosteloos lager en basisonderwijs. En dat ambachtsonderwijs, beroepsopleiding en hoger onderwijs beschikbaar zijn. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen. Ouders hebben het recht om de soort van opvoeding en onderwijs voor hun kinderen te kiezen.

Actie 02.08. Ontwikkel een onderwijsmethodiek vanaf het kleuteronderwijs die gericht is op de volle ontwikkeling van de persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Vertaal en verspreidt die wereldwijd, aangepast overeenkomstig de culturele verschillen en ontwikkelingsniveaus.

Actie 02.09. Ondersteun en faciliteer het omwerken van mijn boek “De mens in de 21e eeuw” tot een kinderboek en het uitgeven daarvan in meerdere talen, en de vertaling van het boek in meerdere (wereld)talen.

Artikel 27 van de UVRM geeft aan dat ieder recht heeft om vrij deel te nemen aan het culturele leven, te genieten van kunst en te delen in en zo mogelijk deel te nemen aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan. Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

Actie 02.10. Maak de toegang tot universitair onderwijs voor ieder die daartoe de capaciteiten heeft mogelijk en maak de toegang tot culturele activiteiten, zoals concerten en theaterbezoek, qua prijs laagdrempeliger en optimaal toegangelijk. Geef veel meer subsidies en investeer veel meer in kunst en cultuur en actieve deelname daaraan. Benut al het creatieve potentieel in de samenleving.

In mijn boek “De mens in de 21e eeuw” pleit ik ervoor dat vanaf de eerste groep het kind al persoonlijkheidsvorming krijgt. Toepassing van de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement bevordert de bewustwording, o.a. in het basis- en voortgezet onderwijs, omtrent waarachtige en duurzame globalisering. In de multidisciplinaire werkconferentie die ik ontwikkel en ga organiseren zal hieraan, en aan de bovengenoemde acties, zeker ook aandacht worden besteed.

Je kunt je, als je dat wilt, inschrijven op deze artikelenserie. Dat kost je alleen een mailtje. Zet daarop “Mensenrechten” en ik zet je op de verzendlijst daarvoor.

Zie de artikelen inzake de Millenniumdoelen, o.a. het artikel “De mensenrechten en Millenniumdoel deel 1” van 12-10-2009 en het artikel “De Millenniumdoelen dienen te worden aangescherpt. Millenniumdoel 2.” van 15-12-2008.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.