De ideale gezondheidszorg, deel 2.

Na het artikel “Gevraagd: Verpleegkundige” van 12 december j.l., waarin ik een aantal uiterst zorgwekkende ontwikkelingen in de gezondheidszorg aan de kaak stel en in vervolg op het artikel “Ziekenhuizen verdwijnen: ZVC in opkomst”(27-07) en “De ideale gezondheidszorg”(09-08) kom ik hier met een nieuwe schets van een ideale gezondheidszorgsituatie. Ook deze lijst is niet volledig en voor verbetering en verandering vatbaar. Zij is wederom bedoeld om de dialoog in de gezondheidszorg, in de publieke, private en particuliere sector, op gang te krijgen en tot een plan van aanpak te komen. Ik wil hiermee opnieuw een impuls geven om te komen tot een doorbraak in de evolutionaire ontwikkeling, waardoor we tot een gezonde en optimale gezondheidszorg komen.

Ik kom nu tot de volgende nieuwe lijst van uitgangspunten:

De zorginstellingen:

01. Zorginstellingen leveren kwalitatief optimale, vraaggestuurde, efficiënte, ethische, persoonlijke, klantspecifieke zorg. Men levert en herkent goede kwaliteit en service met een redelijke en billijke prijs-prestatieverhouding. Het resultaat van de zorgverlening is tevreden klanten, doordat diens belang voorop staat.

02. De Raden van Toezicht en Raden van Bestuur zijn samengesteld uit mensen met verschillende, aanvullende professionaliteit en vakkennis. Bestuurders tekenen voor minimaal vijf jaar. Het bestuur, de medische staf en de raad van toezicht hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bestuur, het beleid en de uitvoering daarvan en voor het eindresultaat en zijn daarop aanspreekbaar.

03. Bestuurders, specialisten, managers, verplegenden en andere betrokkenen hebben geen conflicterende prioriteiten, werken optimaal samen en kennen een multiculturele samenstelling. Alle betrokkenen hebben hun eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, maar zijn ook verantwoordelijk voor het geheel.

04. Zorginstellingen hebben hun bedrijfsvoering goed op orde.

05. Men verdient een behoorlijk, billijk en maatschappelijk verantwoord salaris.

06. Zorgverleners dienen zich vakinhoudelijk optimaal te kunnen ontplooien, hebben plezier in hun werk en optimaal contact met de zorgvragenden.

Zorgaanbod:

07. Er is een evenwicht in vraag- en aanbodgestuurde zorg. Alsmede in gereguleerde zorg en ondernemerschap in de zorg. Het belang van de patiënt staat in alle afwegingen centraal. Specialisten en verplegenden zijn in de eerste plaats zorgverleners.

08. Specialisatie kan leiden tot minder nabijheid, maar het verkrijgen en de continuïteit van de gevraagde zorg dient wel voor eenieder mogelijk en toegankelijk te zijn.

09. Er wordt klantgerichte zorg verleend met een gedeelde verantwoordelijkheid van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordigers, de overheid en eventuele aandeelhouders. Uitgaande van win-win-situaties en het maken van omzet en winst die niet ten koste gaat van het individuele en collectieve welzijn.

10. De medische kwaliteit van de zorg is inzichtelijk voor alle betrokkenen.

11. De contactuele, communicatieve, professionele zorg vanaf huisarts en opname tot afscheid en nazorg is ervaarbaar en wordt geëvalueerd.

12. Men kan kiezen tussen een eenpersoonskamer of een kamer met meerdere personen, waarbij respectvol wordt omgegaan met de individuele privacy en verschil in sekse, geloof en achtergrond.

13. De snelheid van zorgverlening is optimaal, zonder gezondheidverstorende wachttijden en wachtlijsten.

14. Er zijn goede voorzieningen voor familie en vrienden en bezoekers, ook bij de directe omgeving van de patiënt zelf.

15. De sfeer en de fysieke omgeving is gezondheidsbevorderend.

Gemeenschappelijke verantwoordelijkheden:

16. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van technologische internet mogelijkheden waar de patiënt zelf al informatie kan halen. Dit bespaart wellicht huisartsenconsulten, maar de uiteindelijke diagnose dient door een medicus gesteld te worden en de behandeling door een of meerdere professionals.

17. Medicatie dient zo goed en zo goedkoop mogelijk beschikbaar te zijn voor eenieder. Het ontwikkelen, produceren en verstrekken van medicatie is een (internationale) overheidstaak en wordt door de overheid gereguleerd.

18. Het waarborgen en borgen van de financiële gezondheid van alle vormen van lichamelijke en geestelijk gezondheidszorg is uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid van de overheid, met als uitgangspunt dat alle en kwalitatief goede zorg optimaal voor iedere burger mogelijk en bereikbaar is.

19. De overheid faciliteit en is medeverantwoordelijk voor de optimale gezondheidszorg. Er wordt gewerkt zonder bureaucratie, onnodige regels en procedures. De politiek zorgt voor een adequate, werkzame wet- en regelgeving.

20. De informatiebeveiliging en uitwisseling van gegevens is optimaal. De administratieve werkzaamheden zijn zo minimaal mogelijk. ICT-toepassingen worden optimaal ingezet, gericht op optimalisatie van de zorg.

21. De zorgvragers hebben vertrouwen in de zorgaanbieders en in het nakomen van hun verantwoordelijkheden en de zorgaanbieders hebben vertrouwen in het nemen van de eigen verantwoordelijkheid door de zorgvragers.

22. Zorginnovatie is een gezamenlijk door de overheid gesteund project van zorgaanbieders en zorgvragers. Multidisciplinaire uitwisseling van kennis, inzichten en ervaring en tussen alle belanghebbenden wordt optimaal gestimuleerd en van overheidswege desnoods gereguleerd.

23. Er is optimale aandacht voor de preventieve gezondheidszorg. Dat is een taak van de overheid en de zorgaanbieders en van ouders, opvoeders en het onderwijs.

24. De zorg wordt niet alleen vanuit een medische invalshoek verleend, maar vanuit een integrale benadering van de mens als fysiek, psychologisch, sociaal, relationeel en spiritueel wezen.

25. De huidige situatie en de gewenste situatie, en alle consequenties daarvan, worden door alle belanghebbende partijen in kaart gebracht en er wordt een gemeenschappelijk plan gemaakt. De overheid zorgt ervoor dat het financieel uitvoerbaar is. Dat impliceert eenmalig schoon schip maken en de zaak grondig regelen.

Ik verneem graag de reacties van alle betrokken partijen. Optimale zorg zijn we verplicht aan onszelf, aan elkaar en aan ons nageslacht.

2 Comments, RSS

 1. John van der Hoek 17 December, 2008 @ 17:06

  Bert – Jan,

  Goede zorg voor zieke en bejaarden, is een kwestie beschaving. Aan de kwaliteit van deze zorg meet men het niveau van de beschaving van een samenleving!

  Nu hebben wij onlangs de omslag meegemaakt om de zorg gedeeltelijk over te laten aan het markt principe, teneinde de doelmatigheid en de kwaliteit te vergroten. Tenslotte bleek het oude duale systeem ( ziekenfonds en particulier)totaal vermolmd.
  Ook de ‘oude’wijze van financiering van de zorg leek heel veel op mislukte plan economie, zoals wij die uit het Sovjet tijdperk kunnen herinneren.
  Maar het markt mechanisme werkt alleen als vraag een aanbod met elkaar in evenwicht zijn. Daarom is momenteel de zorg nog maar beperkt aan de tucht van de markt overgelaten, maar de plannen zijn om dit de komen jaren snel uit te breiden.
  Met namen de zorgverzekeraars krijgen dan een belangrijk rol. Mijn vrees is dat het winsttprincipe van zorgverzekeraars te dominant wordt door goedkope zorg in te kopen d.m.v. contracten die zij met de Zorgverleners sluiten. Dit zal m.i. ten koste gaan van de kwaliteit.
  Het wordt tijd dat het nieuwe gekozen systeem verder wordt ontwikkeld en daarbij kunnen jouw genoemde punten zeer wel worden ingebracht.

  Met vr. gr.
  John van der Hoek

 2. Bert-Jan van der Mieden 18 December, 2008 @ 17:49

  John, bedankt voor dit historisch perspectief en ik deel je zorg, dat winst boven kwaliteit wordt gesteld. Zoals ik in een ander artikel al aangeef zijn we te ver doorgeslagen in het hanteren van bedrijfseconomische uitgangspunten.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.