De Bewustwordingswetenschap

De bewustwordingswetenschap bestudeert de individuele en collectieve bewustwording. De volledige definitie ervan luidt: “Bewustwordingswetenschap is het systematisch geordende geheel van het innerlijk weten: Het bewustzijn van, het inzicht in en het begrijpen van het Zijnde. En van de regels, wetmatigheden, theorieën, axioma’s en hypotheses op basis waarvan het Zijnde herinnerd kan worden en de individuele en collectieve bewustwording omtrent de geest, de schijn en de stof zich kan verdiepen.”

Het doel van de bewustwordingswetenschap is het Zijnde te herinneren en bij te dragen tot ontwikkeling en ontplooiing. Het verenigt de mensheid in gemeenschappelijk begrip en is de basis van een democratische en wereldomspannende cultuur, met behoud van de bestaande lokale, regionale en nationale culturen.

De bestaande wetenschappen trachten déze werkelijkheid en de bewustwordingswetenschap tracht dé werkelijkheid te doorgronden en te beschrijven. De dialoog tussen de bestaande wetenschappen en de bewustwordingswetenschap kan tot een veel bewustere, betere, veiliger en gelukkiger wereld leiden. We kunnen de wetenschappen toetsen aan de Bedoeling van de Schepping en de bewustwordingswetenschap kan zich door wetenschappelijke ontwikkelingen verdiepen.

Ik introduceer de bewustwordingswetenschap om de volgende redenen: Ik streef naar een situatie waarin, na gescheiden en zo goed mogelijk objectief wetenschappelijk onderzoek, de beschouwingen van andere werkelijkheden erbij betrokken worden en onderzoeksresultaten worden vastgelegd vanuit een integrale benadering. De wetenschap die zich alleen beperkt tot het onderzoek van de stoffelijk waarneembare wereld, en die als de enige werkelijkheid beschouwt, gaat slechts uit van een deel van het Zijnde. Dat kan tot verkeerde conclusies leiden. De bewustwordingswetenschap leidt tot wijsheid en blijvende, duurzame oplossingen. We kunnen tot een multidisciplinaire aanpak komen. Met een samengaan van wetenschap, intuïtie en spiritualiteit. En door openheid naar de belevingen en ervaringen van mensen en door concretisering en wetenschappelijk onderzoek. Er is dan sprake van wetenschappelijke spiritualiteit en spirituele wetenschap. Ik pleit bijvoorbeeld voor:

1. Onderzoeken en ontwikkelen van een nieuwe onderwijsmethodiek op basis van de bewustwordingspsychologie
2. Onderzoek naar de effecten van de ontwikkelingen op het gebied van de reguliere en alternatieve behandelwijzen en geneeskunde
3. Samenhangend, integraal onderzoek naar nieuwe economische modellen ten behoeve van duurzame en waarachtige globalisering op basis van bewustwordingsmanagement
4. Onderzoek naar de effecten van de toepassing van bewustwordingsmanagement in organisaties
5. Onderzoek naar de effecten van de toepassing van bewustwordingsmanagement in de politiek
6. Onderzoek naar praktische toepassingsmogelijkheden van bewustwordingsmanagement ten behoeve van een veiliger samenleving en ter bestrijding van het terrorisme

Ik heb de Stichting Globaliseringscentrum o.a. opgericht ter bevordering en stimulering van wetenschappelijk onderzoek. Voor een uitvoerige toelichting verwijs ik naar mijn boek “De mens in de 21e eeuw”. Ik ben altijd in voor een gesprek over de mogelijkheden van de bewustwordingswetenschap.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.