Wat wij willen weten over vaccinatie?! Meerdere aspecten en nieuwe perspectieven!

Er is veel onduidelijkheid over de Mexicaanse griep en of we ons nu wel of niet moeten laten vaccineren. Het is een nieuwe griep met het virus H1N1, die Mexicaanse griep wordt genoemd omdat men denkt dat de griep daar ontstaan is. De Mexicaanse gouverneur zegt dat de griep uit Azië afkomstig is. Maar het gaat niet om de schuldvraag, maar om oorzaken en oplossingen. De structuur van het virus is nog niet geheel bekend en het muteert nog steeds. Dat roept bij burgers en deskundigen de vraag op of vaccins wel helpen. Je weet immers niet geheel wat je bestrijdt en of je dat op de juiste manier doet, als je niet weet waar je tegen strijdt. In 2009 verspreidde het virus zich wereldwijd en vielen er slachtoffers. Van diverse kanten ontving ik een aantal verontrustende artikelen over de gevaren van vaccinatie: De open brief van Karel en Caroline van Huffelen “In de greep van vaccinatie” en het artikel “Vaccineren of niet vaccineren” door Marcel Messing. (http://www.wijwordenwakker.org/intro.asp). Dank daarvoor. Die artikelen geven veel en belangrijke informatie, maar ik kan me niet vinden in de manier waarop stelling wordt genomen. Ik heb behoefte aan meer nuancering en zorgvuldigheid als het gaat om de oordeelsvorming rond personen en organisaties. Met alle respect voor de auteurs roepen hun artikelen bij mij wat dat betreft vraagtekens op. Jammer, want het onderwerp en hun waarschuwingen zijn belangrijk en serieus genoeg.

Tevens is het mijns inziens van belang om dit onderwerp vanuit meerdere kwaliteitsniveaus van leven te belichten en de lezer meer houvast voor een oplossingsrichting te bieden. Daarom geef ik hier mijn visie, voorstellen en ideeën ten behoeve van een oplossingsrichting weer. Voor ieder van ons, als mens en als functionaris – en zeker voor hen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, het onderwijs, het bedrijfsleven en in de politiek – is het van het grootste belang om meer te weten over vaccinatie. Het is immers onze plicht naar ons zelf en naar onze medemens toe om bewust een keuze te maken als het om ons aller gezondheid en welzijn gaat.

In de artikelen worden een aantal zaken genoemd die vragen oproepen en bij velen tot ongerustheid leiden: Eenzijdige informatie, twijfelachtige achtergronden van een aantal farmaceutische bedrijven en hun relatie tot overheidsinstanties, de rol van bepaalde regeringen en gezondheidsorganen, een te korte testperiode, de inhoud van het vaccin en de mogelijke bijwerkingen, propageren van vaccinatie door instanties die belang hebben bij de verkoop ervan, angst voor het bestaan van een (verborgen) machtselite en het speculeren op een mogelijke vaccinatieplicht. Het gaat niet aan, zoals een aantal deskundigen doen, om die ongerustheid af te doen met ‘irrationeel’ gedrag van ‘leken’. Beter en respectvoller is het om vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en ongerustheid zoveel mogelijk weg te nemen.

Ik tracht zo duidelijk en beknopt mogelijk te zijn, maar het is een lang artikel. Ik kies er bewust voor het niet te splitsen en diverse aspecten, acties en perspectieven te benoemen, zodat de lezer zich een goed beeld kan vormen. Onderzoek eens met mij wat we willen weten en welke aspecten en nieuwe perspectieven er zijn! En ga zelf eens naar vermogen aan de gang met de genoemde acties. We hebben allemaal invloed, hoe gering wellicht ook. Dit alles met als doel: Dat we o.a. blij zijn met en dankbaar voor de goede vaccins! En we, ook daarin, het kaf van het koren scheiden. Doe er je voordeel mee!

De wetenschap

We hebben allemaal een immuunsysteem: Een verdedigingssysteem van cellen en moleculen in ons lichaam, met als doel indringers of veranderde eigen cellen te bestrijden. Een vaccin is een middel dat bij een persoon of dier een immuunrespons opwekt zonder de betrokkene ziek te maken. Hierdoor is de gevaccineerde beter bestand tegen de ziekteverwekker dan zonder vaccinatie. Doordat het lichaam antistoffen aanmaakt is er, bij een volgend contact met de ziekteverwekker, minder kans om ziek te worden. Wij verwachten dat de farmaceutische industrie medicijnen ontwikkelt en produceert die genezend werken, met een minimum aan mogelijke bijwerkingen. Dat vergt continu intensief en jarenlang onderzoek en lukt niet altijd.
We kunnen ons zeer gelukkig prijzen met de uitvinding en de aanwezigheid van vaccins, die ons vrijwaren van ernstige ziekten, epidemieën en pandemieën. De geschiedenis wijst echter ook uit, dat we zeer kritisch dienen te zijn op het verstrekken van bepaalde vaccins en op schadelijke bijwerkingen van medicatie. Niet alle vaccins bieden de gewenste bescherming.

Welke signalen zijn er: Er zijn artsen die aangeven dat bepaalde griepvaccins geen bescherming bieden en het immuunsysteem ondermijnen. Er wordt kritiek geuit op de World Health Organisation, de Gezondheidsraad en de Nederlandse en andere regeringen, dat zij geen of onvoldoende openheid geven over de gifstoffen die er in diverse vaccins zit. Het is de plicht van de overheid om de burger optimaal te informeren. De informatie die de burger via de officiële kanalen krijgt is echter kennelijk onvoldoende om een juist oordeel te vormen. Er wordt tevens nogal eens de indruk gewekt dat vaccinatie de enige oplossing zou zijn.

Ieder van ons dient op basis van verkregen informatie een eigen zorgvuldige keuze te maken, maar voornoemde signalen leiden tot ongerustheid en twijfels. Uit een Brits onderzoek blijkt dat slechts 6% van de ondervraagde zwangere vrouwen zich laten vaccineren! In Hongkong laat meer dan de helft van het verplegend personeel zich niet vaccineren en in de VS doet 35% van de gezondheidswerkers niet mee. Ook vele artsen laten zich niet vaccineren. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland bijna een kwart van de verpleegkundigen (24,6%) zich niet wil laten vaccineren en nog eens 22 procent twijfelt. Het kan best zo zijn dat deze verpleegkundigen de beste bescherming bieden aan de patiënten, indien er werkelijk iets mis is met de vaccins. Genoeg redenen voor een grondige discussie lijkt mij.

Het gaat niet aan dat wetenschappers die voorstanders zijn van vaccinatie, kritische collegae en burgers ervan beschuldigen “de irrationele tegenstand tegen vaccinatie aan te moedigen, het vaccinatiebeleid te ondergraven en het volk te misleiden, of misleiding door anderen te ondersteunen”. Een integere en professionele wetenschapper en gezondheidswerker gaat respectvol en open met critici in dialoog ten dienste van verder onderzoek. Er zijn deskundigen die aangeven dat er meer en intensiever onderzoek gedaan moet worden naar de achtergronden van de Mexicaanse griep. Volstrekte openheid is noodzakelijk, voorkomt onjuiste verdachtmakingen en brengt duistere praktijken aan het licht. Wie niets te vrezen heeft geeft de benodigde openheid.

Gelukkig worden er steeds meer nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen gedaan, o.a. op het gebied van de nanotechnologie. Nanopartikeltjes worden na injectie direct in het lymfestelsel opgenomen en bereiken binnen enkele minuten een duizend maal hogere concentratie, waardoor de immuunrespons veel groter is dan bij andere methoden. Het is mogelijk om vaccins te maken, waarbij een nanochip aan het vaccin wordt toegevoegd. Dat is op zich fantastisch, maar het brengt ook grote risico’s en ongerustheid met zich mee: Als de nanopartikeltjes verbonden zijn met de celstructuur van ons lichaam, zijn ze kennelijk niet meer te verwijderen. De risico’s zijn dus zeer groot als er schadelijke stoffen via nanopartikeltjes in ons lichaam terecht komen. Het is tevens mogelijk om een nanochip ongemerkt in een vaccin te stoppen. Door het onderhuids plaatsen van een nanochip kan de mens overal en altijd, met behulp van satellietnavigatietechnologie en zeer geavanceerde computer-apparatuur, gevolgd, gecontroleerd en beïnvloed worden! Als mensen kwaad willen is dat een bizar scenario.

Er zijn signalen genoeg die de volgende acties noodzakelijk maken:

01. Stel een onafhankelijke, interdisciplinaire onderzoekscommissie in die het omgaan met grieppandemieën onderzoekt en een analyse maakt van de samenstelling van vaccins
02. Intensiveer het onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van vaccins op ons immuunsysteem
03. Volstrekte openheid over alle stoffen die in een vaccin zit door de WHO, Gezondheidsraden, overheden en andere verantwoordelijke organisaties en personen.
04. Nieuwe vaccins dienen eerst zeer grondig te worden getest. Verricht grondig onderzoek naar de korte en lange termijn gevolgen van nanotechnologie.
05. Voorkom en bestrijdt oneigenlijk gebruik van nanotechnologie

De Wereldgezondheidsorganisatie / World Health Organisation

De wereldgezondheidsorganisatie is een onderafdeling van de Verenigde Naties en doet wereldwijd belangrijk werk. Het is van het grootste belang dit werk te steunen en te helpen optimaliseren. Zie http://www.who.int en http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldgezondheidsorganisatie. De laatste jaren heeft de WHO meer macht gekregen. De WHO kan op basis van wetenschappelijk onderzoek bepalen wanneer er sprake is van een pandemie, hoe die bestreden dient te worden en welke maatregelen genomen moeten worden. De WHO heeft de bevoegdheid een noodsituatie voor de gezondheid af te kondigen. Zij kan alle landen die het verdrag met de WHO ondertekend hebben verplichten informatie te geven over ziektepatronen, experts van de WHO toe te laten, internationale reizen te verbieden, quarantaines uit te vaardigen of het handelsverkeer aan banden te leggen. Er zijn signalen dat vaccinatie straks verplicht wordt gesteld. Op zich kan die macht zeer nuttig zijn, mits die echter op integere wijze en uitsluitend ten dienste van de gehele mensheid wordt gebruikt.

Intensieve politieke lobby, sponsoring van universiteiten en patiëntenbelangenorganisaties zijn geoorloofd en hoeven niet verkeerd te zijn, maar uiterste alertheid voor oneigenlijke belangenverstrengeling en machtsuitoefening is geboden. In diverse media wordt er kritiek geuit op de WHO vanwege (mogelijke) verstrengeling met belangen vanuit de industrie en wordt de vraag gesteld of zij geen paniek zaait inzake de Mexicaanse griep.

Deze signalen noodzaken tot de volgende acties:

06. De landen dienen de WHO op te roepen volledig transparant te zijn in haar informatie met betrekking tot mogelijke oneigenlijke verstrengeling van de belangen inzake een optimale gezondheid van de gehele wereldbevolking met tegenstrijdige politieke en industriële belangen.
07. De landen dienen de WHO op te roepen alle mogelijkheden, ook anders dan het toedienen van vaccins, diepgaand en breed te onderzoeken en daarover te publiceren.
08. Het vaststellen van een pandemie en het afkondigen van een noodsituatie voor de gezondheid dient met uiterste zorgvuldigheid en in overleg met alle betrokken landen plaats te vinden.
09. Informeer de bevolking naar uiterst kunnen ruim vooraf, in begrijpelijke taal en op de juiste wijze. Onder het motto: Een gewaarschuwd mens leeft alert, maar niet in angst. Mogelijke risico’s worden optimaal onderkend, beheerst en geminimaliseerd.
10. De aangesloten landen doen er alles aan om te voorkomen dat de WHO een politiek-industrieel instrument wordt. Daar waar al sprake is van oneigenlijke belangenverstrengeling wordt die direct opgeheven.
11. Alle verantwoordelijke betrokkenen zorgen er naar uiterst kunnen voor dat er geen inmenging van de industrie plaatsvindt op een wijze die de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek in twijfel brengt en treffen maatregelen die ervoor zorgen dat dit blijvend gewaarborgd wordt.
12. Gedwongen vaccinatie druist in tegen de UVRM. Zelfbeschikkingsrecht is ons hoogste goed en dient eerbiedigd te worden.

De farmaceutische industrie

Deskundigen hebben berekend dat eenderde van de wereldbevolking besmet kan raken. Door diverse burgers, deskundigen en in verschillende media wordt beweerd dat de farmaceutische industrie uit puur winstbejag achter de vaccinatie zit. Dat zijn ernstige beschuldigingen. Scenario’s zoals geschetst in mijn artikel over de biochemische industrie doemen ook hier dan op. Feit is dat de farmaceutische industrie miljarden verdient aan vaccins. De intensieve lobby van de farmacie naar overheden toe is algemeen bekend. Er zijn voorbeelden bekend van oneigenlijke belangenverstrengeling tussen wetenschappers, overheden en industrieën.

Er is niet mis met het in laboratoria noodzakelijkerwijs manipuleren van virussen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, als dat ten dienste staat van de mensheid. Algemeen bekend is echter dat de farmaciebranche samen met het leger biologische wapens heeft ontwikkeld en dat nog steeds doet. De vreselijke gevolgen voor deze aarde en al wat haar bewoont zijn bekend. We moeten ons daarbij realiseren dat dit gebeurt in opdracht van regeringen die door individuen gekozen zijn! Er is een verantwoordelijkheid zowel bij de makers als de afnemers!

De praktijken van de farmaciebranche worden al decennialang bekritiseerd. Hierbij worden grote bedrijven als Baxter en Novartis genoemd. In vaccins kunnen giftige stoffen zitten die ziekmakende bijwerkingen kunnen hebben. In de afgelopen jaren zijn we opgeschrikt door een aantal farmacieschandalen en zijn er diverse processen gevoerd. Vaccinschandalen – veroorzaakt doordat vaccins verontreinigd bleken te zijn met het HIV-virus en een ander vaccin met het vogelgriepvirus – doen bij mensen de gedachte postvatten dat farmaceutische bedrijven bewust ziekten verspreiden. Ook dat zijn ernstige beschuldigingen.

Producenten van vaccins zijn kennelijk geheel gevrijwaard van elke aansprakelijkheid van de gevolgen van hun producten. Dat bevreemdt mij zeer. Dat houdt namelijk in dat we geen enkele verhaalsmogelijkheid hebben bij gezondheidsschade. Wie achter zijn product staat aanvaardt ook de aansprakelijkheid ervan. Een volstrekt legitieme reden om het vaccin niet te nemen. We zijn immers geen proefdieren en hebben een plicht ten aanzien van onze gezondheid en die van anderen. Een ander verontrustend signaal is dat de Britse Health Protection Agency waarschuwt voor een mogelijke toename van een hersenaandoening, het Guillain-Barre Syndroom (GBS), dat kan worden veroorzaakt door het Mexicaanse-griepvaccin. Eurocommissaris Neelie Kroes tenslotte maakt melding van het feit dat er een enorme toename is van octrooien die worden aangevraagd door merkbedrijven, niet alleen op het werkende bestanddeel van geneesmiddelen, maar ook op de hulpstoffen, conserveermiddelen en de verpakking. De verontrusting betreft de enorme machtstoename van die bedrijven die daarvan het gevolg is.

Er zijn burgers en deskundigen die zich op basis van verkregen informatie afvragen of farmaceutische ondernemingen en voedselproducenten bewust, uit winstbejag en machtswellust, mensen ziek wil maken en vernietigen. De wetenschapper William Engdahl geeft in zijn boek Seeds of destructor aan dat verschillende Foundations, waaronder de Gates Foundation, de Rockefeller Foundation, de Syngentia Foundation en de Monsanto Corporation en de Doomsday Seed Vault(de grootste zaadbank ter wereld in Noorwegen) samenwerken. Met allerlei verbanden tussen organisaties die zich o.a. bezig houden met genetisch gemanipuleerd voedsel, eugenetica en bevolkingscontrole. Ik ken het boek niet, maar voor een uitgebreide toelichting op dit boek verwijs ik je naar http://www.fairstyle.nl/nieuws/items/seeds-of-destruction-the-hidden-agenda-of-genetic-manipulation.html. Een verontrustend signaal is het in ieder geval wel.

Bovengenoemde signalen noodzaken mijns inziens tot de volgende acties:

13. Bedrijven als Baxter en Novartis en andere bedrijven die beschuldigd of bekritiseerd worden doen er goed aan zo transparant mogelijk te zijn en open te communiceren en zich niet (meer) schuldig te maken aan oneigenlijke praktijken. Transparantie en zorgvuldigheid is uiterst noodzakelijk. Zonder integriteit is er voor de farmaceutische industrie geen plaats in een menswaardige samenleving.
14. Leg de aansprakelijkheid van producenten van vaccins internationaal goed vast.
15. Neem wereldwijd maatregelen tegen oneigenlijke lobbypraktijken van de farmacie naar overheden en oneigenlijke belangenverstrengeling tussen wetenschappers, overheden en industrieën.
16. Vernietig alle biologische wapens, stop onmiddellijk de productie ervan en sluit de fabrieken.
17. Om alle schijn te vermijden, onafhankelijk en grondig wetenschappelijk onderzoek te waarborgen en tot zo goedkoop en goed mogelijke ontwikkeling, productie en verstrekking van medicijnen te komen, dient alle farmaceutische industrie en de gehele medicijnproductie ondergebracht te worden bij een onafhankelijke, non-profit wereldorganisatie. Wereldwijd wordt er niet meer verdient aan medicijnen. Koop alle huidige ondernemers uit en centraliseer het wereldwijd.

De machthebbers

In 1996 verscheen een Amerikaans militair rapport waarin voorspeld werd dat in 2009 30 miljoen mensen aan een griepepidemie zouden kunnen sterven. De VS stelde het rapport op om te onderzoeken hoe zij controle kunnen krijgen over de wereld en het luchtruim. Er zijn mensen die beweren dat de VS een griep-epidemie als doel heeft en dat het virus door bio-engineering is ontstaan. De vraag die velen zich stellen is of dit een horrorscenario is of dat het de wrange en bizarre werkelijkheid is. De horrorscenario’s zijn te bizar om als realistisch te veronderstellen, omdat eigen burgers en landgenoten medeslachtoffer worden. Maar helaas is het ook een feit dat de geschiedenis der mensheid meerdere bizarre vertoningen van oneigenlijke machtswil heeft laten zien en nog steeds laat zien. Volstrekt oneigenlijke machtspolitiek isoleert zich niet tot een bepaald land, een specifieke overheid of multinational en kan overal zich voordoen. Worden allerlei persoonsgegevens opgevraagd om alles van iedereen te weten te komen en de mens te kunnen beheersen en te manipuleren? En om de optimale controle over leven, ziekte en dood te verkrijgen, vanuit oneigenlijke machtswil? Gebruikt men de pandemie als afleidingsmanoeuvre voor andere duistere praktijken? Is er sprake van een biologische oorlogvoering? Burgers, wetenschappers, specialisten en functionarissen van allerlei nationaliteiten stellen deze vragen.

Er zijn wetenschappers en overheidsfunctionarissen die ons waarschuwen voor verborgen plannen van een zich superieur voelende machtselite een globale dictatuur te bewerkstelligen. De Bilderberggroep wordt in dit verband genoemd. De Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten met een besloten, geheim en elitair karakter waarbij men zich buigt over internationale vraagstukken. Deelnemers zijn afkomstig uit de zakenwereld, het bankwezen, regeringen, koningshuizen en intellectuelen. De eerste bijeenkomst was in 1954 in Hotel Bilderberg te Oosterbeek. Vandaar de naam. Voorzitter was toen Prins Bernhard van Lippe Bisterfeld. Jaarlijks houden ze een besloten, streng beveiligde conferentie, uitsluitend op persoonlijke uitnodiging. De Bilderberggroep wordt gefinancierd door giften van bedrijven en particulieren en werd dat in ieder geval in de beginperiode ook door de CIA. De organisatie heeft een hoofdkantoor in Leiden. De Bilderbergconferenties zijn niet onomstreden. Critici verwijten de Bilderberggroep dat ze buiten de democratie om besluiten neemt. Journalisten hebben geen toegang. In het Europees Parlement en de Tweede Kamer zijn er vragen gesteld over de Bilderbergconferenties. Voor meer informatie zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie

Op zich is het volstrekt legitiem en zeer voorstelbaar dat invloedrijke personen samen bijeenkomsten beleggen en wereldvraagstukken met elkaar bespreken. Ieder heeft die vrijheid en ook om dat in besloten kring te doen. Dat de wereld geregeerd wordt door machthebbers uit diverse gelederen is al eeuwenlang zo en een bekend gegeven. Maar de kritiek is voorstelbaar . Door meer transparantie en een open houding naar de buitenwereld toe zorgt men voor een goede beeldvorming. Deze machthebbers hebben een grote verantwoordelijkheid naar de wereld toe. Als zij die nemen mogen ze van mij hun gang gaan. Een uitnodiging sla ik niet af. Zou mijn titel een handje helpen?

De genoemde signaleren leiden tot de volgende acties:

18. De Bilderberggroep doet er goed aan intensiever te communiceren en te informeren over hun geschiedenis, hun besprekingen en de resultaten daarvan. Dat men in alle openheid wil kunnen spreken is prima, maar de wereld en zijzelf zijn gebaat bij transparantie en aantoonbare integriteit.
19. Een internationale organisatie dient de oneigenlijke praktijken van politieke, financiële, militaire en andere machthebbers op te heffen en preventieve maatregelen te nemen.

Er zullen wellicht lezers zijn die deze negentien genoemde acties ten dele of geheel als naïef en idealistisch beschouwen en naar de prullenbak verwijzen, maar dat is gemakkelijk en getuigt niet van verantwoordelijkheidsgevoel. Ik heb liever een dialoog erover en suggesties ter realisatie, aanvulling en/of verbetering ervan. Wijzen naar een ander is ook gemakkelijk, maar daarmee schuiven we onze individuele verantwoordelijkheid af. Ik stel voor dat ieder naar diens vermogen eens onderzoekt wat hij/zij kan bijdragen aan de realisatie ervan. Elke bijdrage in meedenken en waar mogelijk meedoen, in leven, wonen en werken, is er een.

Oplossingsrichting

Sinds 1992 ga ik met mijn cliënten en opdrachtgevers naar de diepere en diepst liggende oorzaken van de problematiek. Symptoombestrijding kan nuttig zijn voor de korte termijn, maar voor de lange termijn en omwille van de preventie is het noodzakelijk om dieper en breder te schouwen. Ik ontwikkelde daarvoor een mensmodel waarin de diverse aspecten van schijn en zijn worden belicht. In de bewustwordingspsychologie verbind ik de levensbeschouwelijke en psychologische aspecten van het mens zijn. Zowel op het fysieke mentale, emotionele, sociale, relationele als spirituele kwaliteitsniveau van leven. Bij het laatste gaat het heel concreet om ons zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld, onze waarden en normen en levensbeschouwing. Een en ander legde ik vast in het lees-, studie- en werkboek “De mens in de 21e eeuw”. Omdat wij op zes kwaliteitsniveaus leven kunnen wij ook op al die niveaus ziek zijn. En omdat de niveaus elkaar beïnvloeden, kunnen lichamelijke ziekten beïnvloed worden door onze gevoelens, ons denken, onze sociale omgeving, relationele betrekkingen en spiritualiteit. Met het Ennisme, de filosofie van de verbinding wil ik zicht bieden op nieuwe perspectieven.

Opvallend is de kwetsbaarheid van de wereldbevolking voor infecties en virussen. Bij vaccinatie wordt getracht om via tegengif een schadelijk virus (gif dus) in de mens te doden. Het beste tegengif is Zelfrealisatie en het (h)erkennen en zoveel mogelijk opheffen van onze schijnpersoonlijkheid. Daardoor creëren en waarborgen we een optimale gezondheid. De mens van nu heeft behoefte aan perspectief biedende inzichten en concrete handvatten ten behoeve van (herstel van) onze individuele en collectieve gezondheid. En wel op alle zes kwaliteitsniveaus van leven. Dat is de beste garantie voor een optimaal immuunsysteem in een onontkoombare en per definitie stressvolle samenleving.

De realistische mens erkent dat we een schijnpersoonlijkheid hebben en daardoor afgedwaald zijn van ons Zelf en dat we niet altijd ons Zelf zijn. We zijn veelal psychisch afhankelijk van anderen en daardoor ontvankelijk voor invloeden van buitenaf. Dus ook voor virussen. Het Latijnse woord virus betekent ‘vergif’ of ‘venijn’: Ook onze gevoelens van machteloosheid, angst, boosheid en ons gebrek aan (zelf)vertrouwen kunnen invloed hebben op ons immuunsysteem. Enkele voorbeelden van psychosociale, relationele en spirituele somatiek uit mijn eigen praktijk: Buik-, darm-, maag- en hoofdpijnklachten. Griep kan mede voortkomen uit onzekerheid en angst en is veelal een vertaling van opgekropte emoties en spanningen. De succesvol geopereerde herniapatiënte had er baat bij te beseffen dat stress, emoties en relatieproblematiek de herniaklachten deden terugkomen en oplossing daarvan de klachten optimaal reduceerden. Hetzelfde gold voor de jichtpatiënt. Negatieve gedachten en gevoelens, sociale druk, relationele spanningen en ernstige problemen inzake spiritualiteit kunnen invloed hebben op een of meerdere kwaliteitsniveaus van leven.

We kunnen de handen ineenslaan op een vredelievende, respectvolle en geweldloze wijze en elkaar bewust maken van schijn en zijn. We kunnen heel kritisch zijn en indringend onze stem laten horen: Zonder vooropzettingen, te snelle oordeelsvorming, valse beschuldigingen en vooroordelen. Transparant en in alle openheid en met het zelf naleven van de UVRM.
(Zie artikel bij categorie mensenrechten). Zorg ervoor dat jezelf op alle niveaus zo gezond mogelijk leeft. Laat je leven niet leiden door aanwezige angsten en psychische, sociale, relationele en spirituele problemen en hef ze op. Je kunt anderen attenderen op dit artikel en het in je leef-, woon- en werkomgeving bespreken. Reacties erop zie ik graag tegemoet.

9 Comments, RSS

 1. nelleke michilsen 1 October, 2009 @ 08:50

  Met dank, Nelleke

 2. G.Heij 1 October, 2009 @ 16:05

  Lieve Bert Jan.

  Dank voor het toezenden van jouw artikel. Ik heb het met belangstelling gelezen. Een beoordeling van de farmacie/branche enz. kan ik moeilijk geven. Daarvoor ben ik te weinig op de hoogte van alles wat hiermee verband houdt ,maar zeker is dat dit alles heel nauwkeurig behandeld en gecontroleerd moet worden.
  Mocht voor mijzelf de vraag aan de orde komen, wel of niet vaccinatie tegen deze griep, dan vertrouw ik op de raad van mijn huisarts
  Met liefs . Tante Ger.

 3. Bert-Jan van der Mieden 2 October, 2009 @ 14:11

  Via mail voor weblog ingezonden reactie door Janneke Monshouwer

  In de eerste plaats: Lies Visscher hartelijk dank voor het doorzenden van het artikel van Bert-Jan van der Mieden. En Bert-Jan veel dank voor het belangrijke artikel. Ik heb het zojuist gelezen en ik zal het nog een keer goed lezen. Naarmate ik verder las boeide het stuk me steeds meer. Echt fantastisch werk! Dit betreft nu net de belangrijke onderwerpen waar veel mensen over de hele wereld zich druk over maken. Ik vind het zo mooi dat het internet hier gebruikt wordt voor deze zeer informatieve en leerzame gedachtenwisseling. We zitten in een overgangsperiode naar een vruchtbaarder manier van leven. Een paar snelle eerste praktische reacties van mijzelf op het zeer goede artikel van Bert-Jan is: Ja, als we de wereld willen verbeteren kunnen we het beste bij onszelf te beginnen- dus zelf-ontwikkeling en zelfrealisatie is punt 1. Dat versterkt ons geestelijk en lichamelijk. Het is ook fantastisch goed/heilzaam als we als burgers en consumenten minder naief worden- dat we leren dingen doorzien en onze wensen kunnen formuleren, bundelen en uiten- (naar de overheid en naar de bedrijven toe) met het doel: welzijn van iedereen en onze planeet. We kunnen grote campagnes starten betreffende vaccinaties en andere zaken, als we die niet willen. Belangrijk hierbij is: We kunnen per onderwerp duidelijk maken wat we wel zouden willen. Ook in het geval van de griep. Dat kan allemaal als we ons bundelen. Wat willen we WEL: Bij het uiten van een wens- als iemand een petitie opstelt dan kunnen mensen zoiets tekenen. Het is fantastisch als alle punten genoemd in het artikel van Bert-Jan gerealiseerd worden. Daar droom ik van: alles transparant en open, ook open voor nieuwe inspiraties! Daar werk ik aan mee. In de tussentijd raad ik iedereen aan om zoveel mogelijk self supporting te zijn/worden: moestuinen starten (natuurlijk biologisch en gentechvrij) en/of een actieve kring vormen rond een biologische boerderij, eigen energievoorzieningen aanleggen, gebruik van apparaten op zonne- of licht-energie, enz. Steeds minder afhankelijk worden van instanties en grote bedrijven. Nogmaals dank voor deze uitwisseling Lies en voor het artikel Bert-Jan!

 4. Robert Oosthout 2 October, 2009 @ 16:54

  Beste Bert Jan,

  Ik zag dat Karel en Carolien van Huffelen door jou genoemd worden. Die ken ik uit de Club van Haarlem.

  Ik vind het allemaal prachtig wat je schrijft en ik daag je uit het boek Chrunch Of The Giants van Buckminster Fuller te lezen en te kijken of je dan nog steeds op de zelfde manier tegen de dingen aankijkt.

  Robert Oosthout.

 5. Bert-Jan van der Mieden 2 October, 2009 @ 18:07

  Robert, bedankt voor je reactie. Die uitdaging wil ik wel aangaan, maar kun je hier niet wat specifieker zijn voor mij en de lezers?!. Hoe ga ik er wellicht anders tegenaan kijken?

 6. Arjan Bos 3 October, 2009 @ 20:43

  Beste Bertjan,

  Dank voor het uitgebreid artikel. Er zitten voor mij te veel nuances waar ik iets over zou willen zeggen, maar geen tijd voor heb helaas. I’m sorry.

  In zijn algemeenheid:

  “Het beste tegengif is Zelfrealisatie”, daar ben ik het hartstochtelijk mee eens.

  Verder merk ik dat je nog een basisvertrouwen hebt in de gevestigde orde. Dat is ieders goed recht en als je daar vandaan komt is je synthese met bijbehorende acties prima. Ik kwam daar uiteraard zelf ook vandaan, maar ben inmiddels behoorlijk ontnuchterd, o.a. door overdonderende boeken als deze:
  Natural Cures “They” Don’t Want You to Know About van Kevin Trudeau
  http://www.amazon.com/Natural-Cures-They-Dont-About/dp/0975599593/ref=ntt_at_ep_dpi_3

  en deze
  TAKE CONTROL OF YOUR HEALTH and escape the sickness industry
  http://www.amazon.com/CONTROL-HEALTH-escape-sickness-industry/dp/0646402978/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1254594857&sr=1-3

  Bedrijfsblindheid en kritiekloosheid op eigen garde binnen de zogenaamde onafhankelijke media is er legio, mee eens. Dat helpt niet mee, daar ben ik het ook mee eens. De inhoudelijke argumenten worden er mijns inziens niet anders van.

  Net zoals bij de banken kunnen de oplossingen wat mij betreft niet komen van hen die verantwoordelijk zijn voor de puinhopen.

  Onderzoek alle dingen en behoudt het goede. Fijn dat we dat samen doen. Mijn onwetenschappelijke conclusie is dat het verstandig is alle huidige vaccins te vermijden. Ik hoop in ieder geval dat we met ons allen voor ons zelf mogen blijven bepalen of we wel of geen vaccin willen hebben.

  HARTelijke groet,

  Arjan Bos

  http://www.oneheart.nu
  http://www.ankerlarsen.nl
  http://www.willenwijweten.nl
  http://www.stralingsvrijkind.nl
  http://www.transitiontowngroningen.nl

 7. Lidia Vonk 3 October, 2009 @ 23:59

  Bert Jan,

  Dit jaar is het vaccin tegen het humaan papilloma virus (HPV) in het rijksvaccinatie programma opgenomen. Het HPV zou de belangrijkste veroorzaker zijn van baarmoederhalskanker. Het vaccineren zou voorjaar 2010 worden gestart voor meisjes die zijn geboren op of na 1 januari 1997. In verband met de Mexicaanse griep is die startdatum uitgesteld meldt het RVIM.
  Meisjes die tussen 1 januari 1993 en 1 september 1997 zijn geboren werden begin dit jaar al opgeroepen, zo ook mijn dochter.
  We ontvingen een keurig informatiepakket met de eerste oproepkaart van de GGD en voor meer informatie was er een website geopend. Het werd kenbaar gemaakt in het nieuws en actualiteitenprogramma’s als NOVA , Netwerk en Zembla besteedden zendtijd aan de voor- en tegenstanders.
  Door alle aandacht die het vaccin kreeg in de media en de summiere informatie van de overheid, ben ik opzoek gegaan naar meer informatie. (verdieping, verbreding)
  Het internet staat boordevol informatie over hoe goed en belangrijk het is, over bijwerkingen, over merknamen en bijbehorende leveranciers, financiële beweegredenen van het ministerie en zelfs wereldwijde complottheorieën.
  Ik heb mijn huisarts en de informatiedienst van mijn zorgverzekering geraadpleegd. Ik ben zelfs naar een voorlichtingsavond geweest in het ziekenhuis waar een oncoloog en gynaecoloog één en ander hebben uitgelegd. Maar zij gaven alleen de voordelen aan, verzekerde dat het goed getest was en dat het toch echt noodzakelijk was.
  Als gevolg van opkomende nieuwsgierigheid ben ik nog verder gaan lezen, ook in allerlei nevenonderwerpen: de ontwikkelingen, de financiën, koste baten analyses van overheden, vaccins in zijn algemeenheid. (h1n1 was toen nog niet actueel)
  Ik ben alle onderwerpen tegengekomen: noodzaakvraag, bijdrage van de WHO alsook van het RVIM, farmacie en machtverdeling, zowel lokaal als mondiaal. Ik heb kunnen constateren dat er nauwelijks tot geen transparantie is, dat voorstanders de minpunten niet laten ziet, dat tegenstanders geen enkel pluspunt benoemen en dat onafhankelijk onderzoek bijna niet te vinden is. En niet onbelangrijk dat naast het geloofsvraagstuk het wel of niet vaccineren op zich al een vraagstuk is.
  Een doorslaggevend antwoord heb ik uiteindelijk niet gevonden. Wel denk ik dat ik genoeg informatie had om alle voor- en nadelen met elkaar te wegen. Hoe groot is de kans dat ze besmet raakt, hoe groot is de kans dat ze dan ziek wordt, wat zijn de alternatieven, wat zijn de mogelijke bijwerkingen en nog veel meer.
  25-9 heeft ze de laatste van de 3 prikken gehad. Bijwerkingen? Ja net als bij al haar andere vaccinaties: verstijving van de arm en vegetatieve reacties van korte tijd. Niets vreemds of onnatuurlijks. We hebben het zekere voor het onzekere gekozen.
  Andere kunnen zeggen dat ik hiermee voor het onzekere heb gekozen.
  Maar zelfs dan blijft de vraag: Is het een keuze geweest of was het uiteindelijk een gevoelskwestie. Schijn of niet.
  Lidia

 8. janneke trapman 4 October, 2009 @ 19:16

  Dag Bert-Jan, je stuk gelezen. Aansprakelijkheid van de producent voor negatieve gevolgen zou moeten. Dan ook aansprakelijkheid voor de WHO en RIVM enz ? Aansprakelijkheid praktisch overigens moeilijk bewijsbaar en uitvoerbaar. Verplichte vaccinatie is niet in aantocht m.i. Een geheel van politiek en economie onafhankelijke organisatie met geheel van politiek en economie onafhankelijke leden is een utopie. Er is wel degelijk openheid op het WWW, maar je moet goed zoeken. Ook ervoer ik openheid bij een overheidsinstantie (algemene trend: grote bereikbaarheid, weinig nieuwe info). De twee vaccins die in de race zijn heten Focetria (van Novartis en Pandemix (van GlaxoSmithKline). Er zijn vast wel onafhankelijke virologen bij het proces betrokken; we moeten niet alle wetenschappers meteen verdacht maken (is zeker ook niet jouw bedoeling). Ik las dat er al een vaccin gemaakt was tegen H5N1 (bruikbaar als startpositie) en dat vandaaruit verder is gewerkt om het aan te passen aan H1N1. Ikzelf ben nooit erg griepgevoelig geweest; zit nu wel in de risicogroep. Er is nu geen grote dreiging; voel niet voor een injectie. Ik denk dat de economische gevolgen bij een pandemie een grote rol spelen bij het hele proces van bewustmaking. Maar wie kan voorspellen hoe de viruspopulatie er straks zal uitzien? JT

 9. Bert-Jan van der Mieden 7 October, 2009 @ 16:52

  Reactie van Maureen Butter:

  Er kan een belangentegenstelling bestaan tussen individuen die zich al dan niet laten vaccineren en volksgezondheid, waarbij de grootst mogelijke groep beschermd moet worden. Ik ben bioloog, geen medicus en hoewel ik mij in veel zaken verdiep ben ik van mening dat een medische discussie niet zonder medici gevoerd dient te worden. In mijn ervaring zijn medici echter niet per definitie competent op het terrein van volksgezondheid. In de huidige vaccinformuleringen wordt bij mijn weten geen gebruik gemaakt van nanoformuleringen. Dat zal zonder twijfel wel op een gegeven moment gaan gebeuren, maar dat is een andere discussie. Als Platform Gezondheid Milieu zijn wij betrokken bij de risicodiscussie rond nanotechnologie, die op het moment – helaas – dreigt te verengen tot de blootstelling aan nanopartikels, van welke aard dan ook. Zo simpel ligt het allemaal niet. De risico’s van medische nanotoepassingen zijn wettelijk het beste afgedekt, dit ondanks de vervuiling van wetenschappelijke literatuur door bedrijfsbelangen. Dit laatste punt speelt ook in andere discussies, zoals milieu en gezondheid. Maar dat maakt daarom niet alle wetenschappelijke literatuur per definitie verdacht.

  Maureen Butter.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.