Duurzaam bewust worden, bewust zijn en bewust doen!

Ik zond bijgaand initiatief in voor Duurzame Dinsdag en Duurzame Dinsdag Gelderland. Het initiatief “Duurzaam bewust worden, bewust zijn en bewust doen!” wordt beschreven mede aan de hand van door die organisaties gestelde vragen. Op 6 oktober presenteer ik het initiatief op Duurzame Dinsdag Gelderland. Graag verneem ik je reactie, ideeën en suggesties ter verbetering. Doe je mee?

Wereldwijd uniek initiatief

Nadat ik in mijn boek “De mens in de 21e eeuw” een oplossingsrichting beschreef voor globaliseringvraagstukken besloot ik tot het oprichten van de Stichting Globaliseringscentrum. Ik verbind vanuit de Stichting Globaliseringscentrum de zeven maatschappelijke disciplines – bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke organisaties, overheid, politiek, religie, wetenschap, – alsmede de consumenten( jongeren, volwassenen en ouderen) met elkaar. Een wereldwijd uniek initiatief.

Einddoel en tussendoelen

Het einddoel is het wereldwijd oprichten van diverse globaliseringcentra ter realisatie van de Millenniumdoelen. Een tussendoel is het organiseren van meerdaagse, multidisciplinaire werkconferenties om zowel direct tot acties te komen en om een zo breed mogelijk draagvlak te verkrijgen voor het oprichten van globaliseringcentra. Een tussendoel o.a. bij de werkconferenties is uitbreiding van de interactie via mijn persoonlijk weblog om zoveel mogelijk draagvlak en deelnemers voor de werkconferenties te verkrijgen.

Ik ontwikkel en organiseer daartoe, liefst in 2010, acht werkconferenties. Van de Millenniumdoelen richten we ons op de mensenrechten(en-plichten). Die worden interdisciplinair besproken aan de hand van de zeven P’s, die wereldwijd herkenbaar zijn en door volkeren en culturen, uniek worden ingevuld: Peace, People, Perspective, Planet, Power, Pride en Profit. En aan de hand van de zeven menselijke eigenschappen die ieder mens heeft, maar individueel uniek worden ingekleurd: Kracht, Liefde, Schoonheid, Vertrouwen, Waarheid, Wijsheid en Zuiverheid. Tijdens de werkconferentiecyclus verbinden we Peace met Schoonheid, People met Liefde, Perspective met Waarheid, Planet met Wijsheid, Power met Kracht, Pride met Vertrouwen en Profit met Zuiverheid. De werkconferentiecyclus leidt tot interdisciplinaire actie(plannen). De deelnemers uit de verschillende disciplines en de drie groepen consumenten werken in de tussenliggende periodes interdisciplinair samen.

Hulpmiddel is o.a. mijn naslagwerk en werkboek “De mens in de 21e eeuw” en dit weblog. Doel van de werkconferentiecyclus: Draagvlak creëren voor het wereldwijd oprichten van globaliseringcentra, ter handhaving en bevordering van de mensenrechten, vrede en realisatie van de Millenniumdoelen. Opening eerste globaliseringscentrum ultimo 21-06-2014.

Doelgroepen

Het initiatief is gericht op vertegenwoordigers uit alle zeven maatschappelijke disciplines: het bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke organisaties, overheid, politiek, religie en wetenschap, alsmede op de consumenten(jongeren, volwassenen en ouderen). Ik richt mij op hen om ze met elkaar te verbinden en om gezamenlijk tot directe acties te komen en om optimaal draagvlak te creëren voor het oprichten van globaliseringcentra. Dit initiatief wordt eerst landelijk uitgevoerd, maar vervolgens internationaal. Het initiatief is zeer snel en gemakkelijk te internationaliseren, bijvoorbeeld via de EU en de VN, door middel van de netwerken van de diverse disciplines.

Resultaten

Het initiatief leidt tot verbreding en intensivering van innovatie, inspiratie, kwaliteitsverbetering, creatieve oplossingen en stimulansen voor alle maatschappelijke disciplines afzonderlijk en gezamenlijk, contact met de consumenten, bevordering van integratie en duurzaamheid. Internationaal tot realisatie van de Millenniumdoelen, bevordering en naleving van de Mensenrechten en vrede. Het initiatief is een potentiële inspiratiebron voor beleidsontwikkeling op landelijk niveau. Kabinetten in diverse samenstellingen zullen zich er aan kunnen verbinden vanwege de gemeenschappelijkheid van de thema’s en doelstellingen: Mensenrechten, integratie, ontwikkelingshulp, innovatie, onderwijs, de Millenniumdoelen en vredesvraagstukken. Er is genoeg verbinding mogelijk om verschil in politieke inzichten te overstijgen.

Huidige fase

Het initiatief bevindt zich deels tussen idee en concrete omschrijving en tussen omschrijving en uitvoering. Ik ben bezig met de ontwikkeling en voorbereiding van de werkconferenties en de nieuwe website, het schrijven van artikelen, geven van lezingen en workshops, uitbreiding en intensivering van de sociale netwerken en het voeren van gesprekken met vertegenwoordigers van de diverse disciplines. Ik hoop o.a. in contact te komen met de Regering en specifiek de Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen die Mensenrechten als speerpunt in zijn beleid heeft. Maar ook kom ik graag in contact met gemeentelijke, provinciale en landelijke ambtenaren, politici, kamerleden en kabinetsleden. Die kennen belangrijke sleutelfiguren in de verschillende maatschappelijke disciplines en kunnen mij daar introduceren.

Mogelijke zwakke kanten, bedreigingen of risico’s in deze tijd voor dit initiatief zijn:

01. Gebrek aan middelen en geld
02. Het kost tijd om mensen te mobiliseren en te enthousiasmeren voor dit initiatief
03. Overheersende angst voor en weerstand tegen verandering
04. Afgeschermd individualistisch denken en zich koesteren in isolement

Maar de sterke en aantrekkelijke kanten van en kansen voor dit initiatief zijn:

01. De huidige nationale en mondiale economische en financiële crisis en de daarmee gepaard gaande vertrouwens- en geloofwaardigheidcrisis stemt (groepen) mensen, organisaties en overheden tot nadenken en doet de behoefte aan integriteit, authenticiteit, vertrouwen en perspectief toenemen

02. Het initiatief is uniek in de wereld en is inspirerend, stimulerend en innovatief. Het leidt tot unieke verbinding en tot uitwisseling tussen alle maatschappelijke disciplines en consumenten en creëert daardoor nieuwe creativiteit en integrale actie en resultaten

03. Het biedt mogelijkheid tot verdieping en nadere uitwerking van de achterliggende filosofie, die gericht is op het verbinden met elkaar van de maatschappelijke disciplines en de diverse culturen en het wereldwijd realiseren van het eerbiedigen van de Mensenrechten

04. Het zorgt voor een breed draagvlak door participatie van alle lagen uit de bevolking

05. De deelnemers uit de verschillende disciplines en de drie groepen consumenten werken in de tussenliggende periodes samen. Dit leidt tot directe en concrete acties op korte termijn en tot een integrale visie, strategie, beleid en realisatie van doelstellingen op lange termijn

06. Is zeer inspirerend ten behoeve van persoonlijke, organisatorische en multidisciplinaire
duurzame ontwikkeling en ontplooiing en biedt daartoe concrete individuele en collectieve perspectieven

07. Het hierdoor toenemend algemeen bewustzijn werkt motiverend en tot snellere, effectievere en efficiëntere realisatie van de Millenniumdoelen en Maatschappelijk Verantwoord Ondermenen.

08. In de afgelopen zeventien jaar is in mijn ondernemerspraktijk bewezen dat het werken met de zeven genoemde eigenschappen op individueel, relationeel en organisatorisch niveau enthousiast wordt ontvangen en tot bijzondere resultaten leidt

09. In gehouden workshopdagen is het initiatief enthousiast ontvangen en het concept toegepast

10. De uitbreiding van de drie P”s naar de genoemde zeven P’s biedt een krachtig internationaal herkenbaar en toepasbaar handvat

11. De koppeling van de zeven eigenschappen en zeven P’s leiden tot individuele herkenning, intensieve betrokkenheid en enthousiasme en daardoor een groot draagvlak

Wordt vervolgd en ik verneem graag je reactie.

2 Comments, RSS

  1. Else Boutkan 21 September, 2009 @ 09:20

    Prachtig initiatief! Mooi zoals de 7 p’s aan de 7 eigenschappen worden gekoppeld.
    Vanwaar de keuze voor de mensenrechten? Of zie je de mensenrechten als een basis voorwaarde voor de overige MDG’s?

  2. Bert-Jan van der Mieden 21 September, 2009 @ 12:05

    Bedankt Else, ik ben bezig met een artikel over de mensenrechten en neem deze inderdaad als basis. Alle anderen hebben daarmee te maken en ieder mens ook en spreekt ze aan. Ze vormen tevens een bron van uitwisseling en bieden prachtige inzichten en perspectieven voor wederzijds respect vanuit eenheid in verscheidenheid.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.