Christelijke kerken worstelen met de geschiedenis. Wanneer worden ze het?

In de jaren tachtig volgde ik de marketingcursussen NIMA A en B en in een daarvan legde een docent uit hoe de katholieke kerk uitstekend haar marketing verzorgde. Ik vond het een opmerkelijke en gewaagde uitleg, maar wel goed gevonden. Het heeft de kerk eeuwenlang geen windeieren gelegd. Zelf oecumenisch hervormd opgevoed wist ik van de praktijken in hervormde gemeenten die, onder dreiging van hel en verdoemenis, zich met menige erfenis wisten te verrijken. Daar wisten pastoors kennelijk ook wel raad mee, dus verrijking door te wijzen op zondigheid was niet kerkgebonden. Een ander historisch gegeven is dat een paar honderd jaar na Christus werd besloten om een aantal oude Geschriften maar achter te houden, uit angst voor ondermijning van de macht der kerkvaders. Evenals de godsdiensttwisten, de inquisitie, kruistochten, martelingen en heksenverbrandingen, zijn deze gebeurtenissen allemaal bewijsbaar en bekend. Ik haal dit aan, omdat we zeer onlangs via de media geconfronteerd worden met discussies in de katholieke en hervormde kerk over de geschiedenis van de mensheid. Anno 2009 schrijven de kerken weer hun eigen geschiedenis.

Met walging en weerzin hebben we kennis kunnen nemen van de uitspraken van de Britse bisschop Williamson, die niet schroomt om te ontkennen dat er zes miljoen joden in gaskamers zijn omgebracht. Hij maakt onderdeel uit van een broederschap, waarvan een der leden beweert dat de gaskamers uitsluitend dienden om de joden te ontluizen. Het is te weerzinwekkend om te vermelden, maar die uitspraken zijn wel gedaan. Bij Paus Benedictus XVI herhaalt de geschiedenis zich. Hij geeft aan dat hij geen weet had van de opvattingen van deze bisschop toen hij de excommunicatie van Williamson en de broederschap ophief. Doet me in deze context dan toch meteen denken aan “Ich hab es nicht gewusst” na de Tweede Wereldoorlog en ook aan een paar directeuren die plotseling leden aan geheugenverlies toen de frauduleuze praktijken ondubbelzinnig aan het licht kwamen. De Paus staat dacht ik toch bekend als een gestudeerd man. En kerken zijn organisaties. Ook hier miscommunicatie. (Grappig, daar zit ook het woord mis in). De katholieke kerk laat hier in de marketing een behoorlijke steek vallen, want prominente katholieken keerden de kerk prompt de rug toe. Of de paus er in slaagt, door zijn excuses en oproep aan Williamson tijdens zijn persconferentie, de associatie van zijn pausschap met antisemitisme weg te nemen is zeer de vraag. Ik zou niet graag katholiek zijn. Maar dat is een persoonlijke keuze.

Hetzelfde geldt voor de hervormde gelovigen. Andries Knevel, het boegbeeld van de Evangelische Omroep, haalde de pers door in een televisieprogramma aan te geven dat hij niet geloofde dat de wereld in zesmaal 24 uur geschapen was. Gevolg: De achterban van de EO in rep en roer. Uit onderzoek bij het veertigjarig bestaan van de EO in 2007 bleek dat 61% van de achterban nog gelooft dat God de wereld in zeven dagen, inclusief rustdag, heeft geschapen. Die discussie roept bij mij de volgende vragen op: Er van uitgaande dat God een Mysterie is en Diens wegen in ieder geval toch deels ondoorgrondelijk zijn voor ons mensen, wie zijn wij dan om te beweren dat God volstond met een eenmalige zesdaagse werkweek en daarna een dag vrijaf nam? Wie weet wat Hij, om het maar bij het in de Christelijke kerk gangbare beperkte mannelijke Godsbeeld te houden, de achtste dag en daarna deed en doet? Het getuigt mijns inziens van behoorlijke arrogantie om Gods agenda maar even te bepalen en te vullen.

In dit Darwinjaar is er weer genoeg stof tot overdenken en doordenken voor menig kerkgenootschap, in plaats van na te praten en in die zin ook na te denken. Gelukkig wordt de geschiedenis niet bepaald door wat sommige kerkleiders beweren. Ik ben benieuwd wanneer historici over kerkgenootschappen als geschiedenis schrijven. Het kan nog een hele boeiende 21e eeuw worden!

Je kunt reacties op dit artikel ook lezen op het Spiritueel Ondernemersnetwerk: http://spiritueelondernemersnetwerk.ning.com/xn/detail/2149839:Comment:21840

Ook daar tref je boeiende uitwisselingen van gedachten aan over diverse thema’s.

11 Comments, RSS

 1. Dirk van de Glind 9 February, 2009 @ 19:01

  Juist vandaag had ik een emeritus (gepensioneerde) priester uit de Rooms Katholieke kerk als gastdocent op school. Een warme persoonlijkheid die zijn hele leven in dienst heeft gesteld van zijn medemensen en veel energie gestoken heeft in het verbinden van mensen. Ook hij heeft geleden onder een al te starre en mannelijke houding van kerkelijke leiders. En ook hij uitte zijn verontwaardiging over de uitingen van Williamson en het gebrek aan zorgvuldigheid van de paus. Maar gaf ook aan ondanks alles van zijn kerk te houden.
  Gisteren bezocht ik ook zelf weer een kerkdienst die ik als inspirerend ervaren heb. Er zijn niet zoveel plaatsen waar je je gezamenlijk aan zelfreflectie over kunt geven, en waar je gezamenlijk uiting kunt geven aan je ontzetting en je verdriet. En waar rituelen zijn om uiting te geven aan dat wat je niet zeggen kunt. Bovendien wordt er ook met veel inzet en toewijding gewerkt aan zinvolle verbanden.
  O ja, ik ken het rijtje van inquisitie, heksenverbrandingen,kolonialisme, verbod op condooms in ‘aidslanden’. Maar vind het te gemakkelijk om dat rijtje te blijven herhalen om ‘de kerk’ te diskwalificeren. Ik hoop dan ook van ganser harte dat het ‘nog lang zal duren voordat historici over kerkgenootschappen als geschiedenis zullen schrijven’. Al was het alleen maar om die ene integere priester die ik vandaag in de les had. Maar ik ken nog veel meer integere mensen die zich vanuit hun christelijke geloof en vanuit en met hun kerkgenootschap van harte inzetten voor een betere wereld.

  Een warme groet voor iedereen!
  Dirk van de Glind

 2. Bert-Jan van der Mieden 9 February, 2009 @ 20:08

  Dat is nu het mooie van een column, die een kant van de zaak belicht. Geheel terecht geeft Dirk de andere kant van de medaille aan. Wel jammer als serieus bedoelde kritische kanttekeningen nogal eens als “te gemakkelijk” worden gediskwalificeerd. Dat vind ik “te gemakkelijk” en wekt de indruk dat critici niet serieus worden genomen en men daarmee de kritiek wegwuift. Kerken doen er goed aan serieuzer met de kritiek om te gaan. Als zij beter geluisterd hadden naar degenen voor wie zij bestemd zijn, dan waren ze nu voller met diensten zoals Dirk omschrijft. We moeten het kind zeker niet met het badwater weggooien, maar “vele kinderen zijn ziek geworden van vervuild badwater”. Het ontkennen van het gevaar daarvan is levensgevaarlijk. Wat dat betreft is en wordt spiritualiteit net zo vervuild als het milieu en is het een goede zaak daartegen te blijven waarschuwen.

  Dat doet niets af aan al het goede dat er door kerken, hun dienaren en gemeenteleden is en wordt verricht. Integendeel, wie de schijn erkent zet het Zijn in het volle licht dat het verdient.

 3. Hannah 19 February, 2009 @ 01:47

  Om even aantehaken aan bovenstaande reactie. Als de bedoelde kerken en hun leiders, predikanten en pastors, meer begrepen hadden van de Bijbelse uitleg en de waarheid hadden verkondigd. En de reacties ter harte zouden nemen van personen en andere Christelijke instellingen, dan hoefden de bedoelde kerken ook niet te worstelen met hun geschiedenis. En zouden ook vele kinderen niet ziek zijn geworden door vervuild badwater. Maar dan konden de kerken zich bepalen tot de tijd waarin wij nu leven. De tijd van de laatste dagen, vanaf 1914. De dagen van Noach. Mattheus 24 vers37 tot 42.

 4. Hannah 24 February, 2009 @ 01:59

  Ik wil nog even reageren op deze website. Meneer Knevel geloofde niet zo zei hij dat de schepping in 7 dagen zou zijn geschied. In 2 Petrus 3 vers 8 staat: Laat dit ene feit echter niet aan uw aandacht ontgaan, geliefden , dat bij Jehovah een dag als duizend jaren is en duizend jaren als een dag. Dus uit de Heiligeschrift blijkt, dat de schepping niet in 7 dagen, maar in 7000 jaar heeft plaats gevonden.
  Om nog even verder te gaan. Vanaf de zondvloed tot Jezus geboorte is 4000 jaar. En van Jezus geboorte tot 1914, is 2000 jaar. En 1914 is weer te verklaren uit: Daniel 4 vers 13 tot 16. De zeven tijden der Heidenen. = van – 606 v.G.T. tot + 1914, g.t. Als wij nu, volgens een bijbelse regel, een dag voor een jaar rekenen, komen de ” zeven tijden ” overeen met 2520 jaar. – Numeri 14 vers 34; en Ezechiel 4 vers 6. Dus leven wij volgens de Bijbel vanaf 1914, in de laatste dagen van de tegenwoordigheid van Jezus Christus.

 5. Bert-Jan van der Mieden 24 February, 2009 @ 09:22

  Boeiend deze reacties. Over het interpreteren van Bijbelteksten en de vertalingen daarvan is al veel geschreven en ik wijd aan het onderwerp ook een paar weblichtjes in februari. Ook uit deze reacties blijkt dat er discussie mogelijk is over de vraag of, en zo ja hoe, we de Bijbelteksten letterlijk moeten nemen. Mijns inziens is en blijft de Schepping en het Scheppingsproces deels en vooralsnog een Mysterie. Hetzelfde geldt mijns inziens voor de tegenwoordigheid van Christus. Het meten met menselijke maten dienen we met uiterste terughoudendheid en in bescheidenheid te doen. Wij hebben slechts beperkte inzichten omtrent de werkelijkheden en werelden waarin wij (mogen) leven. Waarbij we met de aarde die we (mogen) bewonen al eeuwenlang volstrekt onverantwoord omgaan. Als hoeder van ons erfgoed hebben we nog heel wat herstelwerk te doen, te voorkomen dat er meer schade ontstaat en ervoor te zorgen dat we een hemel op aarde realiseren.

  Het (intern) opschudden in de EO-gelederen mag hopelijk leiden tot het inslaan van een heilzame weg. Het doet me in zekere zin goed om van katholieken te vernemen dat zij zich van de uitspraken van de Pausen al jarenlang niet zoveel aantrekken. Wat mij betreft mag er wel een spirituele revolutie uitbreken. Mijn lijfspreuk “Onderzoek alles en behoud het goede” is meen ik ook aan de Bijbel ontleend. Het wordt tijd dat men binnen de diverse godsdiensten “het kaf van het koren scheidt” en het niet goede opheft. Wellicht tot verrassing leidend tot volle kerken, maar dan met andere diensten!

  Terzijde en als uitsmijter: Als outplacementadviseur biedt genoemde revolutie en opruiming wellicht weer een enorme uitdaging!

 6. Hannah 26 February, 2009 @ 01:08

  Ik ben bereidt een verdergaande discussie te voeren. We moeten wel alles in het juiste persceptief zien. Deze wereld is aan het voorbij gaan. Dat betekent absoluut niet dat de aarde tenonder zal gaan. Het is meer een verandering van het samenstel van dingen, waarin Satans wereld teniet wordt gedaan. Jezus noemde Satan ” de heerser van de wereld “. zie Johannes 12 vers 31. en 1 Johannes 5 vers 19. de gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze. Tijdens de verzoeking van Jezus in de woestijn, toonde Satan, jezus alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid; Ik zal u al deze dingen geven indien gij neervalt en een daad van aanbidding jegens mij verricht. Mattheus 4 vers 8 en 9. Toen zei Jezus tot hem: Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: Jehovah, uw God, moet gij aanbidden en voor hem alleen heilige dienst verrichten. Toen verliet de Duivel hem en zie! engelen kwamen hem dienen. Mattheus 4 vers 10 en 11. Hoe had Satan deze koninkrijken anders kunnen aanbieden als ze niet van hem waren. Jezus ontkende het niet. Dat zou hij wel gedaan hebben, als het niet waar zou zijn. Satan is werkelijk de onzichtbare heerser van alle Naties der wereld.
  Satan is ook de insteller van valse religies. Wie is werkelijk de getrouwe en beleidvolle slaaf, die door zijn meester over diens huisknechten is aangesteld om hun te rechter tijd hun voedsel te geven. Mattheus 24 vers 45 tot 51. Dus het blijkt dat in de schrift wordt gesproken over een beleidvolle en goede slaafklasse en een bozeslaafklasse die door Satan is ingesteld. En in 2 korinthiers 11 de verzen 12 tot 15 staat: Nu zal ik wat ik doe, als nog doen, om het voorwendsel af te snijden van hen die een voorwendsel willen hebben ten einde aan ons gelijk bevonden te worden in het ambt waarop zij roemen. Want zulke mensen zijn valse apostelen, bedrieglijke werkers die zich veranderen in apostelen van Christus. En geen wonder, want Satan zelf blijft zich veranderen in een engel des lichts. Dus er bestaat wel degelijk onderscheidt tussen ware en valse religie. OM nog even een voorbeeld te geven dat Satan in de afgelopen honderden jaren al bezig is geweest de waarheid van de Heiligeschrift te verdonkeremanen. In de kanttekening van de Statenvertaling van 1637, staat geschreven: Waar gij voorttaan het woord ” Heere “, met grote letters geschreven vindt dat aldaar in het Hebreeuws het woord ” Jehovah “, of korter Jah staat; JHWH.

 7. Bert-Jan van der Mieden 26 February, 2009 @ 12:58

  Wat meer Bijbelkennis kan geen kwaad. Het lezen van mijn boek ook niet, al zeg ik het zelf, want daar ga ik op deze materie in. Biedt genoeg stof tot dialoog. Maar om hier te reageren: In mijn godsbeeld maakt God niemand tot slaaf en is dat mensonwaardig. Ieder geschrift is ook een vrucht van diens tijd en de Bijbel, met alle respect, een der boeken. Waarbij de weglatingen en de verschillende vertalingen het al niet gemakkelijker, maar wel boeiender, maken. Duivels schromen niet om iets aan te bieden dat niet van hen is. Daar zijn ze kwaadaardig genoeg voor. Maar dat deze wereld mede invloeden ondergaat van duivelse machten is voor mij helder. Het is wat eenzijdig om wel te geloven in goede onstoffelijke krachten en niet in negatieve krachten, die ook op ons kunnen inwerken. Daar lijden genoeg mensen onder. Jezus wees zijn medemensen o.a. op hun individuele verantwoordelijkheid.

 8. Hannah 27 February, 2009 @ 03:22

  Kennis van de Bijbel is heel nuttig, maar kennis en inzicht van de waarheid is nog veel belangrijker. En alles wat bedekt is wordt niet waargenomen. Iemands geest kan verblind zijn. In 2 Korinthiers 4 vers 4 staat: onder wie de God van dit samenstel van dingen de geest, van de ongelovigen heeft verblind opdat het verlichtende licht van het glorierijke goede nieuws over de Christus die het beeld van God is, niet zou doorschijnen.
  Een slaaf zijn betekent niet dat je niet vrij bent om te doen wat je persoonlijk zou willen doen. Al moeten wij ons natuurlijk onderwerpen aan wetten in de maatschappij, maar ook aan Gods wetten. Je kan verslaaft zijn aan zonden volgens de Bijbel. Romeinen 6 vers 16 tot 18;

 9. Bert-Jan van der Mieden 27 February, 2009 @ 11:30

  Dat is geen letterlijke weergave van 2 Corinthiers 4 vers 4 zie ik.Daar staat:”Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.”
  God heeft de begoocheling mogelijk gemaakt, maar wij mensen verblinden ons zelf.
  Persoonlijk geloof ik niet in een God die scheppels verloren laat gaan en kennelijk hebben we een andere visie over het slaaf zijn. Van Dale is daar heel helder over:
  1. Een mens die aan een ander in eigendom toebehoort.
  2. Iemand die geheel afhankelijk of het willoze werktuig van een ander is.
  3. iemand wiens burgerlijke vrijheden sterk zijn beknot, of die aan een vreemde heerser onderworpen is.

  Waarbij er tevens sprake is van slaafs gedrag en slaafse vertalingen. Vormen van slavernij en slaafsheid komen helaas nog steeds voor o.a. bij godsdiensten, kerkgenootschappen en sekten. Reden genoeg om daar afstand van te nemen.
  Ik geloof ook niet in een god aan wiens wil wij ons moeten onderwerpen. God gaf en geeft de mens keuzevrijheid. En daarmee is de mens een volwaardig schepsel met een eigen verantwoordelijkheid. Hoera! En daarmee een schepsel met rechten en plichten.

 10. Hannah 28 February, 2009 @ 03:14

  Welke God wilt u eigenlijk dienen. Een God met keuze vrijheid. Er zijn vele Goden legio. Micha 4 vers 5; Want alle volken, van hun kant, zullen elk in de naam van hun God wandelen; maar wij, van onze kant, zullen wandelen in de naam van Jehovah, onze God, tot onbepaalde tijd, ja voor eeuwig.

  zie ook Romeinen 10 vers 2 en 3; Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet overeenkomstig nauwkeurige kennis; Want omdat zij de rechtvaardigheid van God niet kenden, maar hun eigen rechtvaardigheid trachtten te bevestigen, hebben zij zich niet aan de rechtvaardigheid van God onderworpen.

  zie ook nog: 2 Timotheus 3 vanaf vers 1 tot 7; Maar weet dit, dat er in de laatste dagen kritieke tijden zullen aanbreken, die moeilijk zijn door te komen. Want de mensen zullen zichzelf liefhebben, het geld liefhebben, zullen aanmatigend zijn, hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar, deloyaal, geen natuurlijke genegenheid hebbend, niet ontvankelijk voor enige overeenkomst, kwaadsprekers, zonder zelfbeheersing, heftig zonder liefde voor het goede, verraders, onbezonnen, opgeblazen van trots, met meer liefde voor genoegens dan liefde voor God, die een vorm van Godvruchtige toewijding hebben, maar de kracht ervan niet blijken te bezitten; en keer u af van dezen. Want uit hun midden komen degenen voort die op sluwe wijze in huisgezinnen indringen en zwakke vrouwen als hun gevangenen wegvoeren, die beladen zijn met zonden, gedreven door verscheidenen begeerten.

  vers 7; Die altijd leren en toch nimmer tot een nauwkeurige kennis van de waarheid kunnen komen.

  Waarschijnlijk heeft u een andere Bijbelvertaling in u bezit dan de mijnen.

 11. Bert-Jan van der Mieden 28 February, 2009 @ 08:04

  De hele bijbel aanhalen wordt wat veel en daar staan over mensen ook bijzondere en positievere dingen in. Als reactie deze verzen van o.a. Timotheus aan te halen is boeiend. Het spreekt mij niet aan. Het voordeel van de van Dale is dat de inhoud daarvan geen aanleiding geeft tot allerlei interpretaties en verschillende versies.
  Hannah, bedankt voor je reacties.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.