Verslag van de workshop “Duurzame ontwikkeling door verbinding”

De eerste workshop waren er deelnemers uit de disciplines: bedrijfsleven, kunst en cultuur, wetenschap, ontwikkelingsorganisaties en maatschappelijke organisaties. Er vond, in wisselende samenstelling, intensieve interdisciplinaire uitwisseling plaats van inzichten en ideeën buiten en binnen de verschillende disciplines. Het werd als zinvol, inspirerend en stimulerend ervaren om buiten het eigen kader tot een verfrissende dialoog te komen tussen mensen met zo’n variatie van achtergrond en werkveld. Men concludeerde dat duurzaamheid niet mogelijk is zonder spiritualiteit, integratie van en balans tussen meerdere belangen, niveaus en disciplines.

Het globaliseringscentrum kan een voorbeeld- en spiegelfunctie hebben en katalysator van oplossingen op korte en lange termijn. Enkele voorbeelden van thema’s die aan de orde kwamen zijn:

1. Integrale aanpak van armoedebestrijding en sociale rechtvaardigheid
2. Benodigd leiderschap ten behoeve van bewustwording van duurzame globalisering, moraliteit, ethisch plichtsbesef en maatschappelijke verantwoordelijkheid met meer aandacht voor de mens.
3. Wisselwerking tussen de maatschappelijke disciplines door kennisuitwisseling te bevorderen. Creëren van draagvlak in het klein en in het groot.
4. Hoe kan de wetenschap maatschappelijk bijdragen? De rol van de wetenschap in het onderwijs.
5. Optimalisatie beïnvloedingsstrategieën in organisaties door interdisciplinaire uitwisseling.
6. Communicatie tussen onderwijs, media, overheid, bedrijfsleven en ngo’s inzake bijvoorbeeld MVO, kinderarbeid, armoedebestrijding en consumptiegedrag.
7. Op welke wijze kunnen we meerdere groepen betrekken bij het integraal oplossen van globaliseringsvraagstukken op verschillende niveaus?
8. Hoe kunnen we het onbevangene, creatieve stimuleren en aanzetten tot anders denken?
9. Het komen tot duurzame oplossingen door een balans van meerdere belangen en het creëren van win-win-situaties voor belanghebbende partijen.

Zowel na de eerste workshopdag als na de terugkomdag ontstonden blijvende contacten tussen de diverse disciplines, die een stimulerende en positieve invloed hadden op het eigen werk. Tijdens en na de workshopdagen werd mondeling en schriftelijk kennis en ervaringen uitgewisseld en dat gebeurt nog steeds. De interdisciplinaire uitwisseling en de vrije benadering vanuit diverse invalshoeken werd als zeer positief en vruchtbaar ervaren. Wel werd onderkend dat een tweedaagse workshop daar slechts een aanzet toe kan geven. Er is behoefte aan verdere concretisering en meer verdieping.

Multidisciplinaire werkconferentie ”Ik verbind”

Reden om de aandacht te richten op het realiseren van een meerdaagse werkconferentie, bestaande uit een dag en een aantal terugkomdagen met een tussenperiode van een aantal weken. Ook dan kan in de tussenliggende periodes de haalbaarheid in de praktijk getoetst worden en kan er vruchtbare uitwisseling plaatsvinden. Er is daarbij continu sprake van interdisciplinaire evaluatie, verdieping, concretisering en aanscherping van doelstellingen en acties. De Stichting Globaliseringscentrum wil daarom in contact komen met vertegenwoordigers uit de diverse maatschappelijke disciplines die hieraan willen deelnemen. Ik ben bezig met het ontwikkelen van een meerdaagse werkconferentie.

Ideeën en bijdragen zijn van harte welkom!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.