Artikelenserie: De Millenniumdoelen dienen te worden aangescherpt. Samenvatting van de huidige situatie.

In de voorgaande zeven, inleidende artikelen ging ik op ieder van de acht Millenniumdoelen afzonderlijk in. In dit artikel vat ik de Millenniumdoelen, zoals die in 1990 geformuleerd zijn, en de huidige situatie samen. In een volgend artikel geef ik een samenvatting van de geschetste oplossingen. In volgende artikelen wordt daar dieper op ingegaan.

Millenniumdoel 1. Het uitbannen van armoede en honger.
Het percentage mensen dat in extreme armoede leeft, dient in 2015 ten minste voor de helft teruggebracht te zijn. Van 1,2 miljard naar 600 miljoen mensen. Tevens dient het aantal van 800 miljoen mensen dat honger lijdt tot de helft te zijn teruggebracht. De verwachting anno 2008 is dat in 2015 10% van de wereldbevolking in extreme armoede leeft, zijnde 700 miljoen mensen.

Millenniumdoel 2: Het bereiken van een universele basiseducatie.
Doelstelling is dat in 2015 alle kinderen, zowel meisjes als jongens, in de hele wereld naar de basisschool gaan en deze ook afmaken. Nu zijn er 115 miljoen kinderen die ten onrechte niet naar school gaan. In de ontwikkelingslanden gaat 1 op de 5 kinderen niet naar school. Belangrijke oorzaken zijn aids, geldgebrek en de kinderarbeid. Wereldwijd werken er 250 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar.

Derde Millenniumdoel: Gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen.
In 2015 dienen vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn. Zowel in ontwikkelde als in de ontwikkelingslanden worden vrouwen nog steeds achtergesteld en gediscrimineerd.
Ongeveer 95 meisjes op 100 jongens volgen basisonderwijs. Dit verschil wordt groter in het vervolgonderwijs. Vrouwen hebben minder vaak een betaalde baan, hebben meer lage ‘status’-banen of verrichten onbetaald werk. In ontwikkelingslanden werken veel vrouwen in de landbouwsector. Het verschil tussen mannen en vrouwen is tevens groot in hoge posities.

Millenniumdoel 4: Kindersterfte in 2015 met tweederde teruggebracht.
Het aantal kinderen dat in ontwikkelingslanden voor de vijfde verjaardag overlijdt moet in 2015 met tweederde zijn teruggebracht. In het huidige tempo wordt dit doel pas in 2045 gehaald! In 1960 stierf 1 op de 5 kinderen voor het vijfde jaar. De kindersterfte nam sinds 1990 slechts met 20% af. Jaarlijks sterven er 11 miljoen kinderen voor hun vijfde jaar. Dat zijn er 30.000 per dag. Veel kinderen overlijden aan aids, diarree, mazelen, longontsteking en malaria. Van de 130 miljoen baby’s die jaarlijks geboren worden, overlijden er 4 miljoen in de eerste levensmaand. Daarnaast zijn er 4 miljoen doodgeborenen per jaar.

Vijfde millenniumdoel: In 2015 moet moedersterfte met driekwart gedaald zijn.
Jaarlijks overlijden meer dan een half miljoen vrouwen tijdens hun zwangerschap. Een veelvoud raakt ernstig gewond of deels gehandicapt tijdens de geboorte van hun kind. Veel moeders sterven aan complicaties tijdens of na de bevalling. Dat is sinds 1990 niet veranderd. In 2015 dient 90% van alle bevallingen met professionele hulp plaats te vinden. De hoge moedersterfte wordt mede veroorzaakt door illegale en gevaarlijke abortussen.

Millenniumdoel 6: Het uitbannen van HIV/AIDS, malaria en andere dodelijke ziekten.
Sinds 1990 is het aantal besmettingen met HIV toegenomen. In 2004 waren 39 miljoen mensen geïnfecteerd. Dagelijks worden 14.000 nieuwe mensen geïnfecteerd. De ziektebehandeling is nog gebrekkig. Men weet niet hoe men besmetting kan voorkomen en er is geen veilige seks. In 2005 stierven twee miljoen mensen aan aids. Meer dan 15 miljoen kinderen verloren er een of beide ouders door. De negatieve maatschappelijke gevolgen zijn enorm. Jaarlijks sterven een miljoen mensen aan malaria en 1,7 miljoen aan tuberculose. Het aantal nieuwe geïnfecteerden in Sub-Sahara Afrika en Oost-Europa verdubbelde tussen 1990 en 2004. In 2004 stierven 454.000 kinderen aan de mazelen. Medicatie is voor de meeste mensen in Afrika onbetaalbaar, waardoor onnodig miljoenen mensen sterven.

Millenniumdoel 7: Meer mensen in een duurzaam en schoon leefmilieu. Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen in sloppenwijken.
Het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater dient in 2015 gehalveerd te zijn. Overheden zegden toe zich in te zetten voor duurzaam milieubeleid en mensen te verzekeren van een duurzame schone omgeving. Het aantal mensen dat in sloppenwijken woont , nu ruim 1 miljard, moet omlaag én de levensomstandigheden dienen verbeterd te worden. Het aantal sloppenwijkbewoners steeg echter met 200 miljoen. In sloppenwijken is sprake van overbevolking, onveiligheid en hoge werkloosheid. De drinkwatervoorziening en volksgezondheid is slecht en er is gebrek aan riolering. Een miljard mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater en 2,6 miljard geen toegang tot toiletten en dergelijke. Daardoor overlijden er jaarlijks 5 miljoen mensen, o.a. door uitdroging en infecties. De doelstelling in 2015 wordt niet gehaald. Luchtvervuiling, ontbossing en uitputting van landbouwgrond bedreigen de levensomstandigheden en de gezondheid. Jaarlijks wordt 13 miljoen hectare bos ontbost. Het gat in de ozonlaag is niet voor 2050 hersteld. De uitstoot van CO2 steeg door de bevolkingstoename en de economische groei met 4 miljard ton.

Millenniumdoel 8: Wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling.
Het achtste Millenniumdoel gaat over wat de rijke landen moeten doen om de zeven voornoemde doelen te realiseren. De rijke landen zullen meer hulp geven, meer schulden kwijtschelden en eerlijke afspraken maken over handel. De liberalisering van de wereldmarkt dient positieve effecten te hebben voor lokale economieën. Al in 1970 namen de 22 rijkste landen zich voor om 0,7 procent van hun bruto nationaal product aan hulp te geven. Slechts een paar doen dat en een paar andere landen streven er naar. De overigen zitten ver onder de norm en hebben geen tijdsplan. Het gemiddelde bleef ruim onder de 0,3 procent. Er zijn nog steeds handelsbelemmeringen. Ontwikkelingslanden lopen tientallen miljarden euro’s mis door hoge importtarieven voor landbouwproducten en textiel. Er is geen open, eerlijke en menswaardige situatie. Torenhoge schulden belemmeren de economische en sociale ontwikkeling. Daardoor is er onvoldoende geld voor onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur. De armste landen betalen samen nog steeds honderd miljoen dollar per dag aan schuldeisers. Ontwikkelingslanden kampen zelf met het probleem, dat het geld niet altijd goed terechtkomt. De digitale kloof tussen rijke en arme landen wordt eerder groter dan kleiner. Slechts 5% van de mensen in de ontwikkelingslanden heeft toegang tot internet.

Je kunt je, als je dat wilt, inschrijven op deze artikelenserie. Dat kost je alleen een mailtje. Zet daarop “Millenniumdoelen” en ik zet je op de verzendlijst daarvoor. De eerste acht artikelen verschenen op 14-12, 15-12, 20-12, 21-12, 22-12, 23-12, 24-12 en 26-12.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.