Politiek

Op 1 december j.l. was ik een van de genodigden op de eerste Bedrijfslevendag “Business and Human Rights” die het Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde, samen met het ministerie van EZ, VNO-NCW, ICC-NL, het CNC, de FNV en een aantal NGO’s, in Kasteel Oud Wassenaar. Behalve de ministers Verhagen en Heemskerk, sprak ook de speciale VN-vertegenwoordiger inzake Mensenrechten en Transnationale en andere Ondernemingen John Ruggie. Deze lichtte zijn rapport “Protect, Respect and Remedy” toe. Na een inleiding door SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, werd in gegaan op de verplichtingen van de staat om de mensenrechten te beschermen, de verantwoordelijkheid van bedrijven om die te respecteren en het recht op verhaal voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Doel van deze dag was en is om de dialoog tussen overheid en bedrijfsleven te versterken en te komen tot een intensievere samenwerking op het gebied van de mensenrechten. Voor een rijtjeshuisjonkheer wel eens een aardige ambiance en aardig gezelschap om in te vertoeven. Maar, serieus, het was een bijzondere dag, waar wel wat over te schrijven valt. Continue reading Het bedrijfsleven en de mensenrechten

Read more

Millenniumdoel 1. Het uitbannen van armoede en honger.

In september 2000 werd de United Nations Declaration door 189 regeringsleiders ondertekend, waarin acht Millenniumdoelen werden vastgelegd, die in 2015 gerealiseerd dienen te zijn. Het percentage mensen dat in extreme armoede leeft, dient in 2015 ten minste voor de helft teruggebracht te zijn, ten opzichte van 1990. Van 1,2 miljard naar 600 miljoen mensen. Extreme armoede betekent dat iemand minder dan een dollar per dag te besteden heeft. Tevens dient het aantal van 800 miljoen mensen dat honger lijdt tot de helft daarvan zijn teruggebracht. Er sterven elke dag 24.000 mensen aan honger en 150 miljoen kinderen onder de vijf jaar lijden aan ondergewicht en zijn extra kwetsbaar voor ziektes. Continue reading Artikelenserie: De Millenniumdoelen dienen te worden aangescherpt. Millenniumdoel 1: Het uitbannen van armoede en honger.

Read more

Die is nog niet aangebroken, ook al roepen diverse Europeese politieke leiders via de media van wel. Politici en zeker de politieke leiders zorgen pas voor een historische doorbraak als ze individueel en collectief uitspreken dat ze

1. De hoogste prioriteit stellen aan hun eigen zelfreflectie
2. Aanspreekbaar zijn op hun integriteit
3. Volledig transparant zijn inzake hun hoofd-, bij-, en schijnmotieven in verleden, heden en toekomst.

Dat is net zo’n verschuiving in het denken als het besef dat de aarde om de zon draaide in plaats van andersom. Volgens een quiz-uitslag van de Europese Unie weet zo’n 30% van de Europeanen dat anno 2008 nog niet en denken die dat de zon om de aarde draait. Het percentage van de mensheid dat zich bewust is van diens voelen en denken, en zich bewust wil zijn van diens schijn en Zijn, zal beduidend lager liggen. Gezien de – van lokaal tot wereldwijd – heersende politieke spelletjescultuur, zullen politici in het algemeen als groep nog veel lager scoren dan het gemiddelde. Het overgrote deel van de mensheid beschouwt de schijnpersoonlijkheid nog als de enige realiteit en ontleent diens bestaansrecht daaraan. Continue reading Wanneer is er sprake van “een historische dag” in de (internationale) politiek?

Read more

Na het artikel “Gevraagd: Verpleegkundige” van 12 december j.l., waarin ik een aantal uiterst zorgwekkende ontwikkelingen in de gezondheidszorg aan de kaak stel en in vervolg op het artikel “Ziekenhuizen verdwijnen: ZVC in opkomst”(27-07) en “De ideale gezondheidszorg”(09-08) kom ik hier met een nieuwe schets van een ideale gezondheidszorgsituatie. Ook deze lijst is niet volledig en voor verbetering en verandering vatbaar. Zij is wederom bedoeld om de dialoog in de gezondheidszorg, in de publieke, private en particuliere sector, op gang te krijgen en tot een plan van aanpak te komen. Ik wil hiermee opnieuw een impuls geven om te komen tot een doorbraak in de evolutionaire ontwikkeling, waardoor we tot een gezonde en optimale gezondheidszorg komen. Continue reading De ideale gezondheidszorg, deel 2.

Read more

Dit weblog heeft niet als primaire doelstelling om mijn werk te promoten, maar in de media verschijnen de laatste tijd berichten, die aanleiding genoeg zijn om te reageren. Er zijn tegenwoordig op een paar plaatsen in het land luxe centra waar executives, managers en (zelfstandig gevestigde) professionals met hun problemen terecht kunnen. Dat kan een relatieprobleem zijn met partner, kinderen of collegae, een (naderende) burn-out, een (dreigende) verslaving, depressiviteit, enz. Daarvoor hoef je echter niet naar het buitenland of naar een duur onderkomen. Continue reading Executives hoeven niet naar een duur herstellingsoord

Read more

Reflectie betekent terugkaatsen, terugstralen,weerspiegelen. In die zin zien we in de maatschappij dat de schijn van de een terugkaatst op het eigen schijn-ik. Wat je een ander aandoet komt als een boemerang op een of andere manier weer bij je terug. We projecteren veel van onze eigen schijneigenschappen op de ander. En in onze taal zitten niet voor niets uitdrukkingen als :”oog om oog, tand om tand” en “wel de splinter in andermans oog zien, maar niet de balk in de eigen ogen”. Schijnreacties roepen schijnreacties op. Continue reading Ego-reflectie of Zelfreflectie: Politici kies s.v.p. voor het laatste.

Read more

Sint Nicolaas, de bisschop van Myra(in Turkije gelegen) overleed op 6 december 343 na Christus. Wellicht goed om 1665 jaar na diens overlijden mij eens aan jullie voor te stellen. Ik ben St. Nicoline, de vriendin van St. Nicolaas. Zoals zovele vrouwen, de grote, stille en onbekend gehouden en gebleven kracht achter de man. Dat is al eeuwen lang zo. Koningen en keizers, bestuurders, presidenten, politici, ondernemers, die naar buiten toe de macht en het heft in handen hadden, maar dat alleen konden dankzij de hulp, inzichten, wijsheid en toewijding van hun of een vrouw achter de schermen. En dat is nog steeds zo. Menig politicus, ondernemer, zzp’er, redt het niet zonder haar. De man treedt naar buiten, gesteund door de vrouw die zorgt dat het van binnen loopt en geregeld is en zijn werk steunt en beïnvloedt met haar wijsheid en levenservaring. Dat wordt vaak niet erkend, maar dat doet aan het gegeven niets af. Continue reading Mag ik je even voorstellen: St. Nicoline!

Read more

Sluimerende conflicten en boosheid op de werkvloer zijn belangrijke veroorzakers van verzuim en verminderde arbeidsproductiviteit. Ongemerkt kosten ze organisaties, waaronder ook verenigingen en besturen, handen vol geld. Helaas worden de signalen vaak genegeerd. Betrekkelijk onschuldige verschillen van mening kunnen zo uitgroeien tot zeer ongewenst gedrag, waaronder pesten. Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden zijn gepeste werknemers “oververtegenwoordigd” in de categorie langdurig verzuim. Reden waarom de nieuwe Arbowet werkgevers verplicht om pesten op het werk aan te pakken. Continue reading De externe vertrouwenspersoon levert geld op

Read more

In de filosofie gaat het om wie en wat we zijn, mogen, willen, kunnen en doen. Om ethisch zijn en ethisch handelen. Om de realiteit van ons zielsverlangen en om bewust worden, bewust zijn en bewust doen. Ik ga uit van de en-en-filosofie, die ik – als opvolger van het (post)modernisme – “Het Ennisme” noem; de filosofie van de Verbinding. Het Ennisme / de filosofie van de Verbinding is een filosofische, psychologische, levensbeschouwelijke, integrale benadering van de werkelijkheden waarin wij leven, gericht op het verleden, het heden en de toekomst. Met de volgende uitgangspunten:

01. Er is sprake van een logische aaneenschakeling, in volgorde en tijd en naast elkaar
02. Er is een onderling verband tussen al het geschapene en hetgeen plaatsvindt
03. Alles is, in specifieke onderlinge relaties, met elkaar verbonden
04. Er is continu sprake van verdieping en intensivering
05. Er is sprake van voortzetting en progressie in ontwikkeling en ontplooiing
06. Er is onderscheid en verscheidenheid en eenheid
07. Er is de wet van oorzaak en gevolg
08. Realisme en idealisme gaan in wezen samen en vullen elkaar aan
09. Ratio en emotie zijn in wezen in evenwicht en vullen elkaar aan
10. Er Zijn en de dialoog, uitnodigend tot vragen en antwoorden, is de basis van samenwerken
11. Korte termijn doelstellingen staan in dienst van de lange termijn doelstellingen en komen daaruit voort
12. Er is legitiem eigenbelang en collectief belang. Waarachtig eigenbelang gaat niet ten koste van het collectief belang en het collectief belang respecteert het eigenbelang
13. Geen filosofie en theorie zonder praktische toepassing en resultaten ervan.

Resultaten van het Ennisme

In mijn boek “De mens in de 21e eeuw” licht ik deze uitgangspunten toe en bied ik concrete inzichten en handvatten ter realisatie daarvan. Deze uitgangspunten zijn van belang, omdat het de individuele en collectieve ontwikkelingen in deze wereld, van lokaal tot en met mondiaal niveau, in een ander per perspectief plaatst. Het is een uitdaging om alle huidige aan de gang zijnde processen eens vanuit het Ennisme onder de loep te nemen. En te onderzoeken wat de positieve consequenties daarvan zijn en welke concrete mogelijkheden en kansen het Ennisme biedt.

Uitnodiging en uitwisseling

Intussen roep ik de wetenschappelijke wereld op om zorg te dragen voor een integrale wetenschappelijke onderbouwing van bovengenoemde uitgangspunten en onderzoek te doen naar de toepassingsmogelijkheden van de filosofie van de Verbinding. Mocht je zelf daarover met mij in gesprek willen gaan en/of anderen weten die daarover met mij van gedachten willen wisselen, met als doel te komen tot concretisering en acties op basis van het Ennisme, dan verneem ik dat graag. Er zijn ook mogelijkheden voor workshops en (interactieve) lezingen hierover.

Read more

Economische en technologische vooruitgang dient in dienst te staan van het geluk van al het geschapene. Het economisch wereldsysteem op basis van westerse superioriteit dient vervangen te worden door een wereldsysteem van groeiende spreiding van welzijn, welvaart en individuele en collectieve ontwikkeling en ontplooiing, met behoud van de unieke individuele en collectieve verscheidenheid. De vrijheid en de veiligheid van de mens dient beschermd te worden door een goed werkend rechtssysteem, een democratische samenlevingsvorm en welzijn en welvaart voor eenieder.

De politiek dient zich te richten op democratie, het stimuleren van de politieke betrokkenheid en op welvaart in dienst van welzijn. Zij dient de individuele en collectieve verantwoordelijkheid als uitgangspunt te nemen. Zij dient tevens uit te gaan van gelijkheid, respect voor de individuele en collectieve verscheidenheid, het zelfbeschikkingsrecht van de mens en de menselijke authenticiteit, uniekheid en autonomie. Maar wel op basis van solidariteit en individuele vrijheid in verbondenheid. De mens is niet alleen vrij als individu maar ook onderdeel van een sociaal geheel. Het belang van het individu mag niet ten koste gaan van het algemeen belang. De politiek geeft ruimte aan verschillen en verscheidenheid en bevordert (het herstel van) de eenheid en beschermt het collectieve belang.

De bewustwordingspsychologie, het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement en de bewustwordingswetenschap bieden voor alle mensen, van welke levensovertuiging en achtergrond dan ook, een basis en handvatten voor een eigen, individuele en publieke moraal. Het daarop gebaseerde vertrouwensmanagement zorgt voor de concrete vertaling ervan in de praktijk. Zij bieden die voor een maatschappijbeeld, een cultuur en een wereld- en mensbeeld die tot een gezonde politiek leiden, gericht op welzijn en welvaart voor eenieder. Daar gaat een curatieve en preventieve werking vanuit ten aanzien van alle problemen in deze wereld die (dringend) om een oplossing vragen.

Graag verneem ik je mening over bovengenoemde uitgangspunten en je aanvullende reactie. Voor lezingen en workshops over deze materie kun je contact met mij opnemen.

Read more