Mededelingen

Op 02 november j.l. schreef ik het artikel “De avonturen van tweetkind” op twitter”. http://bit.ly/2YsMNe, waarin ik het begin daarvan aankondigde. Op 07 november schreef ik het tweede bericht daarover, om het nader toe te lichten: “De avonturen van Tweetkind” in kindertaal: Zie: http://wp.me/pg2BH-tZ. Voor het goede begrip omtrent mijn bedoeling met dit project, wil ik je vragen deze artikelen te lezen.

Onderstaand geef ik het resultaat tot nu toe(inmiddels 13-01-2010) weer, voor degenen die ze tot nu toe nog niet gevolgd hebben. Realiseer je s.v.p. dat ik geen kinderboekenschrijver ben. Ik houd me voor suggesties en verbeteringen en een andere woordkeus nadrukkelijk graag aanbevolen. Maar de basis voor een verhaal wordt bij deze wel gelegd. Als je het leuk en boeiend vindt om deze avonturen, en ook deze eerste schreden op het realiseren van een kinderboek, vanaf het begin te volgen, dan ben je van harte welkom! Continue reading De eerste elf weken van “De avonturen van Tweetkind” in twittertekst

Read more

Voor wie op Twitter de dertig artikelen gemist heeft geef ik er hier een overzicht van.
Voor je verwijzingen en reacties ben ik je erkentelijk. Zie voor andere artikelen over de mensenrechten in deze categorie Millenniumdoelen / Mensenrechten. Zie ook mijn account op Twitter: http://twitter.com/vandermieden.

UVRM/Art.1: Alle mensen worden vrij en gelijkwaardig geboren. Zij hebben een geweten en leven in broederschap.

UVRM/Art.2: Ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden zonder enig onderscheid van welke aard of status ook.

UVRM/Art.3: Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

UVRM/Art.4: Niemand wordt in slavernij of horigheid gehouden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

UVRM/Art.5: Niemand wordt onderworpen aan folteringen, wrede, onmenselijke, onterende behandeling of bestraffing.

UVRM/Art.6: Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

UVRM/Art.7: Ieder is gelijk voor de wet en heeft aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling.

UVRM/Art.8: Ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp tegen handelingen in strijd met de grondrechten.

UVRM/Art.9: Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

UVRM/Art.10: Ieder heeft recht op eerlijke, openbare behandeling door onafhankelijke, onpartijdige rechter.

UVRM/Art.11: Ieder is onschuldig totdat schuld bewezen wordt, heeft recht op verdediging en een toepasselijke straf.

UVRM/Art.12: Geen onderwerping aan willekeurige inmenging in persoonlijke aangelegenheden of aantasting eer of goede naam.

UVRM/Art.13: Ieder mag zich vrij verplaatsen en vertoeven en het recht het land te verlaten en er naar terug te keren.

UVRM/Art.14: Iedereen mag elders asiel zoeken en genieten tegen vervolging.Tenzij sprake is van niet-politiek misdrijf.

UVRM/Art.15: Ieder heeft recht op een nationaliteit en mag die veranderen. Die mag niet willekeurig ontnomen worden.

UVRM/Art.16: Mannen en vrouwen hebben het vrije recht op huwen en gezin stichten en gelijke (huwelijks)rechten.

UVRM/Art.17: Ieder heeft recht op eigendom, alleen of met anderen. Niemand mag daar willekeurig van worden beroofd.

UVRM/Art.18: Ieder heeft recht op vrijheid van (verandering van) gedachte, geweten en godsdienst en mag die praktiseren.

UVRM/Art.19: Ieder heeft vrijheid van mening(suiting) en mag inlichtingen en denkbeelden opsporen, ontvangen en doorgeven.

UVRM/Art.20: Vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering en geen dwang om tot vereniging te behoren.

UVRM/Art.21: Deelnamerecht landsbestuur en overheidsdienst. Periodieke, eerlijke verkiezingen, stemvrijheid en kiesrecht.
UVRM/Art.22: Recht op maatschappelijke zekerheid & economische, sociale, culturele rechten t.b.v. waardigheid en ontplooiing

UVRM/Art.23: Recht op arbeid,vrije beroepskeuze, rechtmatige arbeidsvoorwaarden, rechtvaardige beloning, sociale bescherming, vakvereniging.

UVRM/Art.24: Recht op rust, vrije tijd, redelijke beperking van arbeidstijd en op periodieke vakanties met behoud loon.

UVRM/Art.25: Recht op menswaardige levensstandaard,huisvesting, sociale voorzieningen. Sociale bescherming moeder en kind.

UVRM/Art.26: Recht op (deels kosteloos)onderwijs. Hoger onderwijs mogelijk. Gericht op mensenrechten. Ouder heeft keuzerecht.

UVRM/Art.27: Recht op cultuur en (vruchten van)wetenschap.Bescherming van belangen, voortspruitend uit voortgebracht werk.

UVRM/Art.28: Recht op maatschappelijke en internationale orde, die rechten en vrijheden in UVRM genoemd, waarborgen.

UVRM/Art.29: Ieder heeft plichten jegens gemeenschap.Is onderworpen aan wetten, niet in strijd zijnde met UVRM en VN.

UVRM/Art.30: Staat, groep of persoon mag door handelen/ondernemen de rechten en vrijheden van UVRM niet vernietigen.

Read more

Ik zal jullie vertellen over de avonturen van een schrijver die een kinderboek gaat schrijven. Vol verwachting en enthousiast begon ik als volgt: “De avonturen van Tweetkind”. 011109 werd ik geboren in Twitterland. Ik neem je mee op mijn reis in deze 21e eeuw. Ik vertel over onze in- en ontwikkeling en ontplooiing. Over wie en hoe wij zijn en we door bewust worden, bewust zijn en doen een bewustere en daardoor betere, gelukkiger wereld realiseren. Voor kinderen en volwassenen. Voor mij een uitdaging en avontuur. Alle suggesties en verbeteringen zijn welkom. Tot zover deze inleiding. Hier volgen:”De avonturen van Tweetkind”. Continue reading “De avonturen van Tweetkind” in kindertaal!

Read more

In mijn boek “De mens in de 21e eeuw” roep ik op om in het onderwijs vanaf de eerste groep in het basisonderwijs de kinderen al te doen herinneren aan wie zij zijn en inzicht te geven in de menselijke persoonlijkheid. Dan wordt de basis gelegd voor respect voor elkaars levensbeschouwing en krijgen zij inzicht in de ware persoonlijkheid en de schijnpersoonlijkheid van zichzelf en de ander. Van kind af aan leren zij dan van waaruit en hoe mensen communiceren. Dan ontstaat er een bewuste generatie die bewust met hun idealen en verlangens in deze realiteit hun weg weet te vinden. En daardoor beter met zichzelf en elkaar communiceert. Met dit initiatief wil ik tevens de mensenrechten en de millenniumdoelen op hun niveau onder de aandacht van kinderen brengen en zodoende een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een generatie die zich inzet voor duurzame, waarachtige globalisering.

Voor mij is het een enorme uitdaging om van mijn boek een uittreksel te maken in Twitterteksten van 140 tekens. Maar het is zeker ook een uitdaging om het als kinderboek te schrijven. Want dat is een vak apart. Ik hoop dan ook dat auteurs en lezers mij van tips en verbeteringen willen voorzien. Alle kritiek is van harte welkom. Help je mee?

Om dit avontuur aan te gaan heb ik op 1 november de account http://www.twitter.com/tweetkind aangemaakt. Via dat account kun je dit avontuur volgen. Uiteindelijk wil ik komen tot de kinderboekenserie “De avonturen van tweetkind”. Ga naar http://www.twitter.com/tweetkind en laten we er samen voor gaan.

Read more

Omdat het alweer enige tijd geleden is, start ik vanaf nu, 31 maart 2010, mede voor mijn nieuwe volgers, voor de tweede keer met het plaatsen van de dertig UVRM-artikelen op Twitter. Zie onderstaande toelichting.

Vanaf 28 oktober wordt door mij dagelijks(van maandag t/m vrijdag) een artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(de UVRM) op Twitter gezet. Zie http://www.twitter.com/vandermieden. Met een verwijzing naar dit weblog. Voor de Twitteraars die hier terecht zijn gekomen: Van harte welkom op dit weblog! Het artikel waar alle dertig Artikelen van de UVRM in genoemd worden, verscheen op 30-09 met als titel:”De UVRM, de zeven P’s en de zeven eigenschappen van de mens. Zie http://bit.ly/4ay1BB Vragen en reacties zijn van harte welkom en verwijzingen ernaar worden op prijs gesteld.

Doel is om meer bekendheid tegen aan de mensenrechten en de millenniumdoelen en aan te geven wat we er zelf en met elkaar mee kunnen doen. Er zullen nu artikelen verschijnen waarin de Mensenrechten gekoppeld worden aan de zeven maatschappelijke disciplines: bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke organisaties, overheid, politiek, religie en wetenschap en aan de particulieren. Tevens verschijnen er artikelen waar de mensenrechten gekoppeld worden aan de zeven eigenschappen van de mens.

Dit alles ter voorbereiding op de multidisciplinaire werkconferenties waarin alle maatschappelijke disciplines en particulieren samenkomen. Van daaruit komen we tot actieplannen en acties. Doel hiervan is te komen tot meerdere globaliseringcentra van waaruit de mensenrechten en de millenniumdoelen worden gerealiseerd. Laat je ook inspireren en leef, woon en werk met meer plezier en succesvoller, door alle andere maatschappelijke disciplines te ontmoeten en daarmee samen te werken! Doe mee door te reageren op de diverse artikelen en ernaar te verwijzen.

Read more

Je zou het bijna vergeten, maar afgelopen zaterdag was het dan zo ver: vijfhonderd dagen een weblog. Na ruim honderd uur buitenwerk en nog meer schilderuren binnen is het huis weer goed in de verf.  Het artikel over vaccinatie leverde in een paar dagen ruim 350 lezers en een aantal goede reacties op. Ik ben bezig met een aantal artikelen over de mensenrechten. Op 23 oktober verschijnt het vijfhonderdste weblichtje en in de afgelopen periode zette ik weer een paar mensen in het zonnetje. We gaan er de komende vijftig dagen weer wat moois van maken. Bij “Het Goede Nieuws” zie je op 03-07 en 21-08 het verslag omtrent de 400ste en 450ste weblogdag. Verzoeken om artikelen blijven welkom en  natuurlijk ook de reacties. Ook op de al (veel) eerder verschenen artikelen.  We blijven continu leren van elkaar.  Sinds 16 juli ben ik een actieve twitteraar en mag me daar op ruim 280 followers verheugen. Dat levert leuke en bijzondere contacten op. Kortom, we gaan samen op weg naar een duurzamere wereld!

Read more

Van Chris Stapper ontving ik, met dank, de bijzondere vijfdelige documentaire Children Full of Life, waarin een Japanse leraar kinderen naast de lessen leert over het leven, respect en vriendschap. Het is heel bijzonder om te zien hoe deze kinderen met hun gedrag worden geconfronteerd en wat voor effect dit heeft. Ik heb ze niet met droge ogen kunnen bekijken. Een must voor elke directeur, manager en organisatie. En ook voor bijvoorbeeld aan het begin van elk schooljaar. Niet om het te kopiëren, maar wel om het van binnenuit na te volgen. Betrokkenheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, vriendschap en verbinding. Neem er even de tijd voor en attendeer anderen erop. Het is goed nieuws en bemoedigend, inspirerend en stimulerend! Zie

http://www.ikki.nl/groepen/OnderWijs_/1872-children_full_of_life_bijzondere_documentaire

Read more

Vanavond presenteer ik mijn idee inzake de multidisciplinaire werkconferenties. De kern van het programma bestaat uit de presentaties van 12 Gelderse duurzame initiatiefnemers. Zij krijgen elk drie minuten de tijd om u te overtuigen dat dit idee de moeite van uitvoering meer dan waard is. Daarnaast zullen zij de kans grijpen u concreet om advies of hulp te vragen. In bijgevoegd programma kunt u heel in het kort zien waar de presentaties over gaan. Hierbij treft u de flyers aan van de presentatoren, waaronder die van mijzelf: IK Verbind: Duurzaam bewust worden, bewust zijn en bewust doen. http://www.studioherder.nl/downloads/duurzamedinsdag2.html Dat helpt u ook in uw voorbereiding. Mocht u meer informatie willen dan kunt u kijken op de website www.duurzamedinsdag.nl onder regionale duurzame dinsdag Gelderland.

Na 3 presentaties is er tijd voor de experts in de zaal om kort advies te geven of – liever nog – een aanbod te doen. Dat is natuurlijk veel te kort. Na de presentaties is er nog een uur de tijd om verder met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een hapje en een drankje. Neemt u vooral uw visitekaartjes mee! De avond wordt geopend door wethouder Milieu van gemeente Zutphen de heer A.J. van Oosten. Hij zal de koffer met alle Gelderse duurzame initiatieven van 2009 aanbieden aan gedeputeerde Milieu mevrouw A. van der Kolk van provincie Gelderland. Wilt u er op letten dat de avond begint om 19:30 uur? We kijken uit naar uw komst! (Adres De Kaardebol: Harenbergweg 1, 7204 KZ Zutphen). Zie verder het programma. Continue reading Presentatie Duurzame Dinsdag Gelderland 6 oktober

Read more

Een op diverse fronten zeer actieve en door mij zeer gewaardeerde blogger is Chris Stapper. Hij is actief op het gebied van HRM, nieuwe media en filosofie en o.a. redacteur bij “De wereld van IKKI”. Chris schreef in de rubriek “Bloggen to the top” o.a. het artikel “reageer op een blog”. Zie http://www.ikki.nl. Een aanrader om zijn artikelen hierover te lezen en voor mij belangrijke voeding voor dit artikel. Bedankt Chris! Naar aanleiding van het grote aantal lezers van mijn artikel “Wat wij willen weten over vaccinatie!?” van 30-09 over vaccinatie en gestimuleerd door het artikel van Chris, attendeer ik je graag op de zin van het reageren op en het schrijven van blogs. Continue reading De zin van het schrijven van en het reageren op blogs

Read more

Gisteren plaatste ik hier het weblichtje van 18 september. Vandaag kan het weer op de goede plek. Loop ze eens door en deel je reactie en je ervaringen met ons. Binnenkort zullen er weer artikelen verschijnen, maar er zijn er nog genoeg die aan actualiteit niets hebben ingeboet en waar je je voordeel mee kunt doen en/of een reactie op kunt geven.  Laat je desnoods eens verrassen door op een (willekeurige) categorie te klikken. Vragen stellen kan uiteraard ook. Die worden altijd persoonlijk of hier beantwoord. Dat kun je zelf aangeven. Persoonlijke mails kun je sturen naar b.j.p.vandermieden@ikverbind.nl. Ze worden zo mogelijk binnen 24 uur beantwoord. Heb een goed weekend!

Read more