Levensbeschouwing

In een korte versie van een aantal minuten zie je bij MEDIA een voorbeeld van een levensdocument. De reacties op dit initiatief zijn zo positief dat het een veelbelovend project gaat worden. Je ziet op het filmpje een voorbeeld van hoe een oudere iets wil nalaten aan zijn kinderen en kleinkinderen, terwijl hij nog in goede gezondheid verkeert en van het leven geniet. Maar zeker net zo dankbaar is dit werk natuurlijk als een jonge ouder, wetende dat hij/zij binnenkort zal komen te overlijden, nog een portret wil nalaten aan de (nog zo jonge) kinderen. Een troost- en lichtpunt in die onvermijdelijke situatie. Reden voor de firma Rouwenhorst om mede met dit initiatief te komen. Maar ook een huwelijksjubileum, een jubilaris op het werk, een gepensioneerde, een afscheid nemende commissaris of bestuurder, of de oprichter die diens bedrijf overdraagt kan een mooie aanleiding zijn, om een levens- of beroepsdocument te laten maken. Zegt het voort s.v.p.! We kunnen wel wat meer blije mensen in deze wereld gebruiken, nietwaar! En het is goed om aan onze omgeving en aan een volgende generatie een stuk geschiedenis en inzichten en persoonlijke bezieling te laten zien en na te laten!

Read more

De Zon is een ster en 108 maal groter dan de aarde, met een doorsnede van 1,4 miljoen kilometer. De Aarde draait rond de zon op zo’n 150 miljoen kilometer afstand daar vandaan. De Zon straalt een enorme hoeveelheid energie uit. Door haar warmte en licht kunnen wij in leven blijven. De Zon bestaat vijf miljard jaar en bestond oorspronkelijk voor 75% uit waterstof en 24% uit helium en nu uit 70% waterstof en 28% uit helium. Er is dus nog maar een klein deel van de waterstof verbruikt. Over nog eens vijf miljard jaar is de waterstof dermate verdund, dat de nucleaire motor niet meer kan draaien. De zon dooft dan langzaam uit. Dat duurt dus gelukkig nog even. Het gedrag van de zon baart wetenschappers zorgen, want de gevolgen voor de samenleving kunnen enorm zijn. Wat is er wellicht aan de hand? Continue reading De zon en de invloed op onze psyché: Petje op en/of petje af. Wat brengt de toekomst?

Read more

Gisteren, 30 april 2009, Koninginnedag in Apeldoorn, rijdt een man van 38 jaar dwars door de dranghekken heen, waar rijen mensen staan. Met als gevolg op dit moment vijf doden en een aantal (zwaar) gewonden. Naar zijn eigen zeggen was het zijn opzet om een aanslag op het Koninklijk Huis te plegen. Vanmorgen kwam het bericht dat ook hij overleden is. De zieke geest van slechts één individu is genoeg om een gehele samenleving te ontwrichten, medemensen te vermoorden en vele gezinnen in lijden onder te dompelen. In de afgelopen eeuwen en in het heden zijn er voorbeelden van politieke en militaire machthebbers, die – in positieve of in negatieve zin – als individu hun stempel drukten en drukken op hun omgeving of op de wereld. Maar er zijn in de laatste decennia steeds meer voorbeelden van individuele burgers die dood en verderf zaaien met hun misdadige en geestgestoorde acties. Volstrekt egocentrisch en egoïstisch handelend, door op geen enkele wijze rekening te houden met de gevolgen van hun daden voor onschuldige en niet betrokken medemensen. Continue reading Eén individu maakt het verschil, maar samen maken we dat ook!

Read more

Het evenwicht tussen de aandacht voor het materiële en het immateriële is volledig zoek. Veel mensen gaan voor zoveel mogelijk (beide) werken, status, erbij willen horen en geld, in plaats van voor aandacht voor de kinderen, het milieu en andere duurzame, lange termijnbelangen. Een overspannen consumptiemaatschappij, leidend tot verwaarlozing, vervuiling en uitputting van grondstoffen. Het gaat daarbij niet om het een of het ander, om “Er Zijn” of “Materialisme”. Er is niets mis met het tweeverdienerschap of met materiële genoegens en verlangens. Maar het evenwicht is zoek en meer aandacht voor het immateriële leidt tot meer welvaart en welzijn, niet alleen op de korte, maar zeker ook op de lange termijn.

Men heeft zich de afgelopen decennia teveel gericht op de buitenkant. Nu is het van belang ons te richten op wie we zijn en waarom en waarvoor we een en ander doen. Het is tijd voor psychologisch en levensbeschouwelijk inzicht. Wie zijn wij? Wie is de ander? En wat zijn de oorzaken en gevolgen daarvan? Dat inzicht voorkomt stress en teveel spanningen en maakt ons weerbaarder. Zelfkennis is onontbeerlijk om met veranderingen, tegenslagen en crisissituaties te kunnen omgaan. Zelfinzicht leidt tot evenwicht op alle kwaliteitsniveaus van leven. Zie het artikel “Dieperliggende verlies- en winstervaringen en de gevolgen daarvan”.(22-03). Continue reading De brug naar een individueel en gemeenschappelijk doel

Read more

Mensen nemen in het algemeen niet graag hun verlies. Dat merken we bijvoorbeeld in organisaties, in de politiek en als het gaat om beleggingen. Ook al worden beleggers daar ten aanzien van het laatste in de afgelopen tijd wel toe gedwongen, ten aanzien van verlies wil men de realiteit niet graag onder ogen zien. Daar kan dan tevens nog angst voor gezichtsverlies bijkomen. Omdat de maatschappelijke gevolgen hiervan bijzonder groot zijn, is het van cruciaal belang om ons te verdiepen in de dieper liggende oorzaken daarvan. Daardoor ontdekken we hoe we dit schijngedrag kunnen opheffen en de negatieve maatschappelijke gevolgen kunnen voorkomen. Het gaat daarbij om het antwoord op de volgende vragen:

1. Wat is de diepst liggende oorzaak van onze angst voor verlies?
2. Wat is gezichtsverlies eigenlijk ten diepste? Continue reading Dieperliggende verlies- en winstervaringen en de gevolgen daarvan

Read more

In het voorgaande, vijfde artikel in deze serie gaf ik de oplossingen aan die niet zinvol zijn en niet duurzaam zijn. De huidige economische en ecologische crises roepen de wereld op tot een andere visie, houding en mentaliteit. En daardoor tot ander gedrag. En tevens tot bezinning en herbezinning op de tot nu toe gemaakte keuzes en gestelde prioriteiten. In dit artikel schets ik een aantal zinvolle en duurzame, politieke oplossingsmogelijkheden. Continue reading Willen wij weten? En wat? Deel 6: Politieke oplossingen.

Read more

In dit derde artikel over de duistere machtspraktijken in deze wereld en de verborgen gehouden wetenschappelijke ontwikkelingen ga ik in op de vraag “Hoe nu verder?”. Dit alles aan de hand van de open brief en het artikel over de Nieuwe Wereld Orde, geschreven door Arjan Bos.

De oorzaken

Arjan Bos geeft terecht aan dat de mensheid door hebzucht en oneigenlijke machtswil wordt ontzield. Door alle ontdekte informatie is zij van mening dat degeneratie, ziekte, oorlog en armoede doelbewust gepland zijn en in stand gehouden wordt door slechts een klein groepje mensen. De oneigenlijke machtsbewegingen in de wereld van allerhande machthebbers zal ik niet ontkennen, maar de wereld zoals die nu is, is en wordt mijns inziens niet uitsluitend veroorzaakt door een handjevol mensen. Die is en wordt veroorzaakt door de individuele en collectieve schijn van de mens. Helaas plegen mensen vanuit hun schijn ook doelbewust misdaden. Zowel fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel als spiritueel! De diepst liggende oorzaak is het verdringen van ons Zijn en vervolgens van onze schijn. In mijn boek “de mens in de 21e eeuw” en in een volgend artikel ga ik daar dieper op in. Wat is de oplossing? Continue reading Willen wij weten? En wat? Deel 3: Wakkere burgers.

Read more

In het eerste artikel over de brief en het artikel van Arjan Bos over bizarre praktijken die zich voordoen in deze wereld en over wetenschappelijke ontdekkingen die verborgen worden gehouden, gaf ik informatie over het omgaan met voedsel, terrorisme en macht. In dit tweede artikel gaat het om de invloeden van buitenaf op o.a. ons denken en ons lichaam. Wat ontdekten de Maya’s al en wat ontdekt(e) de huidige wetenschap? Zoals je wellicht al weet plaats ik de ontwikkeling en ontplooiing van de wereld en van de mensheid en al het geschapene graag in een breder en dieper perspectief. In dat kader en dat van bewust worden, bewust zijn en bewust doen, is het van belang om serieus aandacht te schenken aan deze informatie. Continue reading Willen wij weten? En wat? Deel 2: Invloeden.

Read more

Via de mail kreeg ik het artikel “Een Nieuwe Wereld Orde of waardige beschaving? De keus is aan ONS!” toegezonden, geschreven door Arjan Bos. Daardoor las ik ook haar open brief van oktober 2007, over bizarre praktijken die zich voordoen in deze wereld en over wetenschappelijke ontdekkingen die verborgen worden gehouden. Ik ken Arjan Bos niet, maar haar foto laat een vrouw met een plezierige uitstraling zien en ze heeft een prettige, heldere en informatieve schrijfstijl. De lezer oproepend ook haar informatie niet zomaar aan te nemen, maar zelf op onderzoek uit te gaan. Dat spreekt mij aan. Zoals je wellicht weet, maak ik graag het onbespreekbare bespreekbaar. En het is voor onze bewustwording mijns inziens van belang om van deze informatie kennis te nemen. In de komende artikelen geef ik daarom een samenvatting van haar artikel en brief en ga ik daar verder op in. Deze aarde wordt bevolkt door vele mensen van goede wille, maar kennelijk zijn er ook zeer negatieve menselijke machten en krachten aan het werk. Arjan Bos geeft aan dat zij dit soort verhalen eerst toeschreef aan paranoïde freaks en negatief ingestelde mensen, maar komt, na zich uitgebreid en diepgaand verdiept te hebben in deze materie, tot een ander wereldbeeld. Ik zelf plaats de ontwikkeling en ontplooiing van de wereld, de mensheid en al het geschapene, graag in een breder en dieper perspectief. In dat kader en dat van bewust worden, bewust zijn en bewust doen, is het van belang om serieus aandacht te schenken aan het volgende: Continue reading Willen wij weten? En wat? Deel 1: Wat is waar?

Read more

We leven in een pluriforme samenleving waarin overgedragen waarden, normen en geloofsovertuigingen niet meer vanzelfsprekend zijn. We kunnen een deel van de antwoorden op onze (levens)vragen vinden door de wereld(en) om ons heen te bestuderen. Er is een toenemende belangstelling voor levensbeschouwelijke vragen, waarden en normen, zin- en betekenisgeving en vragen rond onze eigen en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De verschillen in opvatting spelen een belangrijke rol in de wijze waarop we met elkaar omgaan in leven, wonen en werken! Ze hebben invloed op onze manier van leiding geven en onze houding en gedrag ten opzichte van superieuren, collegae, ondergeschikten, buitenlanders, bestuurders en aandeelhouders. En op hoe wij omgaan met veranderingsprocessen en ethische vraagstukken. Voor onze ontwikkeling en ontplooiing is het belangrijk te onderzoeken vanuit welke psychologische motieven we voor een der drie onderstaande levensscenario’s kiezen. Continue reading Levensbeschouwing in de 21e eeuw, deel 2.

Read more